Aivlosin (tylvalosin) – Navodilo za uporabo - QJ01FA92

Vsebina članka

NAVODILO ZA UPORABO:

Aivlosin 42,5 predmešanica za izdelavo medicinirane krme za prašiče

1.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road New Malden Surrey

KT3 4QS Velika Britanija

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije:

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate

Dalton, Thirsk, North Yorkshire

YO7 3HR

Velika Britanija

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 42,5 mg/g predmešanica za izdelavo medicinirane krme za prašiče. tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN

Zdravilna učinkovina:

 

tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

42,5 mg/g

Nosilec:

Magnezijev trisilikat, pšenična krmna moka

4.INDIKACIJA(E)

Zdravljenje in metafilaksa enzootske pljučnice pri prašičih, ki jo povzročajo občutljivi sevi Mycoplasma hyopneumoniae. Ob dajanju priporočenega odmerka se zmanjšajo pljučne lezije in izguba telesne mase, vendar pa okužbe z Mycoplasma hyopneumoniae ne moremo eliminirati.

Zdravljenje prašičje proliferativne enteropatije (ileitis), ki jo povzroča Lawsonia intracellularis v čredah, kjer je bila diagnoza osnovana na klinični zgodovini, ugotovitvah post mortem in rezultatih klinične patologije.

Zdravljenje metafilaksa dizenterija pri prašičih, ki jo povzroča Brachyspira Hydosenteriae, v čredah, kjer je bila diagnosticirana bolezen.

5.KONTRAINDIKACIJE

Niso znane.

6.NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v teh navodilih za uporabo, ali menite, da zdravilo ni učinkovalo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

8.ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Dajanje v krmno mešanico.

Le za mešanje v suho krmo.

Za zdravljenje in metafilaksa enzootske pljučnice pri prašičih

Odmerek je 2,125 mg tilvalozina na kg telesne mase na dan s krmo 7 dni.

Sekundarna infekcija z organizmi kot sta Pasteurella multocida in Actinobacillus pleuropneumoniae lahko povzroči zaplete enzootske pljučnice in zahteva specifično zdravljenje.

Za zdravljenje prašičje proliferativne enteropatije (ileitis)

Odmerek znaša 4,25 mg tilvalozina na kg telesne mase na dan s krmo 10 dni.

Za zdravljenje in metafilakso dizenetrije pri prašičih

Odmerek znaša 4,25 mg tilvalozina na kg telesne mase na dan s krmo 10 dni.

Indikacija

Odmerek

Trajanje

Razmerje vsebnosti v krmi

 

aktivne sestavine

zdravljenja

 

Zdravljenje in

2,125 mg/kg

7 dni

1 kg/tono*

metafilaksa enzootske

telesne mase/dan

 

 

pljučnice pri prašičih

 

 

 

Zdravljenje PPE

4,25 mg/kg

10 dni

2 kg/tono*

(ileitis)

telesne mase/dan

 

 

Zdravljenje in

4,25 mg/kg

10 dni

2 kg/tono*

metafilaksa

telesne mase/dan

 

 

dizenterije pri prašičih

 

 

 

* Pomembno: pri razmerjih vsebnosti se predpostavlja, da prašič na dan poje ekvivalent 5 % lastne telesne mase.

Pri starejših prašičih ali prašičih z zmanjšanim apetitom oziroma z omejenim prehranjevalnim režimom bo za doseganje tarčnega odmerka morda potrebno zvišati razmerja vsebnosti. Kjer pride do zmanjšanega prehranjevanja, uporabite naslednjo formulo:

Kg predmešanice/tono krme =

Razmerje v odmerku (mg/kg telesne mase) x telesna masa (kg)

Dnevna količina krme (kg) x koncentracija predmešanice (mg/g)

 

Akutne primere in hudo bolne prašiče, ki manj pijejo in jedo, bi morali zdraviti z ustreznim zdravilom v obliki raztopine za injiciranje.

Kot dodatek zdravljenju, bi morali uvesti dobro gospodarjenje in higienske navade, da bi tako zmanjšali tveganje infekcije in za nadzor morebitne krepitve rezistence.

Medicinirana krma se daje dnevna količina krme.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Navodila za mešanje

Za vmešanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini v krmo priporočamo uporabo horizontalnega polžnega mešalnika. Aivlosin najprej vmešamo v 10 kg krme, temu dodamo ostalo količino krme in nato vse skupaj dobro premešamo. Medicinirano krmo nato lahko peletiramo.

Peletiranje obsega 5-minutno predpripravo v enem koraku s paro in peletiranje pri največ 70 °C pod normalnimi pogoji.

10.KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte izven dosega in pogleda otrok.

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Vsebnik shranjujte tesno zaprt.

Shranjujte v originalnem vsebniku.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: Uporabite takoj. Ne shranjujte odprtih vreč.

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini po “EXP”.

Rok uporabnosti po vmešanju v krmo: Pšenična krmna moka in pelete: 1 mesec

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Akutne primere in hudo bolne prašiče, ki manj pijejo in jedo, je treba najprej zdraviti z ustreznim zdravilom v obliki raztopine za injiciranje.

Sevi B. hyodysenteriae imajo v primerih rezistence na druge makrolide, kakršen je tilozin,v splošnem višje vrednosti minimalne inhibicijske koncentracije (MIK). Klinični pomen te zmanjšanje občutljivosti še ni popolnoma raziskan. Navzkrižna rezistenca med tilvalozinom in drugimi makrolidi ni izključena.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Ravnajte se po dobri praksi organizacije dela in dobri higienski praksi, da boste zmanjšali nevarnost ponovne okužbe.

Dobra klinična praksa je, da zdravljenje temelji na testiranju občutljivosti bakterij, izoliranih iz živali. Če to ni mogoče, naj zdravljenje temelji na lokalnih (raven regije, farme) epidemioloških podatkih o občutljivosti ciljnih bakterij.

Če se pri uporabi zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne ravnate po navodilih, zdravila, lahko zvečate tveganje razvoja in selekcije rezistentnih bakterij in zmanjšate učinkovitost zdravljenja z drugimi makrolidnimi antibiotiki zaradi možne navzkrižne odpornosti.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Pri laboratorijskih živalih so opazili preobčutljivostne (alergijske) reakcije na tilvalozin, zato naj se ljudje z znano preobčutljivostjo na tilvalozin izogibajo stiku z zdravilom.

Pri mešanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini in pri rokovanju z medicinirano predmešanico se je treba izogibati direktnemu stiku z očmi, kožo in sluznicami. Pri mešanju zdravila nosite osebno zaščitno opremo, kot so neprepustne rokavice in dihalna polmaska skladno z evropskim standardom EN 149 ali dihalno masko skladno z evropskim standardom EN 140 s filtrom skladno z evropskim standardom EN 143. Kontaminirano kožo umijte.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Brejost in laktacija:

Varnost zdravila Aivlosin v obdobju brejosti in laktacije pri prašičih ni bila ugotovljena. Uporabite le v skladu z oceno razmerja korist/tveganje odgovornega veterinarja. Laboratorijske študije na živalih niso pokazale teratogenega učinka. Pri odmerkih 400 mg tilvalozina na kg telesne mase in več so bili pri glodalcih zabeleženi maternotoksični učinki. Pri odmerkih, ki povzročajo maternotoksičnost, je bila pri miših opažena manjša izguba fetalne telesne mase.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Znamenj preobčutljivosti pri odraščajočih prašičih tudi pri desetkrat večjih odmerkih od priporočenih niso opazili.

Glavne inkompatibilnosti:

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

15.DRUGE INFORMACIJE

Na voljo v pakiranju po 5 kg ali 20 kg zdravila.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Upoštevati je treba uradna priporočila o dodajanju predmešanice za izdelavo zdravilne krme mešanice v krmo.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV/SA

ECO Animal Health Ltd.,

Legeweg 157-I, BE-8020 Oostkamp

The Grange, 100 The High Street,

Tel : +32 50 31 42 69

London, N14 6BN,

Fax : +32 50 36 24 17

Royaume-Uni

Email: animal.health@ecuphar.be

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Република България

Magyarország

ECO Animal Health Ltd.,

Dunavet-B ZRt,

The Grange, 100 The High Street,

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5.

London, N14 6BN,

Tel: +36 75 542 940

Великобритания (Обединеното кралство)

Email: mailto:dunavet-

телефон: +44 (0) 20 8447 8899

bp@externet.hudunavet-bp@dunavet.hu

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

 

Česká republika

Malta

Sevaron s.r.o.

ECO Animal Health Ltd.,

Palackého třída 163a

The Grange, 100 The High Street,

612 00 Brno

London, N14 6BN,

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Ir-Renju Unit.

Email: info@sevaron.cz

United Kingdom

 

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Danmark

Nederland

Salfarm Danmark A/S

Ecuphar BV

Fabriksvej 21

Verlengde Poolseweg 16

6000 Kolding

NL-4818 CL Breda

Tel:+45 75 52 94 13

Tel : +31 (0)88 033 38 00

Fax:+45 75 50 80 80

Fax : +31 (0)88 033 38 11

E-mail: sal@salfarm.dk

Email: info@ecuphar.nl

www.salfarm.com

 

 

Deutschland

Norge

Ecuphar GmbH

Salfarm Scandinavia AB

Brandteichstrasse 20,

Florettgatan 29C, 2.Vån

17489 Greifswald,

25 467 Helsingborg

Deutschland,

Sweden

E-mail: info@ecuphar.de

Phone: 0046 767 834 910

Tel: +49 (0)38348 3584 0

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

Ecuphar GmbH

Vae 16, Laagri, Harju mk

Brandteichstrasse 20,

Tel: +372 6 501 920

17489 Greifswald,

Fax: +372 6 501 996

Deutschland,

 

E-mail: info@ecuphar.de

 

Tel: +49 (0)38348 3584 0

 

 

Ελλάδα

Polska

DG Nucleus ΕΠΕ

Calier Polska Sp. z o.o.

N.Χαρίτου 11

ul. Magazynowa 5,

43100 Καρδιτσα

66-446 Deszczno

Τηλ:+302441073034

Tel: +48 95 7214521

Email: info@vkk.gr

fax: +48 95 7214532

 

E-mail: calierpolska@calier.com.pl

 

HURTOWNIA LEKÓW

 

WETERYNARYJNYCH "AGA-VET"

 

UL. Turkowska 58c

 

62-720 Brudzew

 

Tel: +48 (63) 279 70 04

 

Email: hurtownia@agavet.com.pl

 

 

España

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Belphar LDA

Avenida Río de Janeiro,

Sintra Business Park No 7,

60-66, planta 13

Edifίcio 1- Escritόrio 2K

08016 Barcelona

Zona Industrial de Abrunheira

Tel: +34 (0)935 955 000

2710-089 Sintra

 

Tel: +35 (0)13088 08321

 

 

France

România

Laboratoire LCV

S.C. Dopharma Vet S.R.L.

Z.I. du Plessis Beuscher

Str. Aeroport 44

BP 32132

307200 Ghiroda

35221 Châteaubourg Cédex

Jud. Timis

Tél : +33 (0)2 99 00 92 92

Tel: +40 256 - 38 61 05

Fax : +33 (0)2 99 00 97 23

Fax +40 256 - 38 61 04

 

www.dopharma.ro

 

 

Ireland

Slovenija

ECO Animal Health Ltd,

ECO Animal Health Ltd,

The Grange, 100 The High Street,

The Grange, 100 The High Street,

London, N14 6BN,

London, N14 6BN,

UNITED KINGDOM.

Velika Britanija.

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Ísland

Slovenská republika

ECO Animal Health Ltd.,

Sevaron s.r.o.

The Grange, 100 The High Street,

Palackého třída 163a

London, N14 6BN,

612 00 Brno

Bretland

Česká Republika

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Ecuphar Italia S.R.L.

Vetcare Oy

Viale Francesco Restelli,

PL 99

3/7, piano 1

Salo

Milano

Tel: +358 (0)20 144 3360

Tel: +39 (0)02829 50604

Email: vetcare@vetcare.fi

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Salfarm Scandinavia AB

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca,

Florettgatan 29C, 2.Vån

POB 40261, 6302, Larnaca,

25 467 Helsingborg

Τηλ: + 357 24813333

Phone: 0046 767 834 910

Fax: +357 24813377

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinārija SIA

ECO Animal Health Ltd.,

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021,

The Grange, 100 The High Street,

Tel: +371 671 60091

London, N14 6BN,

Fax: +371 671 60095

Tel: 020 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Lietuva

 

UAB „Magnum Veterinarija“

 

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys

 

Tel.: +370 45 502 730

 

Fax: +370 45 502 733

 

NAVODILO ZA UPORABO:

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče

(zloženo v obliki harmonike in pripeto neposredno na stično ovojnino ali kot nalepka na hrbtni strani za vrečko 400 mg)

1.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA

SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road New Malden Surrey

KT3 4QS Velika Britanija

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije:

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate

Dalton

Thirsk, North Yorkshire

YO7 3HR

Velika Britanija

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN

Zdravilna učinkovina:

 

tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

625 mg/g

bela zrnca

 

4.INDIKACIJA(E)

Zdravljenje in metafilaksa prašičje proliferativne enteropatije (ileitis), ki ga povzroča Lawsonia intracellularis.

Preden začnete z metafilakso, morate ugotoviti prisotnost bolezni v čredi.

5.KONTRAINDIKACIJE

Jih ni.

6.NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v teh navodilih za uporabo, ali menite, da zdravilo ni učinkovalo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

prašiči

8.ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE

ZDRAVILA

Za dajanje v vodo za pitje.

Odmerek je 5 mg tilvalozina na kg telesne teže na dan v vodi za pitje 5 zaporednih dni.

Celotno količino izdelka, ki je potrebna, izračunajte po naslednji formuli: celotna teža izdelka v gramih = skupna telesna teža prašičev, ki jih boste zdravili, v kg x 5 / 625.

Izberite pravilno število vrečk glede na potrebno količino izdelka.

40-gramska vrečka zadošča za zdravljenje prašičev s skupno težo 5000 kg (npr. 250 prašičev s povprečno telesno težo 20 kg). 160-gramska vrečka zadošča za zdravljenje prašičev s skupno težo 20000 kg (npr. 400 prašičev s povprečno telesno težo 50 kg). 400-gramska vrečka zadošča za zdravljenje prašičev s skupno težo 50000 kg (npr. 1000 prašičev s povprečno telesno težo 50 kg).

Da boste dosegli pravilni odmerek, boste mogoče morali pripraviti koncentrirano raztopino (npr. za zdravljenje prašičev s skupno telesno težo 2500 kg uporabite le 50 % koncentrirane raztopine, pripravljene iz 40-gramske vrečke).

Izdelek dodajte količini vode, ki jo bodo prašiči popili v enem dnevu. Med zdravljenjem ne sme biti prašičem na voljo noben drug vir vode za pitje.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Zdravilo za uporabo v veterinarski medicini lahko umešate neposredno v sistem vode za pitje ali pa ga najprej umešate kot koncentrirano raztopino v manjšo količino vode, ki jo nato dodate v sistem vode za pitje.

Kadar izdelek umešate neposredno v sistem vode za pitje, morate vsebino vrečke potresti na površino vode, ki jo nato temeljito mešate, dokler ne nastane bistra raztopina (navadno v 3 minutah).

Kadar pripravljate koncentrirano raztopino, naj bo najvišja koncentracija 40 g izdelka na 1500 ml, 160 g izdelka na 6000 ml ali 400 g izdelka na 15000 ml, nato morate raztopino mešati 10 minut.

Morebitna motnost, ki preostane po tem času, ne bo vplivala na učinkovitost zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

Pripraviti smete le toliko vode za pitje z raztopljenim zdravilom, da bo pokrila dnevne potrebe. Vodo za pitje z raztopljenim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

10.KARENCA

Meso in organi: 1 dan.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

40 g vrečka: Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C. 160 g vrečka: Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C 400 g vrečka: Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov.

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na oznaki po “EXP”.

Rok uporabnosti vode za pitje z raztopljenim zdravilom: 24 ur.

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Če močno bolni prašiči pijejo manj vode, jih morate zdraviti z ustreznim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini za injiciranje.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Ravnajte se po dobri praksi organizacije dela in dobri higienski praksi, da boste zmanjšali nevarnost ponovne okužbe.

Dobra klinična praksa je, da zdravljenje temelji na testiranju občutljivosti bakterij, izoliranih iz živali. Če to ni mogoče, naj zdravljenje temelji na lokalnih (raven regije, farme) epidemioloških podatkih o občutljivosti ciljnih bakterij.

Če se pri uporabi zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne ravnate po navodilih, navedenih v povzetku glavnih značilnosti zdravila, lahko zvečate tveganje razvoja in selekcije rezistentnih bakterij in zmanjšate učinkovitost zdravljenja z drugimi makrolidnimi antibiotiki zaradi možne navzkrižne odpornosti.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Pri laboratorijskih živalih so opazili preobčutljivostne (alergijske) reakcije na tilvalozin, zato naj se ljudje z znano preobčutljivostjo na tilvalozin izogibajo stiku z zdravilom.

Pri mešanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini in pri rokovanju z medicinirano predmešanico se je treba izogibati direktnemu stiku z očmi, kožo in sluznicami. Pri mešanju zdravila nosite osebno zaščitno opremo, kot so neprepustne rokavice in dihalna polmaska skladno z evropskim standardom EN 149 ali dihalno masko skladno z evropskim standardom EN 140 s filtrom skladno z evropskim standardom EN 143. Kontaminirano kožo umijte.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Brejost in laktacija:

Varnost zdravila Aivlosin v obdobju brejosti in laktacije pri prašičih ni bila ugotovljena. Uporabite le v skladu z oceno razmerja korist/tveganje odgovornega veterinarja.

Laboratorijske študije na živalih niso pokazale teratogenega učinka. Pri odmerkih 400 mg tilvalozina na kg telesne mase in več so bili pri glodalcih zabeleženi maternotoksični učinki. Pri odmerkih, ki povzročajo maternotoksičnost, je bila pri miših opažena manjša izguba fetalne telesne mase.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Znamenj preobčutljivosti pri odraščajočih prašičih tudi pri desetkrat večjih odmerkih od priporočenih niso opazili.

Glavne inkompatibilnosti:

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

15.DRUGE INFORMACIJE

Na voljo v vrečkah, ki vsebujejo po 40 g, 160 g ali 400 g zrnc.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV/SA

ECO Animal Health Ltd.,

Legeweg 157-I, BE-8020 Oostkamp

The Grange, 100 The High Street,

Tel : +32 50 31 42 69

London, N14 6BN,

Fax : +32 50 36 24 17

Royaume-Uni

Email: animal.health@ecuphar.be

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Република България

Magyarország

ECO Animal Health Ltd.,

Dunavet-B ZRt,

The Grange, 100 The High Street,

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5.

London, N14 6BN,

Tel: +36 75 542 940

Великобритания (Обединеното кралство)

Email: dunavet-bp@dunavet.hu

телефон: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

Česká republika

Malta

Sevaron s.r.o.

ECO Animal Health Ltd.,

Palackého třída 163a

The Grange, 100 The High Street,

612 00 Brno

London, N14 6BN,

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Ir-Renju Unit.

Email: info@sevaron.cz

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Danmark

Nederland

Salfarm Danmark A/S

Ecuphar BV

Fabriksvej 21

Verlengde Poolseweg 16

6000 Kolding

NL-4818 CL Breda

Tel:+45 75 52 94 13

Tel : +31 (0)88 033 38 00

Fax:+45 75 50 80 80

Fax : +31 (0)88 033 38 11

E-mail: sal@salfarm.dk

Email: info@ecuphar.nl

www.salfarm.com

 

Deutschland

Norge

Ecuphar GmbH

Salfarm Scandinavia AB

Brandteichstrasse 20,

Florettgatan 29C, 2.Vån

17489 Greifswald,

25 467 Helsingborg

Deutschland,

Sweden

E-mail: info@ecuphar.de

Phone: 0046 767 834 910

Tel: +49 (0)38348 35840

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

Ecuphar GmbH

Vae 16, Laagri, Harju mk

Brandteichstrasse 20,

Tel: +372 6 501 920

17489 Greifswald,

Fax: +372 6 501 996

Deutschland,

 

E-mail: info@ecuphar.de

 

Tel: +49 (0)38348 35840

Ελλάδα

Polska

DG Nucleus ΕΠΕ

Calier Polska Sp. z o.o.

N.Χαρίτου 11

ul. Magazynowa 5,

43100 Καρδιτσα

66-446 Deszczno

Τηλ:+302441073034

Tel: +48 95 7214521

Email: info@vkk.gr

fax: +48 95 7214532

 

E-mail: calierpolska@calier.com.pl

 

HURTOWNIA LEKÓW

 

WETERYNARYJNYCH "AGA-VET"

 

UL. Turkowska 58c

 

62-720 Brudzew

 

Tel: +48 (63) 279 70 04

 

Email: hurtownia@agavet.com.pl

España

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Belphar LDA

Avenida Río de Janeiro,

Sintra Business Park No 7,

60-66, planta 13

Edifίcio 1- Escritόrio 2K

08016 Barcelona

Zona Industrial de Abrunheira

Tel: +34 (0)935 955 000

2710-089 Sintra

 

Tel: +35 (0)13088 08321

France

România

Laboratoire LCV

S.C. Dopharma Vet S.R.L.

Z.I. du Plessis Beuscher

Str. Aeroport 44

BP 32132

307200 Ghiroda

35221 Châteaubourg Cédex

Jud. Timis

Tél : +33 (0)2 99 00 92 92

Tel: +40 256 - 38 61 05

Fax : +33 (0)2 99 00 97 23

Fax +40 256 - 38 61 04

 

www.dopharma.ro

Ireland

Slovenija

ECO Animal Health Ltd,

ECO Animal Health Ltd,

The Grange, 100 The High Street,

The Grange, 100 The High Street,

London, N14 6BN,

London, N14 6BN,

UNITED KINGDOM.

Velika Britanija.

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Ísland

Slovenská republika

ECO Animal Health Ltd.,

Sevaron s.r.o.

The Grange, 100 The High Street,

Palackého třída 163a

London, N14 6BN,

612 00 Brno

Bretland

Česká Republika

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Ecuphar Italia S.R.L.

Vetcare Oy

Viale Francesco Restelli,

PL 99

3/7, piano 1

Salo

Milano

Tel: +358 (0)20 144 3360

Tel: +39 (0)02829 50604

Email: vetcare@vetcare.fi

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Salfarm Scandinavia AB

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca,

Florettgatan 29C, 2.Vån

POB 40261, 6302, Larnaca,

25 467 Helsingborg

Τηλ: + 357 24813333

Phone: 0046 767 834 910

Fax: +357 24813377

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinārija SIA

ECO Animal Health Ltd.,

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021,

The Grange, 100 The High Street,

Tel: +371 671 60091

London, N14 6BN,

Fax: +371 671 60095

Tel: 020 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Lietuva

 

UAB „Magnum Veterinarija“

 

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys

 

Tel.: +370 45 502 730

 

Fax: +370 45 502 733

 

NAVODILO ZA UPORABO:

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za fazane

(zloženo v obliki harmonike in pripeto neposredno na stično pakiranje ali kot nalepka na hrbtni strani za vrečko 400 mg)

1.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA

SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road New Malden Surrey

KT3 4QS Velika Britanija

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije:

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate

Dalton

Thirsk, North Yorkshire

YO7 3HR

Velika Britanija

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za fazane tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN

Zdravilna učinkovina:

tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata) 625 mg/g Bela zrnca.

4.INDIKACIJA(E)

Zdravljenje bolezni dihal, povezanih z Mycoplasma gallisepticum, pri fazanih.

5.KONTRAINDIKACIJE

Niso znane.

6.NEŽELENI UČINKI

Niso znane.

Če opazite kakršnekoli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v teh navodilih za uporabo, ali

menite, da zdravilo ni učinkovalo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Fazani.

8.ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE

ZDRAVILA

Za uporabo v pitni vodi.

Odmerek je 25 mg tilvalozina na kg telesne teže na dan v pitni vodi; 3 dni zapored.

Ugotovite skupno telesno težo (v kg) vseh ptic, ki jih boste zdravili. Ena 40-gramska vrečica na primer zadostuje za zdravljenje skupno 1000 ptic s povprečno telesno težo 1 kg; ena 400-gramska vrečica na primer zadostuje za zdravljenje skupno 10,000 ptic s povprečno telesno težo 1 kg.

Da boste dosegli pravilni odmerek, boste mogoče morali pripraviti koncentrirano raztopino (npr. za zdravljenje ptic s skupno telesno težo 500 kg boste uporabili le 50 % koncentrirane raztopine, ki ste jo pripravili iz 40-gramske vrečice).

Zdravilo za uporabo v veterinarski medicini dodajte količini vode, ki jo bodo ptice lahko zaužile v enem dnevu. V času zdravljenja piščancem ne sme biti na voljo noben drug vir pitne vode.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Zdravilo za uporabo v veterinarski medicini lahko umešamo neposredno v sistem pitne vode ali pa ga najprej umešamo kot koncentrirano raztopino v manjšo količino vode, ki jo nato dodamo v sistem pitne vode.

Kadar zdravilo za uporabo v veterinarski medicini umešamo neposredno v sistem pitne vode, moramo vsebino vrečice potresti na površino vode, ki jo nato temeljito mešamo, dokler ne nastane bistra raztopina (navadno v 3 minutah).

Kadar pripravljate koncentrirano raztopino, naj bo najvišja koncentracija 40 g izdelka na 1500 ml, nato morate raztopino mešati 10 minut. Po tem času morebitna preostala motnost zdravilne raztopine ne bo vplivala na učinkovitost zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

Pripravite le toliko pitne vode z raztopljenim zdravilom, da bo zadostila dnevnim potrebam. Vodo za pitje s primešanim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

10.KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

Ne izpustite fazanov še vsaj dva dni po koncu zdravljenja.

Ni dovoljena uporaba pri pticah, katerih jajca so ali bodo namenjena prehrani ljudi.

Ne uporabite prej kot 14 dni od začetka nesnosti.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

40 g vrečka Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

400 g vrečka: Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov.

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na nalepki po “EXP”.

Rok uporabe v vodi za pitje s primešanim zdravilom: 24 ur.

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Z zdravljenjem začnite takoj po pojavu kliničnih znakov, sumljivih za mikoplazmozo.

Zdravite vse ptice v prizadeti jati.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Za zmanjšanje tveganja ponovne okužbe uvedite dobre prakse upravljanja in dobre higienske prakse.

Uporaba izdelka naj temelji na testiranju občutljivosti bakterij, izoliranih iz živali. Če to ni mogoče, naj zdravljenje temelji na lokalnih (regionalna raven, raven kmetije) epidemioloških podatkih o občutljivosti ciljnih bakterij.

Če izdelka ne uporabljate v skladu z navodili, lahko zvečate možnost, da bo prišlo do razvoja in selekcije rezistentnih bakterij, s tem pa do zmanjšane učinkovitosti zdravljenja z drugimi makrolidnimi antibiotiki zaradi možnosti navzkrižne rezistence.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Pri laboratorijskih živalih so opazili preobčutljivostne (alergijske) reakcije na tilvalozin, zato naj se ljudje z znano preobčutljivostjo na tilvalozin izogibajo stiku z zdravilom.

Pri mešanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini in pri rokovanju z medicinirano predmešanico se je treba izogibati direktnemu stiku z očmi, kožo in sluznicami. Pri mešanju zdravila nosite osebno zaščitno opremo, kot so neprepustne rokavice in dihalna polmaska skladno z evropskim standardom EN 149 ali dihalno masko skladno z evropskim standardom EN 140 s filtrom skladno z evropskim standardom EN 143. Kontaminirano kožo umijte.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Nesnost:

Uporabite le v skladu z oceno razmerja korist/tveganje odgovornega veterinarja.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Znamenj preobčutljivosti pri odraščajočih prašičih tudi pri desetkrat večjih odmerkih od priporočenih niso opazili.

Glavne inkompatibilnosti:

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

15.DRUGE INFORMACIJE

Na voljo v vrečkah, ki vsebujejo po 40 ali 400 g zdravila.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV/SA

ECO Animal Health Ltd.,

Legeweg 157-I, BE-8020 Oostkamp

The Grange, 100 The High Street,

Tel : +32 50 31 42 69

London, N14 6BN,

Fax : +32 50 36 24 17

Royaume-Uni

Email: animal.health@ecuphar.be

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Република България

Magyarország

ECO Animal Health Ltd.,

Dunavet-B ZRt,

The Grange, 100 The High Street,

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5.

London, N14 6BN,

Tel: +36 75 542 940

Великобритания (Обединеното кралство)

Email: dunavet-bp@dunavet.hu

телефон: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

Česká republika

Malta

Sevaron s.r.o.

ECO Animal Health Ltd.,

Palackého třída 163a

The Grange, 100 The High Street,

612 00 Brno

London, N14 6BN,

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Ir-Renju Unit

Email: info@sevaron.cz

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Danmark

Nederland

Salfarm Danmark A/S

Ecuphar BV

Fabriksvej 21

Verlengde Poolseweg 16

6000 Kolding

NL-4818 CL Breda

Tel:+45 75 52 94 13

Tel : +31 (0)88 033 38 00

Fax:+45 75 50 80 80

Fax : +31 (0)88 033 38 11

E-mail: sal@salfarm.dk

Email: info@ecuphar.nl

www.salfarm.com

 

Deutschland

Norge

Ecuphar GmbH

Salfarm Scandinavia AB

Brandteichstrasse 20,

Florettgatan 29C, 2.Vån

17489 Greifswald,

25 467 Helsingborg

Deutschland,

Sweden

E-mail: info@ecuphar.de

Phone: 0046 767 834 910

Tel: +49 (0)38348 35840

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

Ecuphar GmbH

Vae 16, Laagri, Harju mk

Brandteichstrasse 20,

Tel: +372 6 501 920

17489 Greifswald,

Fax: +372 6 501 996

Deutschland,

 

E-mail: info@ecuphar.de

 

Tel: +49 (0)38348 35840

Ελλάδα

Polska

DG Nucleus ΕΠΕ

Calier Polska Sp. z o.o.

N.Χαρίτου 11

ul. Magazynowa 5,

43100 Καρδιτσα

66-446 Deszczno

Τηλ:+302441073034

Tel: +48 95 7214521

Email: info@vkk.gr

fax: +48 95 7214532

 

E-mail: calierpolska@calier.com.pl

 

HURTOWNIA LEKÓW

 

WETERYNARYJNYCH "AGA-VET"

 

UL. Turkowska 58c

 

62-720 Brudzew

 

Tel: +48 (63) 279 70 04

 

Email: hurtownia@agavet.com.pl

España

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Belphar LDA

Avenida Río de Janeiro,

Sintra Business Park No 7,

60-66, planta 13

Edifίcio 1- Escritόrio 2K

08016 Barcelona

Zona Industrial de Abrunheira

Tel: +34 (0)935 955 000

2710-089 Sintra

 

Tel: +35 (0)13088 08321

France

România

Laboratoire LCV

S.C. Dopharma Vet S.R.L.

Z.I. du Plessis Beuscher

Str. Aeroport 44

BP 32132

307200 Ghiroda

35221 Châteaubourg Cédex

Jud. Timis

Tél : +33 (0)2 99 00 92 92

Tel: +40 256 - 38 61 05

Fax : +33 (0)2 99 00 97 23

Fax +40 256 - 38 61 04

 

www.dopharma.ro

Ireland

Slovenija

ECO Animal Health Ltd,

ECO Animal Health Ltd,

The Grange, 100 The High Street,

The Grange, 100 The High Street,

London, N14 6BN,

London, N14 6BN,

United Kingdom

Velika Britanija

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Ísland

Slovenská republika

ECO Animal Health Ltd.,

Sevaron s.r.o.

The Grange, 100 The High Street,

Palackého třída 163a

London, N14 6BN,

612 00 Brno

Bretland

Česká Republika

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Ecuphar Italia S.R.L.

Vetcare Oy

Viale Francesco Restelli,

PL 99

3/7, piano 1

Salo

Milano

Tel: +358 (0)20 144 3360

Tel: +39 (0)02829 50604

Email: vetcare@vetcare.fi

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Salfarm Scandinavia AB

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca,

Florettgatan 29C, 2.Vån

POB 40261, 6302, Larnaca,

25 467 Helsingborg

Τηλ: + 357 24813333

Phone: 0046 767 834 910

Fax: +357 24813377

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinārija SIA

ECO Animal Health Ltd.,

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021,

The Grange, 100 The High Street,

Tel: +371 671 60091

London, N14 6BN,

Fax: +371 671 60095

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Lietuva

 

UAB „Magnum Veterinarija“

 

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys

 

Tel.: +370 45 502 730

 

Fax: +370 45 502 733

 

NAVODILO ZA UPORABO:

Aivlosin 42,5 mg/g peroralni prašek za prašiče

1.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA

SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road New Malden Surrey

KT3 4QS Velika Britanija

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije:

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate

Dalton, Thirsk, North Yorkshire

YO7 3HR

Velika Britanija

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 42,5 mg/g peroralni prašek za prašiče tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN

Zdravilna učinkovina

tilvalozin42,5 mg/g (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

4.INDIKACIJA(E)

Zdravljenje in metafilaksa enzootske pljučnice pri prašičih, ki jo povzročajo občutljivi sevi mikroorganizma Mycoplasma hyopneumoniae. Ob dajanju priporočenega odmerka se zmanjšajo pljučne lezije in izguba telesne mase, vendar pa okužbe z Mycoplasma hyopneumoniae ne moremo eliminirati.

Zdravljenje prašičje proliferativne enteropatije, ki jo povzroča Lawsonia intracellularis.

Zdravljenje metafilaksa dizenterije pri prašičih v čredah, kjer je bila diagnosticirana bolezen.

5.KONTRAINDIKACIJE

Jih ni.

6.NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite kakršnekoli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v teh navodilih za uporabo, ali

menite, da zdravilo ni učinkovalo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči.

8.ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE

ZDRAVILA

Za peroralno uporabo.

Za zdravljenje posameznih prašičev na farmah, kjer je zdravilo namenjeno le manjšemu številu prašičev. Večje skupine je treba zdraviti z medicinirano krmo, ki vsebuje predmešanico.

Za zdravljenje in metafilakso enzootske pljučnice pri prašičih

Odmerek je 2,125 mg tilvalozina na kg telesne mase na dan v krmi 7 zaporednih dni. Sekundarna infekcija z mikroorganizmi, kot sta Pasteurella multocida in Actinobacillus pleuropneumoniae, lahko povzroči zaplete pri enzootski pljučnici in zahteva posebno zdravljenje.

Za zdravljenje prašičje proliferativne enteropatije (ileitis)

Odmerek je 4,25 mg tilvalozina na kg telesne mase na dan 10 zaporednih dni.

Za zdravljenje in metafilakso dizenterije pri prašičih

Odmerek je 4,25 mg tilvalozina na kg telesne mase na dan 10 zaporednih dni.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

To dosežemo tako, da dobro zmešamo zdravilo Aivlosin s približno 200-500 g krme in nato temeljito umešamo to predmešanico v preostali dnevni obrok.

Priloženi sta žlici dveh velikosti za odmerjanje pravilne količine zdravila Aivlosin, ki jo nato zmešamo z dnevnim obrokom v skladu s spodnjo preglednico. Krma s peroralnim praškom mora biti edini obrok, ki je živalim na voljo v zgoraj priporočenih obdobjih.

Prašiča, ki ga boste zdravili, stehtajte in na podlagi dnevno zaužite krme, ki je enaka 5 % telesne mase, ocenite količino krme, ki jo bo prašič verjetno pojedel. Upoštevati morate prašiče, katerih dnevni vnos krme je zmanjšan ali omejen. Dodajte pravilno količino zdravila Aivlosin 42,5 mg/g peroralni prašek ocenjenemu dnevnemu obroku za vsakega prašiča v vedro ali podobno posodo in dobro zmešajte.

Zdravilo za uporabo v veterinarski medicini smete dodati samo suhi nepeletirani hrani.

Enzootska pljučnica pri prašičih

2,125 mg/kg telesne mase

Razpon

Velikost

Število

telesne mase

žlice

žlic

(kg)

 

 

7,5-12

1 ml

13-25

1 ml

39-67

5 ml

68-134

5 ml

135-200

5 ml

201-268

5 ml

PPE (ileitis) & dizenterija pri prašičih

4,25 mg/kg telesne mase

Razpon

Velikost

Število žlic

telesne mase

žlice

(kg)

 

 

 

7,5-12

1 ml

13-19

1 ml

34-67

5 ml

68-100

5 ml

101-134

5 ml

135-200

5 ml

201-268

5 ml

Opomba: Za odmerjanje izdelka uporabljajte zravnane žlice.

Akutne primere in zelo bolne prašiče, ki manj jedo in pijejo, morate najprej zdraviti z ustreznim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini za injiciranje.

Kot dodatek zdravljenju uvedite na kmetiji dobro prakso upravljanja in dobro higiensko prakso, da boste zmanjšali nevarnost infekcije in obvladali morebitni razvoj rezistence.

10.KARENCA

Meso in organi: dva dni.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Vsebnik shranjujte tesno zaprt.

Shranjujte v originalnem vsebniku.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 4 tedne.

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na nalepki po “EXP”.

Krmo z dodanim peroralnim praškom morate zamenjati, če je prašiči ne pojedo v 24 urah.

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Akutne primere in hudo bolne prašiče, ki manj pijejo in jedo, je treba najprej zdraviti z ustreznim zdravilom v obliki raztopine za injiciranje.

Sevi B. hyodysenteriae imajo v primerih rezistence na druge makrolide, kakršen je tilozin,v splošnem višje vrednosti minimalne inhibicijske koncentracije (MIK). Klinični pomen te zmanjšanje občutljivosti še ni popolnoma raziskan.

Navzkrižna rezistenca med tilvalozinom in drugimi makrolidi ni izključena.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Dobra klinična praksa je, da zdravljenje temelji na testiranju občutljivosti bakterij, izoliranih iz živali. Če to ni mogoče, naj zdravljenje temelji na lokalnih (raven regije, farme) epidemioloških podatkih o občutljivosti ciljnih bakterij.

Če se pri uporabi zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne ravnate po navodilih, zdravila, lahko zvečate tveganje razvoja in selekcije rezistentnih bakterij in zmanjšate učinkovitost zdravljenja z drugimi makrolidnimi antibiotiki zaradi možne navzkrižne odpornosti.

Za zmanjšanje tveganja za ponovno okužbo bi morali uvesti dobre prakse upravljanja in higienske prakse.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Pri laboratorijskih živalih so opazili preobčutljivostne (alergijske) reakcije na tilvalozin, zato naj se ljudje z znano preobčutljivostjo na tilvalozin izogibajo stiku z zdravilom.

Pri mešanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini in pri rokovanju z mediciniranim peroralnim praškom se je treba izogibati direktnemu stiku z očmi, kožo in sluznicami. Pri mešanju zdravila nosite osebno zaščitno opremo, kot so neprepustne rokavice in dihalna polmaska skladno z evropskim standardom EN 149 ali dihalno masko skladno z evropskim standardom EN 140 s filtrom skladno z evropskim standardom EN 143. Kontaminirano kožo umijte.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Brejost in laktacija:

Varnosti zdravila Aivlosin med brejostjo in laktacijo pri prašičih niso ugotovili. Uporabite le v skladu z oceno razmerja korist/tveganje odgovornega veterinarja. Laboratorijske študije na živalih niso pokazale teratogenega učinka. Pri glodalcih so ugotovili toksične učinke za mater pri odmerku 400 mg tilvalozina na kg telesne mase in večjih odmerkih. Pri miših so ugotovili, da odmerki, ki so toksični za mater, povzročajo nekoliko nižjo telesno maso plodov.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Znamenj preobčutljivosti pri odraščajočih prašičih tudi pri desetkrat večjih odmerkih od priporočenih niso opazili.

Glavne inkompatibilnosti:

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

15.DRUGE INFORMACIJE

Na voljo v vrečkah, ki vsebujejo 500 g zdravila.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV/SA

ECO Animal Health Ltd.,

Legeweg 157-I, BE-8020 Oostkamp

The Grange, 100 The High Street,

Tel : +32 50 31 42 69

London, N14 6BN,

Fax : +32 50 36 24 17

Royaume-Uni

Email: animal.health@ecuphar.be

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Република България

Magyarország

ECO Animal Health Ltd.,

Dunavet-B ZRt,

The Grange, 100 The High Street,

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5.

London, N14 6BN,

Tel: +36 75 542 940

Великобритания (Обединеното кралство)

Email: dunavet-bp@dunavet.hu

телефон: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

Česká republika

Malta

Sevaron s.r.o.

ECO Animal Health Ltd.,

Palackého třída 163a

The Grange, 100 The High Street,

612 00 Brno

London, N14 6BN,

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Ir-Renju Unit.

Email: info@sevaron.cz

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Danmark

Nederland

Salfarm Danmark A/S

Ecuphar BV

Fabriksvej 21

Verlengde Poolseweg 16

6000 Kolding

NL-4818 CL Breda

Tel:+45 75 52 94 13

Tel : +31 (0)88 033 38 00

Fax:+45 75 50 80 80

Fax : +31 (0)88 033 38 11

E-mail: sal@salfarm.dk

Email: info@ecuphar.nl

www.salfarm.com

 

Deutschland

Norge

Ecuphar GmbH

Salfarm Scandinavia AB

Brandteichstrasse 20,

Florettgatan 29C, 2.Vån

17489 Greifswald,

25 467 Helsingborg

Deutschland,

Sweden

E-mail: info@ecuphar.de

Phone: 0046 767 834 910

Tel: +49 (0)38348 35840

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

Ecuphar GmbH

Vae 16, Laagri, Harju mk

Brandteichstrasse 20,

Tel: +372 6 501 920

17489 Greifswald,

Fax: +372 6 501 996

Deutschland,

 

E-mail: info@ecuphar.de

 

Tel: +49 (0)38348 35840

Ελλάδα

Polska

DG Nucleus ΕΠΕ

Calier Polska Sp. z o.o.

N.Χαρίτου 11

ul. Magazynowa 5,

43100 Καρδιτσα

66-446 Deszczno

Τηλ:+302441073034

Tel: +48 95 7214521

Email: info@vkk.gr

fax: +48 95 7214532

 

E-mail: calierpolska@calier.com.pl

 

HURTOWNIA LEKÓW

 

WETERYNARYJNYCH "AGA-VET"

 

UL. Turkowska 58c

 

62-720 Brudzew

 

Tel: +48 (63) 279 70 04

 

Email: hurtownia@agavet.com.pl

España

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Belphar LDA

Avenida Río de Janeiro,

Sintra Business Park No 7,

60-66, planta 13

Edifίcio 1- Escritόrio 2K

08016 Barcelona

Zona Industrial de Abrunheira

Tel: +34 (0)935 955 000

2710-089 Sintra

 

Tel: +35 (0)13088 08321

France

România

Laboratoire LCV

S.C. Dopharma Vet S.R.L.

Z.I. du Plessis Beuscher

Str. Aeroport 44

BP 32132

307200 Ghiroda

35221 Châteaubourg Cédex

Jud. Timis

Tél : +33 (0)2 99 00 92 92

Tel: +40 256 - 38 61 05

Fax : +33 (0)2 99 00 97 23

Fax +40 256 - 38 61 04

 

www.dopharma.ro

Ireland

Slovenija

ECO Animal Health Ltd,

ECO Animal Health Ltd,

The Grange, 100 The High Street,

The Grange, 100 The High Street,

London, N14 6BN,

London, N14 6BN,

UNITED KINGDOM.

Velika Britanija.

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Ísland

Slovenská republika

ECO Animal Health Ltd.,

Sevaron s.r.o.

The Grange, 100 The High Street,

Palackého třída 163a

London, N14 6BN,

612 00 Brno

Bretland

Česká Republika

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Ecuphar Italia S.R.L.

Vetcare Oy

Viale Francesco Restelli,

PL 99

3/7, piano 1

Salo

Milano

Tel: +358 (0)20 144 3360

Tel: +39 (0)02829 50604

Email: vetcare@vetcare.fi

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Salfarm Scandinavia AB

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca

Florettgatan 29C, 2.Vån

POB 40261, 6302, Larnaca,

25 467 Helsingborg

Τηλ: + 357 24813333

Phone: 0046 767 834 910

Fax: +357 24813377

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinārija SIA

ECO Animal Health Ltd.,

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021

The Grange, 100 The High Street,

Tel: +371 671 60091

London, N14 6BN,

Fax: +371 671 60095

Tel: 020 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Lietuva

 

UAB „Magnum Veterinarija“

 

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys

 

Tel.: +370 45 502 730

 

Fax: +370 45 502 733

 

NAVODILO ZA UPORABO:

Aivlosin 625 mg/g zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance in purane

(zloženo v obliki harmonike in pripeto neposredno na stično pakiranje ali kot nalepka na hrbtni strani za vrečko 400 mg)

1.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA

SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road New Malden Surrey

KT3 4QS Velika Britanija

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije:

Cod Beck Blenders Limited

Cod Beck Estate

Dalton

Thirsk, North Yorkshire

YO7 3HR

Velika Britanija

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance in purane tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN

Zdravilna učinkovina:

 

Tilvalozin v obliki tartrata

625 mg/g

bela zrnca

 

4.INDIKACIJA(E)

Piščanci

Zdravljenje in (metafilaksa) okužb dihal, ki jih povzroča Mycoplasma gallisepticum, pri piščancih. Pred metafilaktičnim zdravljenjem je treba potrditi prisotnost bolezni v jati.

Kot pomoč pri zmanjševanju razvoja kliničnih znakov in smrtnosti zaradi bolezni dihal pri jatah, pri katerih je verjetna infekcija in ovo z Mycoplasma gallisepticum, ker je znano, da bolezen obstaja v roditeljski generaciji. Strategija naj vključuje poskuse odstranitve infekcije iz roditeljske generacije.

Purani

Zdravljenje bolezni dihal, povezanih s sevi Ornithobacterium rhinotracheale, občutljivimi na tilvalozin, pri puranih.

5.KONTRAINDIKACIJE

Jih ni.

6.NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v teh navodilih za uporabo, ali menite, da zdravilo ni učinkovalo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Piščanci in purani

8.ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE

ZDRAVILA

Dajanje v vodo za pitje.

Piščanci

Za zdravljenje bolezni dihal, povezanih z Mycoplasma gallisepticum:

Odmerek znaša 25 mg tilvalozina na kg telesne teže na dan v vodi za pitje 3 dni zapored.

Kadar se uporablja kot pomoč pri za zmanjševanju razvoja kliničnih znakov in smrtnosti (kjer je verjetna infekcija in ovo z Mycoplasma gallisepticum):

Odmerek znaša 25 mg tilvalozina na kg telesne teže na dan v vodi za pitje 3 dni zapored od 1. dne starosti. Temu sledi drugo zdravljenje s 25 mg tilvalozina na kg telesne teže na dan v vodi za pitje 3 zaporedne dni v obdobju tveganja, t.j. v času stresa zaradi vzrejnih postopkov, na primer ob cepljenju (navadno takrat, ko so ptice stare 2-3 tedne).

Ugotovite skupno telesno težo vseh piščancev (v kg), ki jih boste zdravili. Izberite pravilno število vrečk glede na potrebno količino zdravila.

Ena 40-gramska vrečka zadostuje za zdravljenje skupno 1000 kg piščancev (t.j. 20.000 ptic s povprečno telesno težo 50 g). Ena 400-gramska vrečka zadostuje za zdravljenje skupno 10.000 kg piščancev (t.j. 20.000 ptic s povprečno telesno težo 500 g).

Da boste dosegli pravilni odmerek, boste mogoče morali pripraviti koncentrirano raztopino (npr. za zdravljenje ptic s skupno telesno težo 500 kg uporabite le 50 % pripravljene koncentrirane raztopine, pripravljene iz 40-gramske vrečke).

Izdelek dodajte količini vode, ki jo bodo piščanci lahko zaužili v enem dnevu. V času zdravljenja piščancem ne sme biti na voljo noben drug vir pitne vode.

Purani

Za zdravljenje bolezni dihal, povezanih s sevi Ornithobacterium rhinotracheale, občutljivimi na tilvalozin:

Odmerek je 25 mg tilvalozina na kg telesne teže na dan v pitni vodi, 5 dni zapored.

Ugotovite skupno telesno težo (v kg) vseh puranov, ki jih boste zdravili. Izberite pravilno število vrečk glede na potrebno količino zdravila.

Ena 40-gramska vrečica zadostuje za zdravljenje skupno 1000 puranov (npr. 10.000 ptic s povprečno telesno težo 100 g). Ena 400-gramska vrečica zadostuje za zdravljenje skupno 10.000 puranov (npr. 10.000 ptic s povprečno telesno težo 1 kg).

Da boste dosegli pravilni odmerek, boste mogoče morali pripraviti koncentrirano raztopino (npr. za zdravljenje ptic s skupno telesno težo 500 kg boste uporabili le 50 % koncentrirane raztopine, ki ste jo pripravili iz 40-gramske vrečice).

Zdravilo dodajte količini vode, ki jo bodo purani lahko zaužili v enem dnevu. V času zdravljenja puranom ne sme biti na voljo noben drug vir pitne vode.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Zdravilo za uporabo v veterinarski medicini lahko umešamo neposredno v sistem pitne vode ali pa ga najprej umešamo kot koncentrirano raztopino v manjšo količino vode, ki jo nato dodamo v sistem pitne vode.

Kadar izdelek umešamo neposredno v sistem pitne vode, moramo vsebino vrečke potresti na površino vode, ki jo nato temeljito mešamo, dokler ne nastane bistra raztopina (navadno v 3 minutah).

Kadar pripravljamo koncentrirano raztopino, naj bo najvišja koncentracija 40 g na 1500 ml ali 400 g izdelka na 15 litrov, nato moramo raztopino mešati 10 minut. Po tem času morebitna preostala motnost ne bo vplivala na učinkovitost izdelka.

Pripravite le toliko pitne vode z raztopljenim zdravilom, da bo zadostila dnevnim potrebam. Pitno vodo s primešanim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

10.KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

Jajca (piščanci): nič dni.

Purani: Ni dovoljena uporaba pri puranih, katerih jajca so ali bodo namenjena prehrani ljudi.

Ne uporabite prej kot 21 dni od začetka nesnosti.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

40 g vrečka Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C. 400 g vrečka: Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov.

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na etiketi kot “EXP”.

Rok uporabnosti po raztopitvi zdravila v vodi za pitje: 24 ur.

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Za zmanjšanje tveganja za ponovno okužbo bi morali uvesti dobre prakse upravljanja in higienske prakse.

Dobra klinična praksa je, da zdravljenje temelji na testiranju občutljivosti bakterij, izoliranih iz živali. Če to ni mogoče, naj zdravljenje temelji na lokalnih (raven regije, farme) epidemioloških podatkih o občutljivosti ciljnih bakterij.

Če se pri uporabi zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne ravnate po navodilih, navedenih v povzetku glavnih značilnosti zdravila, lahko zvečate tveganje razvoja in selekcije rezistentnih bakterij in zmanjšate učinkovitost zdravljenja z drugimi makrolidnimi antibiotiki zaradi možne navzkrižne odpornosti.

V terenskih študijah, v katerih so preučevali učinek zdravljenja in metafilakse na mikoplazmozo, so vse ptice (stare približno 3 tedne) prejele zdravilo, ko je 2–5 % jate kazalo klinične znake bolezni. 14 dni po začetku zdravljenja so v skupini, ki je bila zdravljena zabeležili 16,7–25,0 % obolevnost in 0,3– 3,9 % smrtnost v primerjavi s 50,0–53,3 % obolevnostjo in 0,3–4,5 % smrtnostjo v skupini, ki ni bila zdravljena .

V nadaljnjih terenskih študijah so piščanci iz starševske jate, pri kateri so ugotovili okužbo z Mycoplasma gallisepticum, prejemali zdravilo Aivlosin prve tri dni življenja, čemur je sledil drugi cikel pri starosti 16–19 dni (obdobje upravljanja stresa). 34 dni po začetku zdravljenja so v skupini, ki je bila zdravljena, zabeležili 17,5–20,0 % obolevnost in 1,5–2,3 % smrtnost v primerjavi s 50,0–

53,3 % obolevnostjo in 2,5–4,8 % smrtnostjo v skupini, ki ni bila zdravljena .

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Pri laboratorijskih živalih so opazili preobčutljivostne (alergijske) reakcije na tilvalozin, zato naj se ljudje z znano preobčutljivostjo na tilvalozin izogibajo stiku z zdravilom.

Pri mešanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini in pri rokovanju z medicinirano predmešanico se je treba izogibati direktnemu stiku z očmi, kožo in sluznicami. Pri mešanju zdravila nosite osebno zaščitno opremo, kot so neprepustne rokavice in dihalna polmaska skladno z evropskim standardom EN 149 ali dihalno masko skladno z evropskim standardom EN 140 s filtrom skladno z evropskim standardom EN 143. Kontaminirano kožo umijte.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Nesnost:

Varnost zdravila za uporabo v veterinarski medicini v obdobju nesnosti pri puranih ni bila ugotovljena.

Zdravilo se lahko uporablja pri piščancih, katerih jajca so namenjena prehrani ljudi, saj zdravilo v priporočenem odmerku ni povzročilo nobenih negativnih učinkov na nastanek jajc ali postopek valjenja.

Ker učinka zdravila na oplojenost in valilnost jajc ter sposobnost preživetja piščancev niso preučevali, uporaba zdravila pri plemenski perutnini, katerih jajca se uporabljajo za pitovne piščance ali za nadomestne kokoši nesnice, ni priporočljiva.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Pri perutnini, zdravljeni z do 150 mg tilvalozina na kg telesne teže na dan do največ 5 dni, ni bilo opaziti slabega prenašanja zdravila.

Učinki prevelikega odmerjanja na nastanek jajc in postopek valjenja pri piščancih niso bili ugotovljeni.

Glavne inkompatibilnosti:

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

15.DRUGE INFORMACIJE

Aivlosin 625 mg/g zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance in purane je na voljo v vrečkah, ki vsebujejo po 40 g ali 400 g.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Ecuphar NV/SA

ECO Animal Health Ltd.,

Legeweg 157-I, BE-8020 Oostkamp

The Grange, 100 The High Street,

Tel : +32 50 31 42 69

London, N14 6BN,

Fax : +32 50 36 24 17

Royaume-Uni

Email: animal.health@ecuphar.be

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Република България

Magyarország

ECO Animal Health Ltd.,

Dunavet-B ZRt,

The Grange, 100 The High Street,

7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5.

London, N14 6BN,

Tel: +36 75 542 940

Великобритания (Обединеното кралство)

Email: dunavet-bp@dunavet.hu

телефон: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

Česká republika

Malta

Sevaron s.r.o.

ECO Animal Health Ltd.,

Palackého třída 163a

The Grange, 100 The High Street,

612 00 Brno

London, N14 6BN,

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Ir-Renju Unit

Email: info@sevaron.cz

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Danmark

Nederland

Salfarm Danmark A/S

Ecuphar BV

Fabriksvej 21

Verlengde Poolseweg 16

6000 Kolding

NL-4818 CL Breda

Tel:+45 75 52 94 13

Tel : +31 (0)88 033 38 00

Fax:+45 75 50 80 80

Fax : +31 (0)88 033 38 11

E-mail: sal@salfarm.dk

Email: info@ecuphar.nl

www.salfarm.com

 

Deutschland

Norge

Ecuphar GmbH

Salfarm Scandinavia AB

Brandteichstrasse 20,

Florettgatan 29C, 2.Vån

17489 Greifswald,

25 467 Helsingborg

Deutschland,

Sweden

E-mail: info@ecuphar.de

Phone: 0046 767 834 910

Tel: +49 (0)38348 35840

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Eesti

Österreich

AS Magnum Veterinaaria

Ecuphar GmbH

Vae 16, Laagri, Harju mk

Brandteichstrasse 20,

Tel: +372 6 501 920

17489 Greifswald,

Fax: +372 6 501 996

Deutschland,

 

E-mail: info@ecuphar.de

 

Tel: +49 (0)38348 35840

Ελλάδα

Polska

DG Nucleus ΕΠΕ

Calier Polska Sp. z o.o.

N.Χαρίτου 11

ul. Magazynowa 5,

43100 Καρδιτσα

66-446 Deszczno

Τηλ:+302441073034

Tel: +48 95 7214521

Email: info@vkk.gr

fax: +48 95 7214532

 

E-mail: calierpolska@calier.com.pl

 

HURTOWNIA LEKÓW

 

WETERYNARYJNYCH "AGA-VET"

 

UL. Turkowska 58c

 

62-720 Brudzew

 

Tel: +48 (63) 279 70 04

 

Email: hurtownia@agavet.com.pl

España

Portugal

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Belphar LDA

Avenida Río de Janeiro,

Sintra Business Park No 7,

60-66, planta 13

Edifίcio 1- Escritόrio 2K

08016 Barcelona

Zona Industrial de Abrunheira

Tel: +34 (0)935 955 000

2710-089 Sintra

 

Tel: +35 (0)13088 08321

France

România

Laboratoire LCV

S.C. Dopharma Vet S.R.L.

Z.I. du Plessis Beuscher

Str. Aeroport 44

BP 32132

307200 Ghiroda

35221 Châteaubourg Cédex

Jud. Timis

Tél : +33 (0)2 99 00 92 92

Tel: +40 256 - 38 61 05

Fax : +33 (0)2 99 00 97 23

Fax +40 256 - 38 61 04

 

www.dopharma.ro

Ireland

Slovenija

ECO Animal Health Ltd,

ECO Animal Health Ltd,

The Grange, 100 The High Street,

The Grange, 100 The High Street,

London, N14 6BN,

London, N14 6BN,

United Kingdom

Velika Britanija

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Ísland

Slovenská republika

ECO Animal Health Ltd.,

Sevaron s.r.o.

The Grange, 100 The High Street,

Palackého třída 163a

London, N14 6BN,

612 00 Brno

Bretland

Česká Republika

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

Tel: +42 (0) 54 1426 370

Email: sales@ecoanimalhealth.com

Email: info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Ecuphar Italia S.R.L.

Vetcare Oy

Viale Francesco Restelli,

PL 99

3/7, piano 1

Salo

Milano

Tel: +358 (0)20 144 3360

Tel: +39 (0)02829 50604

Email: vetcare@vetcare.fi

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Salfarm Scandinavia AB

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca

Florettgatan 29C, 2.Vån

POB 40261, 6302, Larnaca,

25 467 Helsingborg

Τηλ: + 357 24813333

Phone: 0046 767 834 910

Fax: +357 24813377

Fax: 0045 7550 8080

 

Email: Scan@salfarm.com

 

www.salfarm.com

Latvija

United Kingdom

Magnum Veterinārija SIA

ECO Animal Health Ltd.,

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021

The Grange, 100 The High Street,

Tel: +371 671 60091

London, N14 6BN,

Fax: +371 671 60095

Tel: +44 (0) 20 8447 8899

 

Email: sales@ecoanimalhealth.com

 

 

Lietuva

 

UAB „Magnum Veterinarija“

 

J. Urbšio g. 3, LT-35169, Panevėžys,.

 

Tel: +370 45 502 730

 

Fax: +370 45 502 733

 

 

 

Komentarji