Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Označenie obalu - QC09BA07

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová škatuľka 1 fľaša 30 tabliet

Papierová škatuľka 1 fľaša 90 tabliet

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Cardalis 2,5 mg/20 mg žuvacie tablety pre psov

Cardalis 5 mg/40 mg žuvacie tablety pre psov

Cardalis 10 mg/80 mg žuvacie tablety pre psov

Benazepril HCl/spironolakton

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY

Benazepril HCl 2,5 mg, spironolakton 20 mg

Benazepril HCl 5 mg, spironolakton 40 mg

Benazepril HCl 10 mg, spironolakton 80 mg

3.LIEKOVÁ FORMA

Žuvacie tablety

4.VEĽKOSŤ BALENIA

30 tabliet

90 tabliet

5.CIEĽOVÝ DRUH

Psy

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po prvom otvorení použiť do 6 mesiacov.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ceva Santé Animale 10 av. de La Ballastière 33500 Libourne Francúzsko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tabliet 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tabliet 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tabliet 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tabliet 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tabliet 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tabliet 10 mg/80 mg)

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Fľaša 30 tabliet

Fľaša 90 tabliet

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Cardalis 2,5 mg/20 mg žuvacie tablety pre psov

Cardalis 5 mg/40 mg žuvacietablety pre psov

Cardalis 10 mg/80 mg žuvacie tablety pre psov

Benazeprili HCl/spironolactonum

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

Benazeprili HCl 2,5 mg, spironolactonum 20 mg

Benazeprili HCl 5 mg, spironolactonum 40 mg

Benazeprili HCl 10 mg, spironolactonum 80 mg

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

30 tabliet

90 tabliet

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

5.OCHRANNÁ LEHOTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky