Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – Označenie obalu - QN05CM18

ÚDAJE UVÁDZANÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Kartón (1 vopred naplnená striekačka)

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU:

Sileo 0,1 mg/ml orálny gél pre psov dexmedetomidín hydrochlorid

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

1 ml: Dexmedetomidín hydrochlorid 0,1 mg

3.LIEKOVÁ FORMA

Orálny gél

4.VEĽKOSŤ BALENIA

1 x 3 ml ústna striekačka

5.CIEĽOVÝ DRUH

Psy

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Orálne použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. Doplňte QR kód na webovú stránku + www.sileodog.com

8.OCHRANNÁ LEHOTA

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {mesiac/rok}

Po otvorení použite do 4 týždňov.

Po otvorení použite do ...

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Po použití znovu nasaďte uzáver.

Po každom použití okamžite vráťte ústnu striekačku do vonkajšieho kartónového obalu.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, AK SA UPLATŇUJÚ

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FÍNSKO

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/15/181/001 (1 x 3 ml ústna striekačka)

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

Pokyny pre otvorenie balenia:

1.

2.

3.

1.Zatlačte a zlomte bielu pečať.

2.Zatlačte a zlomte žltú pečať.

3.Zatlačte na žltú pečať a potiahnutím otvorte

Text na pečatiach: Tlačiť

Ťahať

Na vnútornej strane kartónového obalu:

Pri zatváraní sa uistite, že sú obrázky psov zarovnané a že je kartónový obal správne zatvorený.

ÚDAJE UVÁDZANÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Kartón (3 x 1, 5 x 1, 10 x 1 a 20 x 1 vopred naplnená striekačka)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU:

Sileo 0,1 mg/ml orálny gél pre psov dexmedetomidín hydrochlorid

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

1 ml: Dexmedetomidín hydrochlorid 0,1 mg

3. LIEKOVÁ FORMA

Orálny gél

4. VEĽKOSŤ BALENIA

3 balenia (3 ml) ústnych striekačiek

5 balení (3 ml) ústnych striekačiek

10 balení (3 ml) ústnych striekačiek

20 balení (3 ml) ústnych striekačiek

5. CIEĽOVÝ DRUH

Psy

6. INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Orálne použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {mesiac/rok}

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, AK SA UPLATŇUJÚ

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Toto viacnásobné balenie nie je určené na priame dodanie vlastníkovi zvieraťa. (iba pre viacnásobné balenie 5 x 1, 10 x 1 a 20 x 1)

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FÍNSKO

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/15/181/002 (3 (1 x 3 ml) ústne striekačky)

EU/2/15/181/003 (5 (1 x 3 ml) ústnych striekačiek)

EU/2/15/181/004 (10 (1 x 3 ml) ústnych striekačiek)

EU/2/15/181/005 (20 (1 x 3 ml) ústnych striekačiek)

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE Ústna striekačka

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU:

Sileo 0,1 mg/ml orálny gél

dexmedetomidín HCl

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

Dexmedetomidín hydrochlorid 0,1 mg/ml

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET DÁVOK

3 ml

4.SPÔSOB(Y) PODANIA LIEKU

Orálne použitie.

5.OCHRANNÁ LEHOTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {mesiac/rok}

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky