Cerenia (maropitant citrate) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QA04AD90

A. IMETNIK DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sproščanje serije FAREVA AMBOISE

Zone Industrielle,

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

FRANCIJA

BPOGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

D. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE KI JIH MORA IZPOLNITI IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

S podaljšanjem uporabe Cerenia tablet pri psih iz 5 na 14 dni, je bil cikel periodičnega poročila o varnosti zdravila (PSUR) ponovno nastavljen in obdobje zbiranja podatkov za naslednji PSUR je

30. junij 2014 za oddajo 6 mesečnih poročil (ki zajema vse odobrene oblike zdravila) za naslednji dve leti, sledita letni poročili v sledečih dveh letih in nato v 3-letnih intervalih.

Komentarji