Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Názov lieku: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Látka: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Výrobca: Intervet International BV

Obsah článku

A.VÝROBCA BIOLOGICKY ÚČINNÝCH LÁTOK A VÝROBCA ZODPOVEDNÝ ZA

UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu biologicky účinných látok Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Holandsko

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Holandsko

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

C.STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)

Neuplatňuje sa.

Príspevky