Slovak
Voľba jazykovej verzie

Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - QI09AA03

A. VÝROBCA BIOLOGICKEJ ÚČINNEJ LÁTKY A VÝROBCA ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu biologickej účinnej látky

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

SRN

Meno a adresa výrobcu(-ov) zodpovedného za uvoľnenie šarže

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

SRN

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

C.STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)

Účinná látka biologického pôvodu určená na vyvolanie aktívnej imunity nespadá do rámca Nariadenia (EK) č. 470/2009.

Pomocné látky (vrátane adjuvantov) uvedené v časti 6.1 SPC sú buď povolené látky zaradené do tabuľky 1 Prílohy Nariadenia Komisie (EÚ) č. 37/2010, pre ktoré MRL nie sú požadované alebo nespadajú do rámca Nariadenia (EK) č. 470/2009 keď sú použité vo veterinárnom lieku.

Príspevky