Stronghold (selamectin) - QP54AA05

Stronghold

selamektín

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR). Vysvetľuje, akým spôsobom

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vykonal hodnotenie na základe predložených dokumentov a dospel k odporúčaniam, ako používať liek. Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení vášho zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti s odporúčaniami výboru CVMP viac informácií, prečítajte si vedeckú rozpravu (súčasť správy EPAR).

Čo je liek Stronghold?

Stronghold je antiparazitický liek, ktorý obsahuje účinnú látku selamektín. Je dostupný ako roztok na určené miesto na koži v dvoch rôznych koncentráciách (6 % a 12 %) a v tubách v rôznych silách (15, 30, 45, 60, 120, 240 a 360 mg). Použitá koncentrácia a sila závisí od hmotnosti a druhu liečeného zvieraťa.

Na čo sa liek Stronghold používa?

Liek Stronghold sa používa na liečbu a prevenciu zamorenia parazitmi, ktoré žijú na koži a v srsti mačiek a psov, ako sú napríklad blchy či parazity spôsobujúce ušný svrab, ako aj na liečbu parazitov žijúcich v tele zvieraťa. Používa sa týmito spôsobmi:

na liečbu a prevenciu zamorenia blchami mačiek a psov tým, že zabíja dospelé blchy, ich larvy a vajíčka nachádzajúce sa na zvierati, ako i na vrhoch gravidných či laktujúcich mačiek a psov.

Liek sa môže používať ako súčasť liečby alergickej dermatitídy po blšom pohryzení (kožný zápal),

na prevenciu ochorenia vyvolaného srdcovými červami u mačiek a psov,

na liečbu ušného svrabu u mačiek a psov,

na liečbu zamorenia dospelými črevnými oblými červami a črevnými machovcami u mačiek,

na liečbu zamorenia dospelými črevnými oblými červami u psov,

na liečbu zamorenia srstiarkou u mačiek a psov,

na liečbu sarkoptového svrabu u psov.

Obsah tuby sa po rozhrnutí srsti medzi lopatkami vytlačí na kožu. Toto malé množstvo tekutiny sa vstrebe do kože a účinkuje v tele zvieraťa. Dávkovanie a počet aplikácií závisia od hmotnosti a druhu liečeného zvieraťa a druhu parazita. V písomnej informácii pre používateľa sa nachádzajú podrobné informácie o dávkovaní a trvaní liečby.

Akým spôsobom liek Stronghold účinkuje?

Liek Stronghold obsahuje selamektín, čo je antiparazitikum, ktoré patrí do triedy avermektínov. Selamektín aktivuje osobitné proteíny nazývané chloridové kanály na povrchu nervovových a svalových buniek, čo umožňuje chloridovými časticiam vniknúť do nervových buniek a narušiť ich normálnu elektrickú činnosť. Toto zapríčiňuje paralýzu alebo smrť parazitov.

Ako bol liek Stronghold skúmaný?

Účinnosť lieku Stronghold proti uvedeným parazitom sa skúmala v laboratórnych štúdiách na mačkách a psoch. Účinnosť lieku sa potom potvrdila v terénnych štúdiách u psov a mačiek tak, že sa zisťoval počet živých parazitov v rôznych časových úsekoch po liečbe.

Aký prínos preukázal liek Stronghold v týchto štúdiách?

Zistilo sa, že liečba liekom Stronghold je účinná po jednej aplikácii alebo opakovanej liečbe

v jednomesačných intervaloch v závislosti od druhu zamorenia, ktoré sa malo liečiť, alebo ktorému sa malo zabrániť.

V terénnych štúdiách sa ukázalo, že po 90 dňoch liečby sa znížil počet bĺch narátaných po prečesaní srsti až o 98 % u mačiek a o 99 % u psov. Zároveň tento liek zabránil, aby sa z vajíčok vyliahli larvy bĺch, resp. zabránil ich vývoju a zabil ich. V terénnych štúdiách sa tiež ukázalo, že liek Stronghold má 100 % účinnosť pri prevencii ochorenia vyvolaného srdcovými červami u mačiek a psov. Je to tiež účinný prostriedok na liečbu ušného svrabu u mačiek a psov. Pri liečbe sarkoptového svrabu u psov boli na úplné zlikvidovanie svrabu potrebné dve aplikácie podané s odstupom 30 dní. Liek Stronghold bol tiež účinný pri liečbe zamorenia dospelými črevnými machovcami u mačiek, pri liečbe zamorenia dospelými črevnými oblými červami u mačiek a psov a pri liečbe zamorenia srstiarkou u psov a mačiek.

Šampónovanie či namáčanie zvieraťa dve alebo viac hodín po aplikácii neovplyvnilo účinnosť lieku.

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Stronghold?

Liek Stronghold spôsobuje dočasnú alopéciu (vypadávanie chlpov) na mieste aplikácie u menej ako 1 mačky z 1 000.

Liek Stronghold môže vyvolať dočasné zhluknutie chlpov na mieste aplikácie či výskyt malého množstva bieleho prášku u menej ako 1 mačky z 1 000. Nemá to vplyv na bezpečnosť ani účinnosť lieku.

Liek Stronghold sa nesmie používať u zvierať mladších ako šesť týždňov veku. Nesmie sa používať ani v prípade mačiek, ktoré zároveň trpia inou chorobou, alebo sú oslabené a na svoju veľkosť a vek majú príliš nízku hmotnosť

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?

Liek Stronghold je vysoko horľavý a treba ho uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla, iskier, otvoreného ohňa a iných možných zdrojov vznietenia. Počas manipulácie s liekom Stronghold používateľ nesmie fajčiť, jesť a piť. Po aplikácii lieku si treba umyť ruky a ak sa liek dostane do kontaktu s pokožkou, treba ju ihneď umyť mydlom a vodou. Ak sa liek Stronghold dostane do kontaktu s očami, treba ich okamžite vypláchnuť čistou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

Liečené zvieratá sa nesmú hladiť ani chytať, kým miesto aplikácie nevyschne. V deň liečby sa deti nesmú dotýkať liečených zvierat a zvieratá nemajú spať s ich majiteľmi, hlavne nie s deťmi. Použité aplikátory treba ihneď odstrániť a nenechávať ich v dohľade alebo dosahu detí. Ľudia s citlivou pokožkou alebo zistenou alergiou na lieky tohto typu by mali zaobchádzať s liekom Stronghold opatrne.

Prečo bol liek Stronghold povolený?

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínosy lieku Stronghold sú väčšie ako riziká spojené s jeho používaním v rámci schválených indikácií a odporučil vydať pre liek

Stronghold povolenie na uvedenie na trh. Pomer prínosu a rizika sa nachádza v časti týkajúcej sa vedeckej rozpravy v tejto správe EPAR.

Ďalšie informácie o lieku Stronghold

Dňa 25. novembra 1999 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Stronghold na trh platné v celej Európskej únii. Informácie o predpisovaní tohto lieku sú uvedené na označení lieku alebo vonkajšom obale.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: január 2015

Príspevky