Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Názov lieku: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Látka: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Výrobca: Merial

Obsah článku

PUREVAX RCPCH FELV

Súhrn správy EPAR pre verejnosť

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) ) vykonal hodnotenie na základe predložených dokumentov, a tak dospel k odporúčaniam, ako používať liek.

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení vášho zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti s odporúčaniami výboru CVMP viac informácií, prečítajte si odbornú rozpravu (súčasť správy EPAR).

Čo je Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV je vakcína obsahujúca nasledujúce účinné látky:

atenuovaný (oslabený) herpesvírus rinotracheitídy mačiek (kmeň FHV F2),

inaktivované (usmrtené) antigény kalicivirózy (kmene FCV 431 a G1),

atenuovanú Chlamydophila felis (kmeň 905),

atenuovaný vírus panleukopénie mačiek (PLI IV),

vírus leukémie mačiek (FeLV) rekombinantný vírus canarypox (vCP97).

Purevax RCPCh FeLV je lyofilizát (sublimačne vysušená peleta) a rozpúšťadlo, ktoré sa doplní na injekčnú suspenziu.

Na čo sa liek Purevax RCPCh FeLV používa?

Purevax RCPCh FeLV sa používa na očkovanie mačiek od veku 8 týždňov proti nasledujúcim chorobám:

vírusová rinotracheitída mačiek (choroba podobná chrípke spôsobená herpesvírusom),

kaliciviróza mačiek (ochorenie podobné chrípke so zápalom ústnej dutiny spôsobené kalicivírusom),

chlamydióza (choroba podobná chrípke spôsobená baktériou C. felis),

panleukopénia mačiek (závažné ochorenie spôsobujúce krvavú hnačku vyvolané parvovírusom),

leukémia mačiek (choroba postihujúca imunitný systém spôsobená retrovírusom). Vakcína pomáha zmierňovať symptómy týchto chorôb. Pomáha tiež znižovať vylučovanie vírusov v prípade infekcie kalicivírusom. Môže tiež zabrániť smrti spôsobenej panleukopéniou a zabrániť FeLV, aby pretrvával v krvi.

Po tom, ako bol Purevax RCPCh FeLV pripravený, podáva sa injekčne pod kožu v dávke 1 ml. Prvá injekcia má byť podaná mačkám vo veku najmenej osem týždňov a druhá injekcia o tri až štyri týždne neskôr. Ak má mačka vysoké hladiny protilátok zdedených od matky, prvá vakcinácia by sa mala odložiť do 12 týždňov veku. Mačka by mala dostať opakované očkovanie na všetky zložky jeden rok po prvom cykle očkovania, potom každý rok

Akým spôsobom liek Purevax RCPCh FeLV účinkuje?

Purevax RCPCh FeLV je vakcína. Vakcíny účinkujú tak, že učia imunitný systém (prirodzená obrana tela), ako sa má sám brániť proti chorobám. Purevax RCPCh FeLV obsahuje malé množstvá oslabených alebo usmrtených vírusov, ktoré spôsobujú uvedené choroby, ako aj dva gény z FeLV nazývané env a gag, ktoré boli vložené do iného vektorového (nosičského) vírusu s názvom canarypox použitím tzv. technológie rekombinantnej DNA. Vírusy canarypox sa v mačke nešíria ani nemnožia, ale produkujú proteíny z génov FeLV.

Ak sa mačke podá táto vakcína, imunitný systém rozpozná oslabené alebo usmrtené vírusy, proteíny FeLV a oslabené baktérie ako „cudzie“ a vytvára proti nim protilátky. V budúcnosti bude imunitný systém schopný vytvárať protilátky rýchlejšie v prípade, že bude týmto vírusom alebo baktériám opäť vystavený. Protilátky pomôžu chrániť proti chorobám spôsobeným týmito vírusmi alebo baktériami. Pri expozícii mačky týmto vírusom neskôr, počas života, sa mačka buď vôbec neinfikuje alebo bude mať omnoho slabšiu infekciu.

herpesvírusom, kalicivírusom, C. felis, parvovírusom alebo vírusom leukémie. V teréne sa štúdie lieku Purevax RCPCh FeLV zamerali na schému základného očkovania (2 injekcie v rozpätí 3 – 4 týždňov) a posilňovaciu dávku (len jedna injekcia). Do štúdií boli zaradené mladé a dospelé mačky rôznych plemien, ale nie malé mačiatka. Hlavným meradlom účinnosti bola hladina protilátok v krvi proti vírusom a baktériám vo vakcíne, s výnimkou zložky FeLV, ktorej účinnosť v prevencii infekcie už bola preukázaná v iných štúdiách.

Aký prínos preukázal liek Purevax RCPCh FeLV v týchto štúdiách?

V laboratórnych podmienkach sa ukázalo, že Purevax RCPCh FeLV poskytuje ochranu proti uvedeným chorobám. V štúdiách v teréne spôsobilo základné očkovanie nárast protilátok proti herpesvírusu rinotracheitídy mačiek, vírusu infekcie kalicivirózou a vírusu panleukopénie mačiek. Rast protilátok proti C. felis nebolo možné zistiť kvôli vysokým hladinám protilátok u mačiek na začiatku štúdie. V štúdii zameranej na očkovanie posilňovacou dávkou, zostali protilátky proti herpesvírusu rinotracheitídy, infekcii kalicivirózou, panleukopénii mačiek a C. felis stabilné s vysokou hladinou alebo mierne zvýšené.

Aké riziká sa spájajú s užívaním lieku Purevax RCPCh FeLV?

Príležitostne sa u mačiek vyvinie dočasná apatia (strata záujmu o okolie) a anorexia (strata apetítu), ako aj hypertermia (zvýšená telesná teplota), ktoré trvajú deň alebo dva. Môže vzniknúť lokálna reakcia v mieste vpichu so slabou bolesťou na dotyk, svrbením alebo edémom (opuch), ktorá sa do týždňa alebo dvoch stratí. Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Purevax RCPCh FeLV sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov. Purevax RCPCh FeLV by sa nemal používať u gravidných mačiek.

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?

V prípade náhodného samoinjikovania vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a lekárovi ukážte písomnú informáciu pre používateľov alebo obal. Touto vakcínou by nemali manipulovať ľudia so slabým imunitným systémom. V prípade samoinjikovania u týchto ľudí informujte lekára o samoinjikovaní živou chlamýdiovou vakcínou.

Prečo bol liek Purevax RCPCh FeLV schválený?

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínos lieku Purevax RCPCh FeLV prevýšil riziká spojené s jeho použitím pri aktívnej imunizácii mačiek vo veku od osem týždňov proti uvedeným chorobám a odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku Purevax RCPCh FeLV na trh. Pomer prínosu a rizika sa nachádza v časti 6 tejto správy EPAR.

Ďalšie informácie o lieku Purevax RCPCh FeLV:

Európska komisia 23. februára 2005 vydala spoločnosti MERIAL povolenie na uvedenie lieku Purevax RCPCh FeLV na trh platné v celej Európskej únii.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 25. januára 2008

Príspevky