Rhiniseng (inactivated Bordetella bronchiseptica,...) – Označenie obalu - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Názov lieku: Rhiniseng
ATC: QI09AB04
Látka: inactivated Bordetella bronchiseptica, strain 833CER / recombinant type-D Pasteurella-multocida toxin (PMTr)
Výrobca: Laboratorios Hipra S.A.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽA

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

RHINISENG injekčná suspenzia pre ošípané.

2.ÚČINNÉ LÁTKY

 

1 dávka (2 ml):

 

 

Inaktivované baktérie Bordetella bronchiseptica, kmeň 833CER:............................

9,8 BbCC

 

Rekombinantný toxín Pasteurella multocida, typ D (PMTr): ..................................

≥ 1 MED63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIEKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekčná suspenzia.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

VEĽKOSŤ BALENIA

 

 

1 x 10 dávok (20 ml)

 

 

10 x 10 dávok (20 ml)

 

 

 

 

1 x 25 dávok (50 ml)

 

 

 

 

 

1 x 50 dávok (100 ml)

 

 

 

 

1 x 125 dávok (250 ml)

 

 

 

1 x 10 dávok (20ml)

 

 

 

 

10 x 10 dávok (20 ml)

 

 

 

1 x 25 dávok (50 ml)

 

 

 

 

1 x 50 dávok (100 ml)

 

 

 

 

 

5.

CIEĽOVÉ DRUHY

 

 

Ošípané (prasnice a prasničky).

 

 

 

 

6.

INDIKÁCIA (-IE)

 

 

 

 

7.

SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

 

 

Intramuskulárne podanie.

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

8.

OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

 

Ochranná lehota: 0 dní.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po otvorení liek skladujte pri teplote 15 až + 25º C a spotrebujte v priebehu 10 hodín.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade.

Chrániť pred svetlom.

Nezmrazovať.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) ŠPANIELSKO

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/10/109/001-009

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže {číslo}

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA – 100, 250 ML

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

RHINISENG injekčná suspenzia pre ošípané.

2. ÚČINNÉ LÁTKY

 

1 dávka (2 ml):

 

 

Inaktivované baktérie Bordetella bronchiseptica, kmeň 833CER:............................

9,8 BbCC

 

Rekombinantný toxín Pasteurella multocida, typ D (PMTr): ..................................

≥ 1 MED63

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIEKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekčná suspenzia.

 

 

 

 

 

 

 

4.

VEĽKOSŤ BALENIA

 

 

50 dávok (100 ml)

 

 

50 dávok (100 ml)

 

 

 

 

 

125 dávok (250 ml)

 

 

 

 

 

 

 

5.

CIEĽOVÉ DRUHY

 

 

Ošípané (prasnice a prasničky).

 

 

 

 

 

6.

INDIKÁCIA (-IE)

 

 

 

 

 

7.

SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

 

 

IM.

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

8.

OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

 

 

Ochranná lehota: 0 dní.

 

 

 

 

 

9.

OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po otvorení liek skladujte pri teplote 15 až + 25º C a spotrebujte v priebehu 10 hodín.

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade.

Chrániť pred svetlom.

Nezmrazovať.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) ŠPANIELSKO

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/10/109/001-009

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA – 20, 50 ML

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

RHINISENG injekčná suspenzia pre ošípané

2. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (-OK)

1 dávka (2 ml):

 

Deaktivované baktérie Bordetella bronchiseptica, kmeň 833CER:

........................... 9,8 BbCC

Rekombinantný toxín Pasteurella multocida, typ D (PMTr): ..................................

≥ 1 MED63

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET

DÁVOK

10 dávok (20 ml)

25 dávok (50 ml)

4.SPÔSOB(-Y) PODANIA

IM.

5. OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

0 dní.

6. ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

Po otvorení liek skladujte pri teplote 15 až + 25º C a spotrebujte v priebehu 10 hodín.

8. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky