Coxevac (inactivated Coxiella burnetii vaccine,...) – Označevanje - QI02AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Coxevac
ATC: QI02AB
Substanca: inactivated Coxiella burnetii vaccine, strain Nine Mile
Proizvajalec: Ceva Sante Animale

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla za 40 ml plastenko, 100 ml plastenko

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

COXEVAC suspenzija za injiciranje za govedo in koze

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Inaktivirana Coxiella burnetii, sev_Nine Mile

> 72 QF enot*/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

40 ml

100 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo in koze

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutano dajanje.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: 0 dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Načeto zdravilo uporabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C - 8 °C) .

Zaščitite pred zamrznitvijo

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

CEVA Sante Animale

10 avenue de la Ballastiere

33500 Libourne Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/110/001 40 ml

EU/2/10/110/002 100 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml plastenka

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

COXEVAC suspenzija za injiciranje za govedo in koze

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Inaktivirana Coxiella burnetii, sev_Nine Mile

> 72 QF enot*/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo in koze

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

s.c.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: 0 dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Načeto zdravilo uporabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C - 8 °C).

Zaščitite pred zamrznitvijo

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

CEVA Sante Animale

10 avenue de la Ballastiere

33500 Libourne Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/110/002

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

40 ml plastenka

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

COXEVAC suspenzija za injiciranje za govedo in koze

2.KOLIČINA UČINKOVIN(E)

Inaktivirana Coxiella burnetii, sev Nine Mile

> 72 QF Enot / ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

40 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

s.c.

5.KARENCA

Karenca: 0 dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Načeto zdravilo uporabite v 10 urah.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji