Veraflox (pradofloxacin) – Označenie obalu - QJ01MA97

<ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová škatuľka obsahujúca 1 blister (1 x 7 tabliet 15 mg) Papierová škatuľka obsahujúca 3 blistre (3 x 7 tabliet 15 mg) Papierová škatuľka obsahujúca 10 blistrov (10 x 7 tabliet 15 mg) Papierová škatuľka obsahujúca 20 blistrov (20 x 7 tabliet 15 mg)

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 15 mg tablety pre psy a mačky. pradofloxacín

2.ÚČINNÉ LÁTKY

Každá tableta obsahuje 15 mg pradofloxacínu.

3.LIEKOVÁ FORMA

Tablety

4.VEĽKOSŤ BALENIA

7 tabliet

21 tabliet

70 tabliet

140 tabliet

5.CIEĽOVÉ DRUHY

Psy a mačky

6.INDIKÁCIA (-IE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Perorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemecko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/10/107/001 7 tabliet

EU/2/10/107/002 21 tabliet

EU/2/10/107/003 70 tabliet

EU/2/10/107/004 140 tabliet

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže {číslo}

<ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová škatuľka obsahujúca 1 blister (1 x 7 tabliet 60 mg) Papierová škatuľka obsahujúca 3 blistre (3 x 7 tabliet 60 mg) Papierová škatuľka obsahujúca 10 blistrov (10 x 7 tabliet 60 mg) Papierová škatuľka obsahujúca 20 blistrov (20 x 7 tabliet 60 mg)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 60 mg tablety pre psy. pradofloxacín

2. ÚČINNÉ LÁTKY

Každá tableta obsahuje 60 mg pradofloxacínu.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety

4. VEĽKOSŤ BALENIA

7 tabliet

21 tabliet

70 tabliet

140 tabliet

5. CIEĽOVÉ DRUHY

Psy

6. INDIKÁCIA (-IE)

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Perorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemecko

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/10/107/005 7 tabliet

EU/2/10/107/006 21 tabliet

EU/2/10/107/007 70 tabliet

EU/2/10/107/008 140 tabliet

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže {číslo}

<ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová škatuľka obsahujúca 1 blister (1 x 7 tabliet 120 mg) Papierová škatuľka obsahujúca 3 blistre (3 x 7 tabliet 120 mg) Papierová škatuľka obsahujúca 10 blistrov (10 x 7 tabliet 120 mg) Papierová škatuľka obsahujúca 20 blistrov (20 x 7 tabliet 120 mg)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 120 mg tablety pre psy. pradofloxacín

2. ÚČINNÉ LÁTKY

Každá tableta obsahuje 120 mg pradofloxacínu.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety

4. VEĽKOSŤ BALENIA

7 tabliet

21 tabliet

70 tabliet

140 tabliet

5. CIEĽOVÉ DRUHY

Psy

6. INDIKÁCIA (-IE)

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Perorálne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemecko

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/10/107/009 7 tabliet

EU/2/10/107/010 21 tabliet

EU/2/10/107/011 70 tabliet

EU/2/10/107/012 140 tabliet

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Hliníkový blister so 7 tabletami (15 mg)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 15 mg tabletami pradofloxacin

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

5.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Hliníkový blister so 7 tabletami (60 mg)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 60 mg tabletami pradofloxacin

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

5. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Hliníkový blister so 7 tabletami (120 mg)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 120 mg tabletami pradofloxacin

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

5. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová škatuľka obsahujúca HDPE fľašu (15 ml perorálna suspenzia)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 25 mg/ml perorálna suspenzia pre mačky. pradofloxacín

2. ÚČINNÉ LÁTKY

Pradofloxacín 25 mg/ml

Konzervačná látka: Kyselina sorbová (E200)

3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálna suspenzia

4. VEĽKOSŤ BALENIA

15 ml fľašu - a 3 ml ústnej dávkovacie striekačka

5. CIEĽOVÉ DRUHY

Mačky

6. INDIKÁCIA (-IE)

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Perorálne použitie.

Pred použitím dobre premiešať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Zabráňte kontaminácii počas použitia.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu do 3 mesiacov.

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať v pôvodnom obale.

Fľašu udržiavať dôkladne zatvorenú.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemecko

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/10/107/013

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Etiketa na fľaši (15 ml perorálna suspenzia)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 25 mg/ml perorálna suspenzia pre mačky. pradofloxacín

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (-OK)

Pradofloxacín

25 mg/ml

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET

DÁVOK

15 ml

4.SPÔSOB(-Y) PODANIA

Perorálne použitie.

Pred použitím dobre premiešať.

5.ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže {číslo}

6.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

Po prvom otvorení použiť do ________

7.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

<ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová škatuľka obsahujúca HDPE fľašu (30 ml perorálna suspenzia)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 25 mg/ml perorálna suspenzia pre mačky. pradofloxacín

2. ÚČINNÉ LÁTKY

Pradofloxacín 25 mg/ml

Konzervačná látka: Kyselina sorbová (E200)

3. LIEKOVÁ FORMA

Perorálna suspenzia

4. VEĽKOSŤ BALENIA

30 ml fľašu

5. CIEĽOVÉ DRUHY

Mačky

6. INDIKÁCIA (-IE)

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

7. SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Perorálne použitie.

Pred použitím dobre premiešať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8. OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

9. OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Zabráňte kontaminácii počas použitia.

10. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu do 3 mesiacov.

11. OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať v pôvodnom obale.

Fľašu udržiavať dôkladne zatvorenú.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

14. OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemecko

16. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/10/107/014

17. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Etiketa na fľaši (30 ml perorálna suspenzia)

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 25 mg/ml perorálna suspenzia pre mačky. pradofloxacín

2. MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (-OK)

Pradofloxacín

25 mg/ml

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

ALEBO POČET DÁVOK

30 ml

4. SPÔSOB(-Y) PODANIA

Perorálne použitie.

Pred použitím dobre premiešať.

5. ČÍSLO ŠARŽE

č. šarže {číslo}

6. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

Po prvom otvorení použiť do ________

7. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky