Equisolon (Prednisolone) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - QH02AB06

A.VÝROBCA ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

LelyPharma B.V.

Zuiveringsweg 42

8203 AA Lelystad

Holandsko

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

C.STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)

Účinná látka v lieku Equisolon je povolená látka popísaná v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010:

Farmakologicky

Markerov

Druh

MRL

Cieľové

Iné

Terapeutická

účinná látka

é

zvieraťa

 

 

tkanivá

ustanoven

klasifikácia

 

rezíduum

 

 

 

 

ia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednizolón

Prednizol

Koňovité

μg/kg

Svalstvo,

ŽIADNY

Kortikoidy/

 

ón

(Equidae)

μg/kg

tuk,

ZÁZNA

Glukokortikoidy

 

 

 

μg/kg

pečeň,

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μg/kg

obličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocné látky uvedené v časti 6.1 SPC sú zaradené do tabuľky 1 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ)

č. 37/2010, pre ktoré MRL nie sú požadované alebo nespadajú do rámca nariadenia (ES) č. 470/2009, ak sú použité vo veterinárnom lieku.

Príspevky