Coxevac (inactivated Coxiella burnetii vaccine,...) – Označenie obalu - QI02AB

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

KARTÓNOVÁ ŠKATUĽA pre 40 ml alebo 100 ml plastovú fľašu

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

COXEVAC injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok a kozy

2.ÚČINNÉ LÁTKY

Inaktivovaná Coxiella burnetii, kmeň Nine Mile

>72 QF jednotiek/ml

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia

4.VEĽKOSŤ BALENIA

40 ml

100 ml

5.CIEĽOVÉ DRUHY

Hovädzí dobytok a kozy

6.INDIKÁCIA (-IE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Subkutánne podanie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Ochranná lehota: 0 dní.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {mesiac/rok}

Po prvom otvorení spotrebovať do 10 hodín.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade.

Nezmrazovať.

Chrániť pred svetlom.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CEVA Sante Animale

10 avenue de la Ballastiere

33500 Libourne

FRANCÚZSKO

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

EU/2/10/110/001 (40 ml)

EU/2/10/110/002 (100 ml)

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

100 ml plastová fľaša

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

COXEVAC injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok a kozy

2. ÚČINNÉ LÁTKY

Inaktivovaná Coxiella burnetii, kmeň Nine Mile

>72 QF jednotiek/ml

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia

4. VEĽKOSŤ BALENIA

100 ml

5. CIEĽOVÉ DRUHY

Hovädzí dobytok a kozy

6. INDIKÁCIA (-IE)

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Subkutánne podanie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Ochranná lehota: 0 dní.

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {mesiac/rok}

Po prvom otvorení použiť do 10 hodín.

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade.

Nezmrazovať.

    Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "QI02AB"

  • Startvac - QI02AB

Chrániť pred svetlom.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CEVA Sante Animale

10 avenue de la Ballastiere

33500 Libourne

FRANCÚZSKO

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/10/110/002

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

40 ml plastová fľaša

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

COXEVAC injekčná suspenzia pre hovädzí dobytok a kozy

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (-OK)

Inaktivovaná Coxiella burnetii, kmeň Nine Mile

>72 QF jednotiek/ml

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

40 ml

4.SPÔSOB(-Y) PODANIA

Subkutánne podanie.

5.OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Ochranná lehota: 0 dní.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {mesiac/rok}

Po prvom otvorení použiť do 10 hodín.

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky