Stronghold (selamectin) – Označenie obalu - QP54AA05

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ KRABIČKA, 15 mg (3 a 15 pipiet)

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Stronghold 15 mg spot-on roztok pre mačky a psy < 2,5 kg Selamektín

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Selamektín 15 mg

3.LIEKOVÁ FORMA

Roztok na kvapkanie na kožu.

4.VEĽKOSŤ BALENIA

3 pipety

15 pipiet

0,25 ml

5.CIEĽOVÝ DRUH

Mačky a psy vážiace 2,5 kg alebo menej

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Nakvapkanie na kožu.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MESIAC/ROK}

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30°C. Uchovávať v pôvodnom obale na suchom mieste.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGICKO

16.ČÍSLO (ČÍSLA) POVOLENIA (POVOLENÍ) NA UVEDENIE NA TRH

EU/2/99/014/001 (3 pipety)

EU/2/99/014/012 (15 pipiet)

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot {číslo}

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ KRABIČKA, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 a 6 pipiet)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Stronghold 30 mg spot-on roztok pre psy 2,6 – 5,0 kg

Stronghold 60 mg spot-on roztok pre psy 5,1 – 10,0 kg

Stronghold 120 mg spot-on roztok pre psy 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg spot-on roztok pre psy 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg spot-on roztok pre psy 40,1 – 60,0 kg

Selamektín

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Selamektín 30 mg

Selamektín 60 mg

Selamektín 120 mg

Selamektín 240 mg

Selamektín 360 mg

3. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na kvapkanie na kožu.

4. VEĽKOSŤ BALENIA

3 pipety

6 pipiet

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. CIEĽOVÝ DRUH

Psy vážiace 2,6 – 5,0 kg.

Psy vážiace 5,1 – 10,0 kg.

Psy vážiace 10,1 – 20,0 kg.

Psy vážiace 20,1 – 40,0 kg.

Psy vážiace 40,1 – 60,0 kg.

6. INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Nakvapkanie na kožu.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MESIAC/ROK}

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30°C. Uchovávať v pôvodnom obale na suchom mieste.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGICKO

16. ČÍSLO (ČÍSLA) POVOLENIA (POVOLENÍ) NA UVEDENIE NA TRH

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipiet)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipiet)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipiet)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipiet)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipety)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipiet)

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot {číslo}

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ KRABIČKA, 45 mg, 60 mg (3 a 6 pipiet)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Stronghold 45 mg spot-on roztok pre mačky 2,6- 7,5 kg

STRONGHOLD 60 mg spot-on roztok pre mačky 7,6 – 10,0 kg Selamektín

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Selamektín 45 mg

Selamektín 60 mg

3. LIEKOVÁ FORMA

Roztok na kvapkanie na kožu.

4. VEĽKOSŤ BALENIA

3 pipety

6 pipiet

0,75 ml

1,0 ml

5. CIEĽOVÝ DRUH

Mačky vážiace 2,6 – 7,5 kg.

Mačky vážiace 7,6 – 10,0 kg.

6. INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Nakvapkanie na kožu.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MESIAC/ROK}

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30°C. Uchovávať v pôvodnom obale na suchom mieste.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGICKO

16. ČÍSLO (ČÍSLA) POVOLENIA (POVOLENÍ) NA UVEDENIE NA TRH

EU/2/99/014/002 (3 pipety)

EU/2/99/014/008 (6 pipiet)

EU/2/99/014/013 (3 pipety)

EU/2/99/014/014 (6 pipiet)

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

OZNAČENIE NA FÓLII, 15 mg,30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (VŠETKY BALENIA)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Stronghold 15 mg spot-on roztok pre mačky a psy < 2,5 kg

Stronghold 30 mg spot-on roztok pre psy 2,6 - 5,0 kg

Stronghold 45 mg spot-on roztok pre mačky 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg spot-on roztok pre mačky 7,6 – 10,0 kg

Stronghold 60 mg spot-on solution pre psy 5,1 – 10,0 kg

Stronghold 120 mg spot-on roztok pre psy 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg spot-on roztok pre psy 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg spot-on roztok pre psy 40,1 – 60,0 kg

Selamektín

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

15 mg selamektínu

30 mg selamektínu

45 mg selamektínu

60 mg selamektínu

120 mg selamektínu

240 mg selamektínu

360 mg selamektínu

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET

DÁVOK

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

Roztok na kvapkanie na kožu.

5.OCHRANNÁ LEHOTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MESIAC/ROK}

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky