Ypozane (osaterone acetate) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - QG04CX90

A. VÝROBCA(-OVIA) BIOLOGICKEJ ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK) A DRŽITEĽ(-IA) POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros, Francúzsko

B. PODMIENKY POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Vydáva sa len na predpis veterinárneho lekára..

Držiteľ tohto registračného rozhodnutia musí informovať Európsku komisiu o marketingových plánoch pre liek autorizovaný týmto rozhodnutím.

C.ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVKY A/ ALEBO POUŽITIA

Neuplatňuje sa.

D.STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZIDUÍ (MRL)

Neuplatňuje sa.

Príspevky