Veraflox (pradofloxacin) – Písomná informácia pre používateľa - QJ01MA97

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Veraflox 15 mg tablety pre psy a mačky

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA OREGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemecko

Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Nemecko

2.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 15 mg tablety pre psy a mačky pradofloxacín

3.OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY(-OK)

Každá tableta obsahuje:

 

Účinná látka:

 

Pradofloxacín

15 mg

Hnedasté tablety s poliacou ryhou s P15“ na jednej strane

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

4.INDIKÁCIA(-E)

Psy:

Liečba:

infekcií rán spôsobených citlivými kmeňmi skupiny Staphylococcus intermedius (vrátane

S. pseudintermedius),

povrchových a hlbokých pyodermií spôsobených citlivými kmeňmi skupiny Staphylococcus intermedius (vrátane S. pseudintermedius),

akútnych infekcií močového aparátu spôsobených citlivými kmeňmi Escherichia coli a skupiny

Staphylococcus intermedius (vrátane S. pseudintermedius) a

ako doplňujúca terapia mechanického čistenia alebo chirurgickej periodontálnej liečby ťažkých infekcií ďasien a periodontálnych tkanív spôsobených citlivými kmeňmi anaeróbnych organizmov, napríklad Porphyromonas spp. a Prevotella spp. (pozri časť „Osobitné upozornenia“).

Mačky:

Liečba:

akútnych infekcií horných dýchacích ciest spôsobených citlivými kmeňmi Pasteurella multocida, Escherichia coli a skupiny Staphylococcus intermedius (vrátane S. pseudintermedius).

5.KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok(-y).

Psy:

Nepoužívať u psov počas rastovej fázy z dôvodu možnosti poškodenia vyvíjajúcej sa kĺbovej chrupavky. Dĺžka rastovej fázy závisí od plemena. Väčšine plemien psov sa nesmú aplikovať pradofloxacín obsahujúce veterinárne lieky do veku 12 mesiacov a v prípade gigantických plemien psov do veku 18 mesiacov.

Nepoužívať u psov s pretrvávajúcimi léziami kĺbových chrupaviek, pretože tieto sa môžu počas liečby fluorochinolónmi zhoršiť.

Nepoužívať u psov s poruchami centrálnej nervovej sústavy (CNS) ako je epilepsia, pretože podávanie fluorochinolónov môžu pravdepodobne u predisponovaných zvierat vyvolať záchvaty.

Nepoužívať u psov počas gravidity a laktácie (pozri časť „Osobitné upozornenia“).

Mačky:

Pre nedostatok informácií sa neodporúča pradofloxacín podávať mačatám mladším ako 6 týždňov.

Pradofloxacín nemá žiadny vplyv na vývoj chrupavky u mačiat vo veku 6 týždňov a starších . Napriek tomu liek nie je vhodný pre mačky s pretrvávajúcim léziami kĺbových chrupaviek, pretože v priebehu terapie flourochinolónmi by mohlo dôjsť k ich zhoršeniu.

Nepoužívať u mačiek s poruchami centrálnej nervovej sústavy (CNS) ako je epilepsia, pretože podávanie fluorochinolónov môžu pravdepodobne u predisponovaných zvierat vyvolať záchvaty.

Nepoužívať u mačiek počas gravidity a laktácie (pozri časť „Osobitné upozornenia“).

6.NEŽIADUCE ÚČINKY

V zriedkavých prípadoch boli u psov a mačiek pozorované mierne prechodné tráviace ťažkosti zahrňujúce zvracanie.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

-veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)

-časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)

-menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)

-zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)

-veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení)

Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

7.CIEĽOVÝ DRUH

Psy, mačky

8.DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálna aplikácia.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 3 mg/ kg živej hmotnosti pradofloxacínu jedenkrát denne podľa nasledujúcich tabuliek. Na zaistenie správnej dávky by sa telesná hmotnosť mala určiť čo najpresnejšie. Tým sa zabráni poddávkovaniu. Ak dávkovanie vyžaduje podanie len polovice tablety, zostávajúca časť tablety má byť použitá pri budúcom podanie.

Psy:

Telesná hmotnosť psa

Počet 15 mg tabliet

Dávka pradofloxacínu

(kg)

(mg/kg ž.hm.)

 

>3,4 – 5

3 – 4,4

5 – 7,5

3 – 4,5

7,5 – 10

3 – 4

10 – 15

3 – 4,5

Psom nad 15 kg podajte tablety s obsahom pradofloxacínu 60 mg alebo 120 mg.

Mačky:

 

 

Telesná hmotnosť mačky

Počet 15 mg tabliet

Dávka pradofloxacínu

(kg)

 

(mg/kg ž.hm.)

 

 

 

>3,4 – 5

3 – 4,4

 

 

 

5 – 7,5

3 – 4,5

 

 

 

7,5 – 10

3 – 4

 

 

 

Dĺžka terapie

Liečba by mala trvať tak dlho, ako vám odporučil veterinárny lekár. Dĺžka terapie závisí od závažnosti infekcie a na fakte ako liečba zaberá u vášho miláčika. Pre väčšinu infekcií sú odporučené uvedené dĺžky terapie:

Psy:

Indikácie

Dĺžka terapie

 

(dni)

Infekcie kože:

 

Povrchová pyoderma

14 – 21

Hlboká pyoderma

14 – 35

Infekcie rán

Akútne infekcie močového aparátu

7 – 21

Ťažké infekcie ďasien a periodontálnych tkanív

Požiadajte o radu vášho veterinárneho lekára, pokiaľ nenastane zlepšenie klinického stavu 3 dni od začiatku terapie, hoci doba sa môže zvýšiť pri povrchovej pyodermii na 7 dní a pri hlbokej pyodermii na 14 dní.

Mačky:

Indikácie

Dĺžka terapie

 

(dni)

Akútne infekcie horných dýchacích ciest

Požiadajte o radu vášho veterinárneho lekára, pokiaľ nenastane zlepšenie klinického stavu 3 dni od začiatku terapie.

9.POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

10.OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Netýka sa..

11.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete.

12.OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Vždy keď je to možné, Veraflox sa odporúča použiť len na základe testu citlivosti.

Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku.

Fluorochinolóny používať len na liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo, alebo sa očakáva ich slabá odpoveď na liečbu inými druhmiantibiotík.

Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných na flourochinolóny a môže znížiť účinnosť liečby inými chinolónmi v dôsledku možnosti skríženej rezistencie.

Pyoderma sa väčšinou vyskytuje ako sekundárne ochorenie, preto je potrebné určiť primárnu príčinu a následne ju adekvátne liečiť.

Veraflox by sa mal použiť len v prípade ťažkých periodontálnych ochorení. Základom dlhodobej úspešnej liečby je mechanické čistenie zubov, odstránenie zubného plaku a kameňa alebo extrakcia zubov. V prípade gingivitídy a periodontitídy by mal byť Veraflox použitý len ako doplňujúca terapia k mechanickému čisteniu alebo chirurgickej periodontálnej liečby. Týmto veterinárnym liekom by mali byť liečené len tie psy, u ktorých sa nedosiahne úspech periodontálnej terapie len samotným mechanickým čistením.

Pradofloxacín môže zvýšiť citlivosť kože na slnečné žiarenie. Počas liečby by nemali byť zvieratá nadmerne vystavované slnečnému žiareniu.

Oznámte vášmu veterinárovi, ak má vaše zviera poškodenú funkciu obličiek. Dôležitou cestou eliminácie pradofloxacínu u psov je vylučovanie obličkami a preto by mal byť pradofloxacín používaný so zvýšenou opatrnosťou u zvierat s poškodenou funkciou obličiek.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Z dôvodu možných škodlivých účinkov musia byť tablety uchovávané mimo dosahu a dohľadu detí.

Ľudia so známou precitlivenosťou na chinolóny by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Zabrániť kontaktu veterinárneho lieku s kožou a očami. Po aplikácii je potrebné umyť si ruky.

Počas aplikácie veterinárneho lieku nejesť, nepiť a nefajčiť.

V prípade náhodného požitia vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.

Gravidita, laktácia, plodnosť:

Bezpečnosť Verafloxu nebola stanovená počas gravidity a laktácie psov a mačiek.

Gravidita:

Nepoužívať počas gravidity. Pradofloxacín vyvolával u potkanov malformácie očí vo fetotoxických a maternotoxických dávkach.

Laktácia:

Nepoužívať počas laktácie. Laboratórne štúdie u šteniat po systémovom podaní fluorochinolónov preukázali výskyt artropátie (poškodenie chrupavky kĺbov). Fluorochinolóny sú známe prestupom placentou a distribúciou do mlieka.

Plodnosť:

Pradofloxacín nepreukázal žiadny vplyv na plodnosť chovných zvierat.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Niektoré lieky by nemali byť podávané vášmu zvieraťu počas liečby, pretože v prípade spoločného podania môžu spôsobiť vážne nežiaduce účinky. Povedzte vášmu veterinárovi o všetkých liekoch, ktoré hodláte podať zvieraťu.

Veraflox by nemal byť aplikovaný súčasne s antacídami alebo sukraftalátom (používanými pri žalúdočnej kyslosti), multivitamínmi alebo mliečnymi produktami, pretože môže byť znížená absorpcia Verafloxu. Naviac Veraflox by nemal byť použitý v kombinácii s nesteroidnými antiflogistikami (NSAIDs; používanými na liečbu bolesti, horúčky alebo zápalov) u zvierat

so záchvatmi uvádzanými v anamnéze, z dôvodu vyššej náchylnosti na vznik záchvatov. Malo by sa vyhnúť kombinovanému použitiu Verafloxu s teofylínom (používaným pri chronických respiračných ochoreniach) alebo s digoxínom (používanom pri kongestívnom zlyhaní srdca), z dôvodu možného zvýšenia krvných hladín týchto liekov, čím sa môže zvýšiť účinok týchto liekov.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidóta):

Zvracanie a mäkká stolica môžu byť symptómami predávkovania. Nie sú známe žiadne špecifické antidóta pradofloxacínu (alebo iných fluorochinolónov); preto v prípade predávkovania je potrebné poskytnúť symptomatickú terapiu.

13. OSOBITNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Lieky sa nesmú likvidovať prostredníctvom odpadovej vody alebo odpadu v domácnostiach.

Tieto opatrenia by mali byť v súlade s ochranou životného prostredia

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

Podrobné informácie o tomto veterinárnom lieku sú uvedené na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

15.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Dostupné sú nasledovné balenia:

7 tabliet

21 tabliet

70 tabliet

140 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

Magnum Veterinaaria AS

J.E. Mommaertslaan 14

Vae 16

BE–1831 Diegem (Machelen)

EE-76401 Laagri

Tel/Tél: +32 2 535 66 54

Tel: +372 650 1920

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Възраждане-Касис ООД

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BG Ловеч 5500

BE–1831 Diegem (Machelen)

Teл: + 359 68 604 111

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 535 66 54

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.,

Bayer Hungária Kft.

Animal Health

HU-1123 Budapest

Alkotás u. 50

CZ-155 00 Praha 5

Tel: +36 1 487 4100

Tel: +420 2 66 10 14 71

 

Danmark

Malta

Bayer A/S

Bayer Animal Health GmbH

Animal Health

DE-51368 Leverkusen

Arne Jacobsens Allé 13

Germany

DK-2300 København S

Tel: +49 2173 38 4012

Tlf: +45 4523 5000

 

Deutschland

Nederland

Bayer Vital GmbH

Bayer B.V., Animal Health

Geschäftsbereich Tiergesundheit

Energieweg 1

DE-51368 Leverkusen

NL-3641 RT Mijdrecht

Tel: +49 214 301

Tel: +31 297 280 666

Eesti

Norge

Magnum Veterinaaria AS

Bayer AS

Vae 16

Animal Health

EE-76401 Laagri

Drammensveien 147 B

Tel: +372 650 1920

NO-0277 Oslo

 

Tlf: +47 24 11 18 00

Ελλάδα

Österreich

Hellafarm AE

Bayer Austria GmbH

Φλέμινγκ 15

Geschäftsbereich Tiergesundheit

15123 Μαρούσι – Αθήνα

Herbststraße 6 – 10

AT-1160 Wien

info@hellafarm.gr

Tel: +43 1 71146 2850

 

vet@bayer.at

 

 

España

Polska

Bayer Hispania, S.L.

Bayer Sp. z o.o. Animal Health

Al. Jerozolimskie 158

ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

PL-02-326 Warszawa

Tel: +34 93 4956500

Tel: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal Lda.

Animal Health

Rua da Quinta do Pinheiro, 5

10 Place de Belgique

PT-2794-003 Carnaxide

Paris La Défense

Tel: +351 21 4172121

92250 La Garenne Colombes

 

Tél: +33 1 49 06 56 00

 

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

S.C. Bayer S.R.L.

Radnička cesta 80

Sos. Pipera nr. 42, sector 2

HR-10000 Zagreb

Bucuresti 020112 - RO

Tel: +385 1 65 99 935

Tel: +40 21 529 5900

bayer.veterina.registracije@bayer.com

 

Ireland

Slovenija

Bayer Limited, The Atrium,

Bayer d.o.o.

Blackthorn Road

Bravničarjeva 13

IE - Dublin 18

SI-1000 Ljubljana

Tel: +353 1 2999313

Tel: +386 1 5814 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer s.r.o.,

Lynghálsi 13

Animal Health

IS-110 Reykjavík

Sími: +354 540 8000

CZ-155 00 Praha 5

 

Česká republika

 

Tel: +420 2 66 10 14 71

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Orion Oyj

Viale Certosa, 130

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

IT-20156 Milano

Tengströminkatu 8, PL/PB 425

Tel: +39 02 3978 1

FI-20101 Turku/Åbo

 

Puh/Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Sverige

ACTIVET Ltd.

Bayer A/S

Αντρέα Μιαούλη 50

Animal Health

CY-2415 Έγκωμη, Λευκωσία

Arne Jacobsens Allé 13

Τηλ: +357-22-591918

DK-2300 Köpenhamn S

 

Danmark

 

Tel: +46 (0)8-580 223 00

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinaaria AS

Bayer plc,

Vae 16

400 South Oak Way

EE-76401 Laagri

Green Park

Tel: +372 650 1920

Reading

 

RG2 6AD

 

Tel: +44 (0)118 206 3000

 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Veraflox 60 mg a 120 mg tablety pre psy

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA OREGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemecko

Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Nemecko

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 60 mg tablety pre psy Veraflox 120 mg tablety pre psy pradofloxacín

3. OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY(-OK)

Každá tableta obsahuje:

 

Účinná látka:

 

Pradofloxacín

60 mg

Pradofloxacín

120 mg

Vzhľad produktu:

Hnedasté tablety s poliacou ryhou s P60“ na jednej strane

Hnedasté tablety s poliacou ryhou s P60“ na jednej strane

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

4. INDIKÁCIA(-E)

Psy:

Liečba:

infekcií rán spôsobených citlivými kmeňmi skupiny Staphylococcus intermedius (vrátane

S. pseudintermedius),

povrchových a hlbokých pyodermií spôsobených citlivými kmeňmi skupiny Staphylococcus intermedius (vrátane S. pseudintermedius),

akútnych infekcií močového aparátu spôsobených citlivými kmeňmi Escherichia coli a skupiny

Staphylococcus intermedius (vrátane S. pseudintermedius) a

ako doplňujúca terapia mechanického čistenia alebo chirurgickej periodontálnej liečby ťažkých infekcií ďasien a periodontálnych tkanív spôsobených citlivými kmeňmi anaeróbnych organizmov, napríklad Porphyromonas spp. a Prevotella spp. (pozri časť „Osobitné upozornenia“).

5. KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok(-y).

Nepoužívať u psov počas rastovej fázy z dôvodu možnosti poškodenia vyvíjajúcej sa kĺbovej chrupavky. Dĺžka rastovej fázy závisí od plemena. Väčšine plemien psov sa nesmú aplikovať pradofloxacín obsahujúce veterinárne lieky do veku 12 mesiacov a v prípade gigantických plemien psov do veku 18 mesiacov.

Nepoužívať u psov s pretrvávajúcimi léziami kĺbových chrupaviek, pretože tieto sa môžu počas liečby fluorochinolónmi zhoršiť.

Nepoužívať u psov s poruchami centrálnej nervovej sústavy (CNS) ako je epilepsia, pretože podávanie fluorochinolónov môžu pravdepodobne u predisponovaných zvierat vyvolať záchvaty.

Nepoužívať u psov počas gravidity a laktácie (pozri časť „Osobitné upozornenia“).

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

V zriedkavých prípadoch boli u psov pozorované mierne prechodné tráviace ťažkosti zahrňujúce zvracanie.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

-veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)

-časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)

-menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)

-zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)

-veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení)

Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

7. CIEĽOVÝ DRUH

Psy

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálna aplikácia.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 3 mg/ kg živej hmotnosti pradofloxacínu jedenkrát denne podľa nasledujúcich tabuliek. Na zaistenie správnej dávky by sa telesná hmotnosť mala určiť čo najpresnejšie. Tým sa zabráni poddávkovaniu. Ak dávkovanie vyžaduje podanie len polovice tablety, zostávajúca časť tablety má byť použitá pri budúcom podanie.

Psy:

Telesná hmotnosť psa

Počet tabliet

Dávka pradofloxacínu

 

 

Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných na fluorochinolóny a môže znížiť účinnosť liečby inýmichinolónmi v dôsledkumožnosti skríženej rezistencie.

Pyoderma sa väčšinou vyskytuje ako sekundárne ochorenie, preto je potrebné určiť primárnu príčinu a následne ju adekvátne liečiť.

Veraflox by sa mal použiť len v prípade ťažkých periodontálnych ochorení. Základom dlhodobej úspešnej liečby je mechanické čistenie zubov, odstránenie zubného plaku a kameňa alebo extrakcia zubov. V prípade gingivitídy a periodontitídy by mal byť Veraflox použitý len ako doplňujúca terapia k mechanickému čisteniu alebo chirurgickej periodontálnej liečby. Týmto veterinárnym liekom by mali byť liečené len tie psy, u ktorých sa nedosiahne úspech periodontálnej terapie len samotným mechanickým čistením.

Pradofloxacín môže zvýšiť citlivosť kože na slnečné žiarenie. Počas liečby by nemali byť zvieratá nadmerne vystavované slnečnému žiareniu.

Oznámte vášmu veterinárovi, ak má váš pes poškodenú funkciu obličiek. Dôležitou cestou eliminácie pradofloxacínu u psov je vylučovanie obličkami a preto by mal byť pradofloxacín používaný

so zvýšenou opatrnosťou u zvierat s poškodenou funkciou obličiek.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Z dôvodu možných škodlivých účinkov musia byť tablety uchovávané mimo dosahu a dohľadu detí.

Ľudia so známou precitlivenosťou na chinolóny by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Zabrániť kontaktu veterinárneho lieku s kožou a očami. Po aplikácii je potrebné umyť si ruky.

Počas aplikácie veterinárneho lieku nejesť, nepiť a nefajčiť.

V prípadenáhodného požitia vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.

Gravidita, laktácia, plodnosť:

Bezpečnosť Verafloxu nebola stanovená počas gravidity a laktácie psov.

Gravidita:

Nepoužívať počas gravidity. Pradofloxacín vyvolával u potkanov malformácie očí vo fetotoxických a maternotoxických dávkach.

Laktácia:

Nepoužívať počas laktácie. Laboratórne štúdie u šteniat po systémovom podaní fluorochinolónov preukázali výskyt artropátie (poškodenie chrupavky kĺbov). Fluorochinolóny sú známe prestupom placentou a distribúciou do mlieka.

Plodnosť:

Pradofloxacín nepreukázal žiadny vplyv na plodnosť chovných zvierat.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Niektoré lieky by nemali byť podávané vášmu zvieraťu počas liečby, pretože v prípade spoločného podania môžu spôsobiť vážne nežiaduce účinky. Povedzte vášmu veterinárovi o všetkých liekoch, ktoré hodláte podať zvieraťu.

Veraflox by nemal byť aplikovaný súčasne s antacídami alebo sukraftalátom (používanými pri žalúdočnej kyslosti), multivitamínmi alebo mliečnymi produktmi, pretože môže byť znížená absorpcia Verafloxu. Naviac Veraflox by nemal byť použitý v kombinácii s nesteroidnými antiflogistikami

(NSAIDs; používanými na liečbu bolesti, horúčky alebo zápalov) u zvierat so záchvatmi uvádzanými v anamnéze, z dôvodu vyššej náchylnosti na vznik záchvatov. Malo by sa vyhnúť kombinovanému použitiu Verafloxu s teofylínom (používaným pri chronických respiračných ochoreniach) alebo

s digoxínom (používanom pri kongestívnom zlyhaní srdca), z dôvodu možného zvýšenia krvných hladín týchto liekov, čím sa môže zvýšiť účinok týchto liekov.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidóta):

Zvracanie a mäkká stolica môžu byť symptómami predávkovania. Nie sú známe žiadne špecifické antidóta pradofloxacínu (alebo iných flourochinolónov); preto v prípade predávkovania je potrebné poskytnúť symptomatickú terapiu.

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Lieky sa nesmú likvidovať prostredníctvom odpadovej vody alebo odpadu v domácnostiach. Tieto opatrenia by mali byť v súlade s ochranou životného prostredia.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

Podrobné informácie o tomto veterinárnom lieku sú uvedené na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Dostupné sú nasledovné balenia:

7 tabliet

21 tabliet

70 tabliet

140 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

Magnum Veterinaaria AS

J.E. Mommaertslaan 14

Vae 16

BE–1831 Diegem (Machelen)

EE-76401 Laagri

Tel/Tél: +32 2 535 66 54

Tel: +372 650 1920

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Възраждане-Касис ООД

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BG Ловеч 5500

BE–1831 Diegem (Machelen)

Teл: + 359 68 604 111

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 535 66 54

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.,

Bayer Hungária Kft.

Animal Health

HU-1123 Budapest

Alkotás u. 50

CZ-155 00 Praha 5

Tel: +36 1 487 4100

Tel: +420 2 66 10 14 71

 

Danmark

Malta

Bayer A/S

Bayer Animal Health GmbH

Animal Health

DE-51368 Leverkusen

Arne Jacobsens Allé 13

Germany

DK-2300 København S

Tel: +49 2173 38 4012

Tlf: +45 4523 5000

 

Deutschland

Nederland

Bayer Vital GmbH

Bayer B.V., Animal HealthEnergieweg 1

Geschäftsbereich Tiergesundheit

NL-3641 RT Mijdrecht

DE-51368 Leverkusen

Tel: +31 297 280 666

Tel: +49 214 301

 

Eesti

Norge

Magnum Veterinaaria AS

Bayer AS

Vae 16

Animal Health

EE-76401 Laagri

Drammensveien 147 B

Tel: +372 650 1920

NO-0277 Oslo

 

Tlf: +47 24 11 18 00

Ελλάδα

Österreich

Hellafarm AE

Bayer Austria GmbH

Φλέμινγκ 15

Geschäftsbereich Tiergesundheit

15123 Μαρούσι – Αθήνα

Herbststraße 6 – 10

AT-1160 Wien

info@hellafarm.gr

Tel: +43 1 71146 2850

 

vet@bayer.at

 

 

España

Polska

Bayer Hispania, S.L.

Bayer Sp. z o.o. Animal Health

Al. Jerozolimskie 158

ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

PL-02-326 Warszawa

Tel: +34 93 4956500

Tel: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal Lda.

Animal Health

Rua da Quinta do Pinheiro, 5

10 Place de Belgique

PT-2794-003 Carnaxide

Paris La Défense

Tel: +351 21 4172121

92250 La Garenne Colombes

 

Tél: +33 1 49 06 56 00

 

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

S.C. Bayer S.R.L.

Radnička cesta 80

Sos. Pipera nr. 42, sector 2

HR-10000 Zagreb

Bucuresti 020112 - RO

Tel: +385 1 65 99 935

Tel: +40 21 529 5900

bayer.veterina.registracije@bayer.com

 

Ireland

Slovenija

Bayer Limited,

Bayer d.o.o.

The Atrium,

Bravničarjeva 13

Blackthorn Road

SI-1000 Ljubljana

IE - Dublin 18

Tel: +386 1 5814 400

Tel: +353 1 2999313

 

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer s.r.o.,

Lynghálsi 13

Animal Health

IS-110 Reykjavík

Sími: +354 540 8000

CZ-155 00 Praha 5

 

Česká republika

 

Tel: +420 2 66 10 14 71

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Orion Oyj

Viale Certosa, 130

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

IT-20156 Milano

Tengströminkatu 8, PL/PB 425

Tel: +39 02 3978 1

FI-20101 Turku/Åbo

 

Puh/Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Sverige

ACTIVET Ltd.

Bayer A/S

Αντρέα Μιαούλη 50

Animal Health

CY-2415 Έγκωμη, Λευκωσία

Arne Jacobsens Allé 13

Τηλ: +357-22-591918

DK-2300 Köpenhamn S

 

Danmark

 

Tel: +46 (0)8-580 223 00

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinaaria AS

Bayer plc,

Vae 16

400 South Oak Way

EE-76401 Laagri

Green Park

Tel: +372 650 1920

Reading

 

RG2 6AD

 

Tel: +44 (0)118 206 3000

 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Veraflox 25 mg/ml perorálna suspenzia pre mačky

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA OREGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemecko

Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Nemecko

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Veraflox 25 mg/ml perorálna suspenzia pre mačky pradofloxacín

3.OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ ÁTKY(-OK)

Perorálna suspenzia obsahuje 25 mg/ml pradofloxacínu

Konzervačná látka: Kyselina sorbová (E200) 2 mg/ml

Žltkastá až béžová suspenzia

4. INDIKÁCIA(-E)

Liečba:

akútnych infekcií horných dýchacích ciest spôsobených citlivými kmeňmi Pasteurella multocida, Escherichia coli a skupiny Staphylococcus intermedius (vrátane S. pseudintermedius),

infekcií rán a abscesov spôsobených citlivými kmeňmi Pasteurella multocida a skupiny

Staphylococcus intermedius (vrátane S. pseudintermedius).

5. KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok(-y).

Pre nedostatok informácií sa neodporúča pradofloxacín podávať mačatám mladších ako 6 týždňov.

Pradofloxacín nemá žiadny vplyv na vývoj chrupavky u mačiat vo veku 6 týždňov a viac. Napriek tomu liek nie je vhodné pre mačky s pretrvávajúcim léziami kĺbových chrupaviek, pretože v priebehu terapie fluorochinolónmi by mohlo dôjsť k ich zhoršeniu.

Nepoužívať u mačiek s poruchami centrálnej nervovej sústavy (CNS) ako je epilepsia, pretože podávanie fluorochinolónov môžu pravdepodobne u predisponovaných zvierat vyvolať záchvaty.

Nepoužívať u mačiek počas gravidity a laktácie (pozri časť „Osobitné upozornenia“).

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

V zriedkavých prípadoch boli pozorované mierne prechodné tráviace ťažkosti zahrňujúce zvracanie.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

-veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)

-časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)

-menej časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)

-zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)

-veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení)

Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

7. CIEĽOVÝ DRUH

Mačky

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Perorálna aplikácia.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 5 mg/kg živej hmotnosti pradofloxacínu jedenkrát denne. Vzhľadom na dieliky uvedené na striekačke je výsledné dávkovanie v rozpätí od 5 do 7,5 mg/ kg živej hmotnosti, podľa nasledujúcej tabuľky.

Telesná hmotnosť mačky

Dávka perorálne suspenzie

Dávka pradofloxacínu

(kg)

(ml)

(mg/kg ž.hm.)

> 0,67 - 1

0,2

5 – 7,5

1 – 1,5

0,3

5 – 7,5

1,5 – 2

0,4

5 – 6,7

2 – 2,5

0,5

5 – 6,3

2,5 – 3

0,6

5 – 6

3 – 3,5

0,7

5 – 5,8

3,5 – 4

0,8

5 – 5,7

4 – 5

5 – 6,3

5 – 6

1,2

5 – 6

6 – 7

1,4

5 – 5,8

7 – 8

1,6

5 – 5,7

8 – 9

1,8

5 – 5,6

9 – 10

5 – 5,6

Dĺžka terapie:

Liečba by mala trvať tak dlho, ako vám odporučil veterinárny lekár. Dĺžka terapie závisí od charakteru a závažnosti infekcie a na fakte ako liečba zaberá u vášho miláčika. Pre väčšinu infekcií sú odporučené uvedené dĺžky terapie:

Indikácie

Dĺžka terapie

 

(dni)

Infekcie rán a abscesov

Akútne infekcie horných dýchacích ciest

Požiadajte o rada vášho veterinárneho lekára,, pokiaľ nenastane zlepšenie klinického stavu 3 dni od začiatku terapie.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Perorálna suspenzia by sa mala podávať priamo do ústnej dutiny, ako je nižšie uvedené:

Pred použitím dobre

Natiahnuť potrebné

Podať priamo do ústnej

premiešať.

množstvo do striekačky.

dutiny.

Z dôvodu predchádzania vzájomnej kontaminácie by nemala byť rovnaká dávkovacia striekačka použitá pre viac zvierat. Preto sa jedna striekačka sa používa len pre jedno zviera. Po aplikácii by mala byť striekačka opláchnutá pod tečúcou vodou a skladovaná spolu s fľašou v papierovej krabičke.

10. OCHRANNÁ LEHOTA(-Y)

Netýka sa.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu dosahu a detí. Uchovávať v pôvodnom obale. Uchovávať fľašu pevne zatvorenú.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete. Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu: 3 mesiace.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Vždy keď je to možné, Veraflox sa odporúča použiť len na základe testu citlivosti.

Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku.

Fluorochinolóny používaťlen na liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo, alebo sa očakáva ich slabá odpoveď na liečbu inými druhmi antibiotík.

Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných na fluorochinolóny a môže znížiť účinnosť liečby inýmichinolónmi v dôsledku možnosti skríženej rezistencie.

Pradofloxacín môže zvýšiť citlivosť kože na slnečné žiarenie. Počas liečby by nemali byť zvieratá nadmerne vystavované slnečnému žiarenie.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

Z dôvodu možných škodlivých účinkov musia byť fľaša a naplnené striekačky uchovávané mimo dohľadu a dosahu a detí.

Ľudia so známou precitlivenosťou na chinolóny by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Zabrániť kontaktu veterinárneho lieku s kožou a očami. Po aplikácii je potrebné umyť si ruky.

V prípade náhodného zasiahnutia očí okamžite vypláchnite vodou.

V prípade kontaktu s kožou opláchnite vodou.

Počas aplikácie veterinárneho lieku nejesť, nepiť a nefajčiť.

V prípade náhodného požitia vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.

Gravidita, laktácia, plodnosť:

Bezpečnosť Verafloxu nebola stanovená počas gravidity a laktácie mačiek.

Gravidita:

Nepoužívať počas gravidity. Pradofloxacín vyvolával u potkanov malformácie očí vo fetotoxických a maternotoxických dávkach.

Laktácia:

Nepoužívať počas laktácie, pretože neboli robené žiadne štúdie pradofloxacínu na mačiatkach mladších ako 6 týždňov. Fluorochinolóny sú známe prestupom placentou a distribúciou do mlieka.

Plodnosť:

Pradofloxacín nepreukázal žiadny vplyv na plodnosť chovných zvierat.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Niektoré lieky by nemali byť podávané vášmu zvieraťu počas liečby, pretože v prípade spoločného podania môžu spôsobiť vážne nežiaduce účinky. Povedzte vášmu veterinárovi o všetkých liekoch, ktoré hodláte podať zvieraťu.

Veraflox nemal byť podaný súčasne s antacídami alebo sukraftalátom (používaným pri žalúdočnej kyslosti), multivitamínmi alebo mliečnymi produktmi, pretože môže byť znížená absorpcia Veraflox- u. Naviac Veraflox by nemal byť použitý v kombinácii s nesteroidnými antiflogistikami (NSAIDs; používanými na liečbu bolesti, horúčky alebo zápalov) u zvierat so záchvatmi uvádzanými

v anamnéze, z dôvodu vyššej náchylnosti na vznik záchvatov. Malo by sa vyhnúť kombinovanému použitiu Verafloxu s teofylínom (používaným pri chronických respiračných ochoreniach) alebo

s digoxínom (používanom pri kongestívnom zlyhaní srdca), z dôvodu možného zvýšenia krvných hladín týchto liekov, čím sa môže zvýšiť účinok týchto liekov.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidóta):

Zvracanie môže byť symptómom predávkovania. Nie sú známe žiadne špecifické antidóta pradofloxacínu (alebo iných fluorochinolónov); preto v prípade predávkovania je potrebné poskytnúť symptomatickú terapiu.

Inkompatibility:

Vzhľadom k absencii štúdií kompatibility, a preto tento veterinárny liek nesmie byť zmiešaný s inými veterinárnymi liekmi.

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami .

Lieky sa nesmú likvidovať prostredníctvom odpadovej vody alebo odpadu v domácnostiach.> Tieto opatrenia by mali byť v súlade s ochranou životného prostredia.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV

Podrobné informácie o tomto veterinárnom lieku sú uvedené na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Veraflox perorálna suspenzia je dodávaná v dvoch odlišných baleniach:

15 ml fľaštička a perorálna dávkovacia striekačka 3 ml

30 ml fľaštička

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Bayer SA-NV

Magnum Veterinaaria AS

J.E. Mommaertslaan 14

Vae 16

BE–1831 Diegem (Machelen)

EE-76401 Laagri

Tel/Tél: +32 2 535 66 54

Tel: +372 650 1920

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Възраждане-Касис ООД

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14

BG Ловеч 5500

BE–1831 Diegem (Machelen)

Teл: + 359 68 604 111

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 535 66 54

Česká republika

Magyarország

Bayer s.r.o.,

Bayer Hungária Kft.

Animal Health

HU-1123 Budapest

Alkotás u. 50

CZ-155 00 Praha 5

Tel: +36 1 487 4100

Tel: +420 2 66 10 14 71

 

Danmark

Malta

Bayer A/S

Bayer Animal Health GmbH

Animal Health

DE-51368 Leverkusen

Arne Jacobsens Allé 13

Germany

DK-2300 København S

Tel: +49 2173 38 4012

Tlf: +45 4523 5000

 

Deutschland

Nederland

Bayer Vital GmbH

Bayer B.V., Animal Health

Geschäftsbereich Tiergesundheit

Energieweg 1

DE-51368 Leverkusen

NL-3641 RT Mijdrecht

Tel: +49 214 301

Tel: +31 297 280 666

Eesti

Norge

Magnum Veterinaaria AS

Bayer AS

Vae 16

Animal Health

EE-76401 Laagri

Drammensveien 147 B

Tel: +372 650 1920

NO-0277 Oslo

 

Tlf: +47 24 11 18 00

Ελλάδα

Österreich

Hellafarm AE

Bayer Austria GmbH

Φλέμινγκ 15

Geschäftsbereich Tiergesundheit

15123 Μαρούσι – Αθήνα

Herbststraße 6 – 10

AT-1160 Wien

info@hellafarm.gr

Tel: +43 1 71146 2850

 

vet@bayer.at

España

Polska

Bayer Hispania, S.L.

Bayer Sp. z o.o. Animal Health

Al. Jerozolimskie 158

ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

PL-02-326 Warszawa

Tel: +34 93 4956500

Tel: +48 22 572 35 00

France

Portugal

Bayer HealthCare

Bayer Portugal Lda.

Animal Health

Rua da Quinta do Pinheiro, 5

10 Place de Belgique

PT-2794-003 Carnaxide

Paris La Défense

Tel: +351 21 4172121

92250 La Garenne Colombes

 

Tél: +33 1 49 06 56 00

 

Hrvatska

România

Bayer d.o.o.

S.C. Bayer S.R.L.

Radnička cesta 80

Sos. Pipera nr. 42, sector 2

HR-10000 Zagreb

Bucuresti 020112 - RO

Tel: +385 1 65 99 935

Tel: +40 21 529 5900

bayer.veterina.registracije@bayer.com

 

Ireland

Slovenija

Bayer Limited,

Bayer d.o.o.

The Atrium,

Bravničarjeva 13

Blackthorn Road

SI-1000 Ljubljana

IE - Dublin 18

Tel: +386 1 5814 400

Tel: +353 1 2999313

 

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Bayer s.r.o.,

Lynghálsi 13

Animal Health

IS-110 Reykjavík

Sími: +354 540 8000

CZ-155 00 Praha 5

 

Česká republika

 

Tel: +420 2 66 10 14 71

Italia

Suomi/Finland

Bayer S.p.A.

Orion Oyj

Viale Certosa, 130

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

IT-20156 Milano

Tengströminkatu 8, PL/PB 425

Tel: +39 02 3978 1

FI-20101 Turku/Åbo

 

Puh/Tel: +358 10 4261

Κύπρος

Sverige

ACTIVET Ltd.

Bayer A/S

Αντρέα Μιαούλη 50

Animal Health

CY-2415 Έγκωμη, Λευκωσία

Arne Jacobsens Allé 13

Τηλ: +357-22-591918

DK-2300 Köpenhamn S

 

Danmark

 

Tel: +46 (0)8-580 223 00

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinaaria AS

Bayer plc,

Vae 16

400 South Oak Way

EE-76401 Laagri

Green Park

Tel: +372 650 1920

Reading

 

RG2 6AD

 

Tel: +44 (0)118 206 3000

 

 

Príspevky