Contacera (meloxicam) – Označevanje - QM01AC06

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za 20 ml, 50 ml, 100 ml ali 250 ml vialo

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Contacera 20 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče in konje meloksikam

2.NAVEDBA UČINKOVINE

 

 

 

Meloksikam

20 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

50 ml,

100 ml,

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, prašiči in konji

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I)UPORABE

Govedo:

Enkratna s.c. ali i.v. injekcija

Prašiči:

Enkratna i.m. injekcija. Po potrebi lahko odmerek po 24 urah ponovimo.

Konji:

Enkratna i.v. injekcija.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Govedo: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni

Prašiči: meso in organi: 5 dni Konji: meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri kobilah v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do…

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, ČE JE NAVEDBA SMISELNA

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/12/144/001 20 ml

EU/2/12/144/002 50 ml

EU/2/12/144/003 100 ml

EU/2/12/144/004 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Nalepka za 50 ml, 100 ml in 250 ml viale

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Contacera 20 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče in konje meloksikam

2.NAVEDBA UČINKOVINE

 

 

 

Meloksikam

20 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

50 ml,

100 ml,

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, prašiči in konji

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I)UPORABE

Govedo:

s.c. ali i.v. injekcija

Prašiči: i.m. injekcija.

Konji:

i.v. injekcija.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Govedo: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni

Prašiči: meso in organi: 5 dni Konji: meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri kobilah v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do…

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, ČE JE NAVEDBA SMISELNA

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/12/144/002 50 ml

EU/2/12/144/003 100 ml

EU/2/12/144/004 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Nalepka za 20 ml vialo

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Contacera 20 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče in konje meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

 

 

 

Meloksikam

20 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Govedo: s.c. ali i.v.

Prašiči:

i.m.

Konji:

i.v.

5.KARENCA

Karenca:

Govedo: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni Prašiči: meso in organi: 5 dni

Konji: meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri kobilah v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni Načeto/odprto zdravilo uporabite do…

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za 100 ml ali 250 ml plastenko

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Contacera 15 mg/ml, peroralna suspenzija za konje meloksikam

2.NAVEDBA UČINKOVINE

 

 

 

Meloksikam:

15 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I)UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Peroralno dajanje.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 3 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite pri kobilah v obdobju brejosti in laktacije.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do…

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali.

Oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/12/144/005 100 ml

EU/2/12/144/006 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Nalepka za 100 ml in 250 ml plastenke

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Contacera 15 mg/ml, peroralna suspenzija za konje meloksikam

2.NAVEDBA UČINKOVINE

 

 

 

Meloksikam:

15 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji.

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I)UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 3 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite pri kobilah v obdobju brejosti in laktacije.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do…

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali.

Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/12/144/005 100 ml

EU/2/12/144/006 250 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka}

Komentarji