Slovak
Voľba jazykovej verzie

Vectormune ND (cell-associated live recombinant turkey...) - QI01AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Názov lieku: Vectormune ND
ATC: QI01AD
Látka: cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain
Výrobca: CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd

Vectormune ND

Vakcína proti Newcastleskej chorobe a Marekovej chorobe (živá rekombinantná)

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o očkovacej látke Vectormune ND. Vysvetľuje, akým spôsobom agentúra vyhodnotila tento veterinárny liek s cieľom odporučiť jeho povolenie na uvedenie na trh v Európskej únii (EÚ) a podmienky jeho používania. Účelom tohto dokumentu nie je poskytnúť praktické rady o tom, ako používať očkovaciu látku Vectormune ND.

Praktické informácie o používaní očkovacej látky Vectormune ND majitelia alebo chovatelia zvierat nájdu v písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinára,

resp. lekárnika.

Čo je očkovacia látka Vectormune ND a na čo sa používa?

Vectormune ND je veterinárna očkovacia látka, ktorá sa používa na ochranu kurčiat pred

Newcastleskou chorobou (ND) a Marekovou chorobou (MD).

ND je vírusová infekcia kurčiat, ktorá spôsobuje dýchavičnosť a kašeľ, nervové príznaky (ovisnuté krídla, krútenie hlavy a krku, krúženie a paralýzu), opuch tkanív v okolí očí a krku, zelenkastú vodnatú hnačku a zníženú produkciu vajec.

MD je infekcia kurčiat zapríčinená herpesvírusom, ktorá môže spôsobiť paralýzu krídel a nôh a spôsobuje nádory v rôznych orgánoch. Kurčatá sa infikujú v skorom veku vdychovaním lupín (kúskov kože) obsahujúcich vírus, ktoré môžu zostať infekčné niekoľko mesiacov po odpadnutí z tela. Vtáky infikované vírusom MD môžu byť nositeľmi a šíriteľmi vírusu počas celého života.

Očkovacia látka Vectormune ND obsahuje účinnú látku živý herpesvírus moriek (rHVT/ND) exprimujúci fúzny proteín lentogénneho kmeňa D-26 vírusu Newcastleskej choroby.

Ako sa očkovacia látka Vectormune ND používa?

Očkovacia látka Vectormune ND je k dispozícii vo forme suspenzie a rozpúšťadla, z ktorých sa pripravuje injekčná suspenzia. Výdaj očkovacej látky je viazaný na lekársky predpis. Očkovacia látka sa môže podávať jednodňovým kuriatkam ako jedna injekcia pod kožu alebo priamo do 18-dňových vajec obsahujúcich embryá (nevyliahnuté vyvíjajúce sa kuriatka). V prípade ND sa ochrana začína vo veku 3 týždňov a trvá až do veku 9 týždňov. V prípade MD sa ochrana začína vo veku jeden týždeň a trvá počas obdobia rizika infekcie zapríčinenej vírusom MD.

Akým spôsobom očkovacia látka Vectormune ND účinkuje?

Vectormune ND je očkovacia látka obsahujúca herpesvírus moriek, typ herpesvírusu, ktorý úzko súvisí s herpesvírusom MD, ale nespôsobuje chorobu u kurčiat. Očkovacie látky účinkujú tak, že učia imunitný systém (prirodzenú obranu tela), ako sa má brániť pred ochorením. Herpesvírus moriek v očkovacej látke bol upravený tak, aby vytváral fúzny proteín, ktorý je súčasťou vonkajšieho obalu vírusu ND. Po podaní očkovacej látky Vectormune ND kurčatám alebo do vajec imunitný systém zvierat vyhodnotí vírus ako „cudzí“ a vytvorí proti nemu protilátky. Ak budú zvieratá v budúcnosti vystavené podobnému vírusu a/alebo vírusu exprimujúcemu podobný fúzny proteín, ich imunitný systém dokáže rýchlejšie reagovať. To pomôže ochrániť kurčatá pred ND a MD.

Aké prínosy očkovacej látky Vectormune ND boli preukázané v štúdiách?

Na vyhodnotenie účinkov očkovacej látky sa uskutočnili dve terénne štúdie zahŕňajúce okolo 120 000 brojlerových kurčiat. Keďže sa nevyskytli žiadne prirodzené nákazy ND a MD, kurčatá boli infikované

(vystavené infekcii) v laboratóriu.

V prvej terénnej štúdii bola očkovacou látkou Vectormune ND očkovaná skupina 18-dňových vajec obsahujúcich embryá a skupina jednodňových kuriatok. Päťtýždňové kurčatá z očkovaných vajec boli infikované vírusom ND a chránených bolo 91 % očkovaných kurčiat v porovnaní so žiadnym kurčaťom v neočkovanej skupine. Päťtýždňové kurčatá z očkovaných jednodňových kuriatok boli infikované vírusom ND a chránených bolo 81 % očkovaných kurčiat v porovnaní so žiadnym kurčaťom v neočkovanej skupine. Deväťdňové kurčatá z očkovaných vajec boli infikované vírusom MD a chránených bolo 88 % kurčiat v porovnaní s 9-12 % kurčiat v neočkovanej skupine. Deväťdňové brojlery z jednodňových očkovaných kuriatok boli infikované vírusom MD a očkovacia látka Vectormune ND poskytla ochranu 90 % kurčiat v porovnaní s 9-12 % kurčiat v neočkovanej skupine.

V druhej terénnej štúdii bola očkovacou látkou Vectormune ND očkovaná skupina 18-dňových vajec obsahujúcich embryá a skupina jednodňových kuriatok. Štvortýždňové kurčatá zo skupiny jednodňových očkovaných kuriatok boli infikované vírusom ND a očkovacia látka Vectormune ND poskytla ochranu 95 % kurčiat v porovnaní s 0-10 % kurčiat v neočkovanej skupine. Štvortýždňové kurčatá z očkovaných vajec boli infikované vírusom ND a chránených bolo 86 % kurčiat v porovnaní s 0-10 % kurčiat v neočkovanej skupine. Deväťdňové brojlery z očkovaných vajec boli infikované vírusom MD a chránených bolo 85 % kurčiat v porovnaní s 9 % kurčiat v neočkovanej skupine. Deväťdňové brojlery zo skupiny kuriatok očkovaných vo veku jeden deň boli infikované vírusom MD a chránených bolo 82% kurčiat v porovnaní s 12 % kurčiat v neočkovanej skupine.

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Vectormune ND?

Keďže Vectormune ND je živá vakcína, vakcinačný kmeň sa vylučuje z vakcinovaných vtákov a môže sa šíriť na morky. Bezpečnostné štúdie preukázali, že tento kmeň je pre morky bezpečný. Musia sa však dodržať bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo priamemu alebo nepriamemu kontaktu medzi očkovanými kurčatami a morkami.

Pri používaní očkovacej látky Vectormune ND nie sú známe žiadne vedľajšie účinky. Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?

Do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa boli zahrnuté informácie o bezpečnosti očkovacej látky Vectormune ND vrátane príslušných opatrení, ktoré majú zdravotnícki pracovníci a majitelia alebo chovatelia zvierat dodržiavať.

Keďže vakcína sa uchováva v tekutom dusíku, je dôležité, aby akúkoľvek manipuláciu vykonával príslušne zaškolený personál v dobre vetranom priestore a aby sa pri príprave vakcíny dodržiavali bezpečnostné opatrenia. Viac informácií sa nachádza v súhrne charakteristických vlastností lieku.

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín?

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité a mäso použité na ľudskú spotrebu. Ide takisto o čas, ktorý musí uplynúť po podaní očkovacej látky pred tým, ako možno vajcia použiť na ľudskú spotrebu.

Ochranná lehota pre mäso a vajcia kurčiat, ktoré boli liečené očkovacou látkou Vectormune ND, je nula dní, čo znamená, že nie je stanovená povinná čakacia lehota.

Prečo bola očkovacia látka Vectormune ND povolená?

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) agentúry rozhodol, že prínosy očkovacej látky Vectormune ND sú väčšie než riziká spojené s jej používaním a odporučil udeliť povolenie na jej používanie v EÚ.

Ďalšie informácie o očkovacej látke Vectormune ND

Dňa 8. septembra 2015 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie očkovacej látky Vectormune

ND na trh platné v celej Európskej únii.

Úplné znenie správy EPAR o očkovacej látke Vectormune ND sa nachádza na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Ak majitelia alebo chovatelia zvierat potrebujú ďalšie informácie o liečbe očkovacou látkou Vectormune ND, nájdu ich v písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinára, resp. lekárnika.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: júl 2015

Príspevky