Slovak
Voľba jazykovej verzie

Suvaxyn PCV (porcine circovirus recombinant virus...) – Označenie obalu - QI09AA07

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Kartónová škatuľa s 10 liekovkami s obsahom 10, 50 alebo 125 dávok

Kartónová škatuľa s 1 liekovkou s obsahom 10, 50 alebo 125 dávok

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Suvaxyn PCV injekčná suspenzia pre ošípané

2.

ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

 

 

1 dávka (2 ml):

 

Účinná látka:

 

Inaktivovaný rekombinantný prasací cirkovírus typu 1 nesúci proteín

1.6 RP 5.3

prasacieho cirkovírusu typu 2 ORF2

 

Adjuvansy:

 

Sulfolipo-cyclodextrin (SLCD)

4.0 mg

Squalane

64.0 mg

Pomocné látky:

 

Thiomersal

0.1 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LIEKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekčná suspenzia

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

VEĽKOSŤ BALENIA

 

 

Kartónová škatuľa s 1 liekovkou s obsahom 10 dávok

 

 

Kartónová škatuľa s 1 liekovkou s obsahom 50 dávok

 

 

 

 

 

 

Kartónová škatuľa s 1 liekovkou s obsahom 125 dávok

 

 

 

 

 

 

Kartónová škatuľa s 10 liekovkami s obsahom 10 dávok

 

 

Kartónová škatuľa s 10 liekovkami s obsahom 50 dávok

 

 

 

 

Kartónová škatuľa s 10 liekovkami s obsahom 125 dávok

 

 

 

 

 

 

5.

CIEĽOVÝ DRUH

 

Ošípané (prasiatka).

6.INDIKÁCIE

Na aktívnu imunizáciu ošípaných od 3 týždňov života proti prasaciemu cirkovírusu typu 2 (PCV2).

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Jedna intramuskulárna injekcia jednej dávky (2 ml).

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota: 0 dní.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE, AK JE POTREBNÉ

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po prvom otvorení použiť ihneď.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade (2 °C - 8° C).

Nezmrazovať.

Chrániť pred svetlom.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGICKO

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/2/09/099/001-006

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

Štítok na liekovku s obsahom 50 a 125 dávok

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Suvaxyn PCV injekčná suspenzia pre ošípané

2. ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

 

1 dávka (2 ml):

 

Účinná látka:

 

Inaktivovaný rekombinantný prasací cirkovírus typu 1 nesúci proteín

1.6 RP 5.3

prasacieho cirkovírusu typu 2 ORF2

 

Adjuvansy:

 

Sulfolipo-cyclodextrin (SLCD)

4.0 mg

Squalane

64.0 mg

Pomocné látky:

 

Thiomersal

0.1 mg

 

 

 

 

 

3.

LIEKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

4.

VEĽKOSŤ BALENIA

 

 

50 dávok

 

 

125 dávok

 

 

 

 

 

5.

CIEĽOVÝ DRUH

 

Ošípané (prasiatka).

6. INDIKÁCIE

Na aktívnu imunizáciu ošípaných od 3 týždňov života proti prasaciemu cirkovírusu typu 2 (PCV2).

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Intramuskulárne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota: 0 dní.

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE, AK JE POTREBNÉ

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po prvom otvorení použiť ihneď.

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade (2 °C – 8 °C).

Nezmrazovať.

Chrániť pred svetlom.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGICKO

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

20 ml liekovka (10 dávok)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Suvaxyn PCV injekčná suspenzia pre ošípané

2. MNOŽSTVO ÚČINNÝCH LÁTOK

Inaktivovaný rekombinantný prasací cirkovírus typu 1 nesúci proteín cirkovírusu typu 2 ORF2 1,6 ≤ RP ≤ 5,3

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET

DÁVOK

10 dávok (20 ml)

4. SPÔSOB(Y) PODANIA LIEKU

i.m.

5. OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota: 0 dní.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot.:

7.DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP:

Po prvom otvorení použiť ihneď.

8.OZNAČENIE ,,LEN PREZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky