Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Označenie obalu - QN05CM18

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ALEBO AK LIEK NEMÁ VONKAJŠÍ OBAL, NA VNÚTORNOM OBALE

KRABICA

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Dexdomitor 0,1 mg/ml injekčný roztok

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

1 mililiter obsahuje:

0,1 mg dexmedetomidín hydrochloridu čo je ekvivalentné 0,08 mg dexmedetomidínu.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok

4.VEĽKOSŤ BALENIA

15 ml

5.CIEĽOVÝ DRUH

Psy a mačky.

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Psy: intravenózne alebo intramuskulárne použitie

Mačky: intramuskulárne použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

Neuplatňuje sa.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: mesiac/rok

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu do: 3 mesiace pri 25 °C.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Nezmrazovať.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/02/033/003

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE / VIACNÁSOBNÉ BALENIE

INJEKČNÁ LIEKOVKA / VIACNÁSOBNÉ BALENIE

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Dexdomitor 0,1 mg/ml injekčný roztok

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

0,1 mg/ml dexmedetomidín hydrochloridu

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

15 ml, 10 x 15 ml

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

Psy: i.m., i.v.

Mačky: i.m.

5.OCHRANNÁ LEHOTA

Neuplatňuje sa.

6.ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže:

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: mesiac/rok

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ALEBO AK LIEK NEMÁ VONKAJŠÍ OBAL, NA VNÚTORNOM OBALE

KRABICA

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injekčný roztok

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

1 mililiter obsahuje:

0,5 mg dexmedetomidín hydrochloridu, čo je ekvivalentné 0,42 mg dexmedetomidínu.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok

4. VEĽKOSŤ BALENIA

10 ml

5. CIEĽOVÝ DRUH

Psy a mačky

6. INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Psy: intravenózne alebo intramuskulárne použitie

Mačky: intramuskulárne použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

Neuplatňuje sa.

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

Dátum exspirácie: mesiac/rok

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 3 mesiace pri 25 °C.

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Nezmrazovať.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/02/033/001-002

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE / VIACNÁSOBNÉ BALENIE

INJEKČNÁ LIEKOVKA / VIACNÁSOBNÉ BALENIE

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injekčný roztok

2. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

0,5 mg/ml dexmedetomidín hydrochloridu

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

10 ml, 10 x 10 ml

4. SPÔSOB PODANIA LIEKU

Psy: intravenózne alebo intramuskulárne použitie

Mačky: intramuskulárne použitie

5. OCHRANNÁ LEHOTA

Neuplatňuje sa.

6. ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže:

7. DÁTUM EXSPIRÁCIE

Dátum exspirácie: mesiac/rok

8. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky