Slovak
Voľba jazykovej verzie

Vectormune ND (cell-associated live recombinant turkey...) – Označenie obalu - QI01AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Názov lieku: Vectormune ND
ATC: QI01AD
Látka: cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain
Výrobca: CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd
SlovakSlovak
Zmeniť jazyk

.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Ampulky s 1 000, 2 000 alebo 4 000 dávkami

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Vectormune ND

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY

rHVT/ND

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET

DÁVOK

1000 dávok

2000 dávok

4000 dávok

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

S.C. alebo in-ovo použitie.

5.OCHRANNÁ LEHOTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Šarža: {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

CEVA-Phylaxia Co. Ltd. 1107 Budapest HU Szállás u. 5.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A NA VNÚTORNOM

OBALE

Vaky s rozpúšťadlom 200 ml, 400 ml alebo 800 ml

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Sterilné rozpúšťadlo pre vakcíny asociované s bunkovým systémom pre kurčatá

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

3.LIEKOVÁ FORMA

Rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie

4.VEĽKOSŤ BALENIA

200 ml

400 ml

800 ml

5.CIEĽOVÝ DRUH

Kurčatá a embryonované vajcia kurčiat.

6.INDIKÁCIA

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

8.OCHRANNÁ LEHOTA

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE, AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP – viď zadná strana vaku

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred mrazom.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CEVA-Phylaxia Co. Ltd. Szállás u. 5.

1107 Budapešť Maďarsko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Šarža: {číslo} – viď zadní strana vaku

Príspevky