Slovak
Voľba jazykovej verzie

Versican Plus Pi (canine parainfluenza type-2 virus, strain...) - QI07AD08

Updated on site: 09-Feb-2018

Názov lieku: Versican Plus Pi
ATC: QI07AD08
Látka: canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated)
Výrobca: Zoetis Belgium SA

Versican Plus Pi

očkovacia látka proti vírusu parainfluenzy psov (živá, atenuovaná)

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vykonal hodnotenie na základe predložených dokumentov, a tak dospel k odporúčaniam, ako používať očkovaciu látku.

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení vášho zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti s odporúčaniami výboru CVMP viac informácií, prečítajte si vedeckú rozpravu (súčasť správy EPAR).

Čo je očkovacia látka Versican Plus Pi?

Versican Plus Pi je veterinárna očkovacia látka, ktorá obsahuje živý, atenuovaný (oslabený) vírus parainfluenzy psov, typ 2. Očkovacia látka Versican Plus Pi je k dispozícii vo forme lyofilizátu (peletu vysušeného mrazom) a rozpúšťadla, z ktorých sa pripravuje injekčná suspenzia.

Na čo sa očkovacia látka Versican Plus Pi používa?

Versican Plus Pi sa používa na ochranu psov proti vírusu parainfluenzy psov, ktorý spôsobuje kotercový (psincový) kašeľ.

Očkovacia látka sa podáva šteňatám vo veku od šiestich týždňov ako injekcia pod kožu, ktorá sa opakuje po troch až štyroch týždňoch. Každý rok sa vyžaduje preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky Versican Plus Pi.

Akým spôsobom očkovacia látka Versican Plus Pi účinkuje?

Versican Plus Pi je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že „učia“ imunitný systém (prirodzenú obranu tela), ako sa má brániť pred ochorením. Vírus v očkovacej látke Versican Plus Pi je živý, ale bol atenuovaný (oslabený), takže nespôsobí ochorenie. Keď sa očkovacia látka Versican Plus Pi podá psom, imunitný systém zvierat rozozná vírusy ako cudzie a vytvorí proti nim protilátky. Keď budú zvieratá v budúcnosti vystavené tejto infekcii, ich imunitný systém bude môcť rýchlejšie reagovať. Pomôže to ochrániť ich pred kotercovým kašľom.

Akým spôsobom bola očkovacia látka Versican Plus Pi skúmaná?

Účinnosť očkovacej látky Versican Plus Pi sa skúmala v terénnej štúdii zahŕňajúcej 129 psov. Terénna štúdia zahŕňala kombinácie väčších očkovacích látok Versican Plus DHPPi/L4 a Versican Plus DHPPi/L4R, ktoré sú okrem iných ochorení určené aj na ochranu proti kotercovému kašľu, aby sa preukázala účinnosť očkovacej látky Versican Plus Pi. Psy boli buď dvakrát zaočkované s trojtýždňovým alebo štvortýždňovým intervalom alebo každý rok dostali jednu posilňovaciu dávku očkovacej látky. Meradlom účinnosti bola hladina protilátok pred očkovaním a po očkovaní.

Aký prínos preukázala očkovacia látka Versican Plus Pi v týchto štúdiách?

Terénna štúdia preukázala, že očkovanie očkovacou látkou Versican Plus Pi viedlo k vytvoreniu ochranných hladín protilátok proti vírusu parainfluenzy v rozsahu od 73 do 97 %.

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Versican Plus Pi?

Najčastejší vedľajší účinok (pozorovaný u viac ako 1 psa zo 100) pri použití očkovacej látky Versican Plus Pi je krátkodobý opuch s veľkosťou do 5 cm, ktorý sa môže vyskytnúť na mieste podania injekcie po očkovaní.

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce očkovaciu látku alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?

V prípade náhodného samoinjikovania je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi treba ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo štítok.

Prečo bola očkovacia látka Versican Plus Pi povolená?

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínosy očkovacej látky Versican

Plus Pi sú väčšie ako riziká spojené s jej používaním v rámci schválených indikácií a odporučil vydať povolenie na uvedenie očkovacej látky Versican Plus Pi na trh. Pomer prínosu a rizika sa nachádza v časti týkajúcej sa vedeckej rozpravy v tejto správe EPAR.

Ďalšie informácie o očkovacej látke Versican Plus Pi

Dňa 4. júla 2014 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie očkovacej látky Versican Plus Pi na trh platné v celej Európskej únii. Informácie o predpisovaní tejto očkovacej látky sú uvedené na štítku alebo vonkajšom obale očkovacej látky.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: máj 2014.

Príspevky