Slovak
Voľba jazykovej verzie

Eryseng Parvo (porcine parvovirus, strain NADL-2 and...) – Označenie obalu - QI09AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Názov lieku: Eryseng Parvo
ATC: QI09AL01
Látka: porcine parvovirus, strain NADL-2 and Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 (inactivated)
Výrobca: Laboratorios HIPRA, S.A.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM

OBALE

KARTÓNOVÁ ŠKATUĽA

Fľaše (100 ml, 250 ml) a liekovky (100 ml)

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

ERYSENG PARVO injekčná suspenzia pre ošípané

2.

ÚČINNÉ LÁTKY

 

 

Inaktivovaný parvovírus ošípaných, kmeň NADL-2 .................................................

RP > 1,15

 

inaktivovaný Erysipelothrix rhusiopathiae, kmeň R32E11 ...............

ELISA > 3,34 log2 IE50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIEKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekčná suspenzia

 

 

 

 

 

 

 

4.

VEĽKOSŤ BALENIA

 

 

10 dávok (20 ml)

 

 

25 dávok (50 ml)

 

 

 

 

 

50 dávok (100 ml)

 

 

 

 

125 dávok (250 ml)

 

 

 

 

 

5.

CIEĽOVÉ DRUHY

 

Ošípané.

6.INDIKÁCIA (-IE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Intramuskulárne použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Ochranná lehota: 0 dní.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Použiť okamžite po otvorení.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade.

Nezmrazovať.

Chrániť pred svetlom.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) Španielsko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/14/167/001

EU/2/14/167/002

EU/2/14/167/003

EU/2/14/167/004

EU/2/14/167/005

EU/2/14/167/006

EU/2/14/167/007

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Fľaše (20 ml, 50 ml) a liekovky (20 ml, 50 ml)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

ERYSENG PARVO injekčná suspenzia pre ošípané

2. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (-OK)

Inaktivovaný parvovírus ošípaných, kmeň NADL-2 .................................................

RP > 1,15

inaktivovaný Erysipelothrix rhusiopathiae, kmeň R32E11 ..............

ELISA > 3,34 log2 IE50 %

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET

DÁVOK

10 dávok (20 ml)

25 dávok (50 ml)

4.SPÔSOB(-Y) PODANIA

i.m.

5.OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Ochranná lehota: 0 dní

6.ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Použiť okamžite po otvorení.

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky