Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Označenie obalu - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Názov lieku: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Látka: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Výrobca: Intervet International B.V.

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

Plastová škatuľka s 10 alebo 50 liekovkami po 1 ml Papierová škatuľka s 1 liekovkou 10 ml

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Canigen L4 injekčná suspenzia pre psy

2.ÚČINNÉ LÁTKY

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia

4.VEĽKOSŤ BALENIA

10x 1 ml (1 dávka)

50x 1 ml (1 dávka)

1x 10 ml (10 dávok)

5.CIEĽOVÉ DRUHY

Pes

6.INDIKÁCIA (-CIE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Subkutánne podanie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Netýka sa.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 10 hodín.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať v chladničke.

Nezmrazovať.

Chrániť pred svetlom.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Výdajlieku je viazaný na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO A DOHĽADU DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holandsko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/15/183/001 – 10 liekoviek (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 liekoviek (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 liekovka (10 ml)

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK

{1 ml a 10 ml liekovky}

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Canigen L4

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (-OK)

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml (1 dávka)

10 ml (10 dávok)

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

s.c.

5.OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Netýka sa.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 10 hodín (len pre liekovky 10 ml).

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky