Zycortal (desoxycortone pivalate) – Označenie obalu - QH02AA03

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽA

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Zycortal 25 mg/ml injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním pre psov dezoxykortón pivalát

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

dezoxykortón pivalát 25 mg/ml

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním.

4.VEĽKOSŤ BALENIA

4 ml

5.CIEĽOVÝ DRUH

Psy

6.INDIKÁCIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po prvom otvorení použiť do...

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Neuchovávať v mrazničke.

12. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13. OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Skipton

BD23 2RW

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/2/15/189/001

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA INJEKČNEJ LIEKOVKE

1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Zycortal 25 mg/ml injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním dezoxykortón pivalát

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY

Dezoxykortón pivalát 25 mg/ml

3. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH JEDNOTKÁCH ALEBO POČET DÁVOK

4 ml

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

SC

5.OCHRANNÁ LEHOTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky