Acticam (meloxicam) – Označevanje - QM01AC06

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Acticam 5 mg/ml, raztopina za injiciranje za pse in mačke.

Meloksikam.

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 5 mg/ml.

Etanol, brezvodni 150 mg/ml.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml.

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite pri brejih živalih in v obdobju laktacije.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do ...

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/088/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Acticam 5 mg/ml, raztopina za injiciranje za pse in mačke.

Meloksikam.

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml.

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Psi: i.v. ali s.c.

Mačke: s.c.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot{številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji