Pirsue (pirlimycin) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - QJ51FF90

A.DRŽITEĽ (-IA) POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľneni šarže

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

VEĽKÁ BRITÁNIA

Tlačená písomná informácia pre používateľov lieku musí obsahovať názov a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Vydáva sa len na veterinárny predpis

C.STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)

Účinná látka(y) v PIRSUE 5 mg/ml intramamálny roztok pre hovädzí dobytok je povolená látka(y) popísané v tabuľke 1 prílohy Nariadenia Komisie (EÚ) č. 37/2010:

Farmakologicky

Markerové

Druh

MRL

Cieľové

Iné

Terapeutická

účinná látka

rezíduum

zvieraťa

 

tkanivá

ustanovenia

klasifikácia

Pirlimycin

Pirlimycin

Skot

100 μg/kg

Sval

ŽIADNE

Antiinfektivum

 

 

 

100 μg/kg

Tuk

 

/ Antibiotikum

 

 

 

1000 μg/kg

Pečeň

 

 

 

 

 

400 μg/kg

Obličky

 

 

 

 

 

100 μg/kg

Mlieko

 

 

Pomocné látky uvedené v časti 6.1 SPC sú nespadajú do rámca Nariadenia (EK) č. 470/2009 keď sú použité vo veterinárnom lieku

Príspevky