Masivet (masitinib mesylate) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - QL01XE90

A.VÝROBCA ZODPOVEDNÝ ZA UVOLNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Francúzsko

B.PODMIENKY A OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A A POUŽITIA

Vydáva sa len na veterinárny predpis..

C.STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)

Neuplatňuje sa.

Príspevky