Pirsue (pirlimycin) – Označenie obalu - QJ51FF90

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

8 x 10 ml striekačky vo vonkajšej kartónovej škatuli

24 x 10 ml striekačky vo vonkajšej kartónovej škatuli, vrátane 3 písomných informácií 120 x 10 ml striekačky v plastovom vedre, vrátane 15 písomných informácií

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Pirsue 5 mg/ml intramamálny roztok pre hovädzí dobytok.

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY APOMOCNÉ LÁTKY

Pirlimycíniumchlorid ekvivalent 50 mg pirlimycínu na 10 ml striekačku.

3.LIEKOVÁ FORMA

Intramamálny roztok.

4.VEĽKOSŤ BALENIA

8 x 10 ml intramamálne striekačky.

24 x 10 ml intramamálne striekačky.

120 x 10 ml intramamálne striekačky.

5.CIEĽOVÝ DRUH

Hovädzí dobytok (laktujúce dojnice).

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

Liečba subklinických mastitíd u laktujúcich kráv spôsobených gram-pozitívnymi kokami citlivými na pirlimycín, vrátane stafylokokov ako je Staphylococcus aureus, ako penicilináza-pozitívnych tak penicilináza-negatívnych a koaguláza-negatívnych stafylokokov; streptokokov vrátane Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie a Streptococcus uberis.

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Intramamálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Aplikovať jednu striekačku (50 mg pirlimycínu) do každej infikovanej štvrte. Liečba pozostáva z ôsmych aplikácií jednej striekačky každých 24 hodín.

Pozornosť musí byť venovaná tomu, aby nedošlo k zaneseniu patogénov do struku za účelom zníženia rizika E. coli infekcií. Zaistiť zodpovedajúce očistenie struku (a mliečnej žľazy – ak je to potrebné) pred aplikáciou.

Zavedenie: Priamym potiahnutím odstrániť biely kryt hrotu. Jemne zaviesť hrot do strukového kanálika a pozorne vtlačiť liek.

Piest tlačiť plynulým tlakom, jemne a pomaly, aby sa vytlačil celý obsah do mliečnej žľazy a štvrť

premasírovať, aby sa liek rozptýlil do mliečnej cisterny. Po aplikácii ponoriť všetky struky do dezinfekčnej kvapaliny na kúpeľ strukov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota:

Mäso a vnútornosti: 23 dní.

Mlieko: 5 dní.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Zabrániť kontaktu s roztokom. Umyť ruky a nechránenú pokožku mydlom a vodou a vyzliecť kontaminované oblečenie ihneď po použití. Pri kontakte s očami ihneď vyplachovať oči vodou počas 15 minút. Držať očné viečka otvorené, aby sa zaistil dôkladný kontakt s vodou. Môže sa objaviť skrížená rezistencia medzi pirlimycínom a inými linkosamidami alebo makrolidami.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Striekačky uchovávať v pôvodnom kartónovom obale.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ APODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGICKO

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/00/027/001

EU/2/00/027/002

EU/2/00/027/003

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Štítok na striekačke

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Pirsue 5 mg/ml

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

50 mg pirlimycínu

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET

DÁVOK

10 ml

4.SPÔSOB(Y) PODANIA LIEKU

Intramamálne použitie.

5.OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota:

Mäso a vnútornosti: 23 dní.

Mlieko: 5 dní.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky