Masivet (masitinib mesylate) – Označenie obalu - QL01XE90

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Lepenková škatuľa

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

MASIVET 50 mg filmom obalené tablety pre psov.

Masitinib

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ LÁTKY

Masitinib 50 mg

3.LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety

4.VEĽKOSŤ BALENIA

30 tabliet

5.CIEĽOVÝ DRUH

Psy

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

Neuplatňuje sa.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE

NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá – vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paríž

Francúzsko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO(-A)

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Označenie na fľaši

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

MASIVET 50 mg filmom obalené tablety pre psov.

Masitinib

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY

Masitinib 50 mg

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET DÁVOK

30 tabliet

4.SPÔSOB (Y) PODANIA LIEKU

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

5. OCHRANNÁ LEHOTA Neuplatňuje sa.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Lepenková škatuľa

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

MASIVET 150 mg filmom obalené tablety pre psov.

Masitinib

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ LÁTKY

Masitinib 150 mg

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety

4. VEĽKOSŤ BALENIA

30 tabliet

5. CIEĽOVÝ DRUH

Psy

6. INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

Neuplatňuje sa.

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE

NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá – vydáva sa len na veterinárny predpis .

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paríž

Francúzsko

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(-A)

EU/2/08/087/002

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Označenie na fľaši

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

MASIVET 150 mg filmom obalené tablety pre psov.

Masitinib

2. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY

Masitinib 150 mg

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET

DÁVOK

30 tabliet

4. SPÔSOB (Y) PODANIA LIEKU

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

5. OCHRANNÁ LEHOTA Neuplatňuje sa

6. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

8. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky