Convenia (cefovecin) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - QJ01DD91

Obsah článku

A.DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Latina

Taliansko

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Držiteľ povolenia na uvedenie na trh musí informovať Európsku komisiu o marketingových plánoch veterinárneho lieku povoleného týmto rozhodnutím.

C.STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)

Neuplatňuje sa.

Príspevky