Econor (valnemulin) – Označevanje - QJ01XQ02

Vsebina članka

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

Z ALUMINIJEM PODLOŽENE PLASTIČNE VREČE

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Econor 10 % predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice za prašiče in kunce valnemulin

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

valnemulin

100 mg/g (enakovredno količini 106,5 mg/g valnemulinijevega klorida)

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice.

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 kg

25 kg

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči in kunci.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Dajanje v krmni mešanici.

Navodila za pripravo mešanice:

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Prašiči:

Meso in organi: 1 dan.

Kunci:

Meso in organi: nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite zdravila za uporabo v veterinarski medicini pri prašičih ali kuncih, ki dobivajo ionofore.

Kot dodatek zdravljenju je treba uvesti prakso dobrega upravljanja in higiene, da se zmanjša tveganje za okužbo in nadzira morebiten razvoj odpornosti.

Še posebno v primeru prašičje dizenterije je treba vzeti v obzir ciljan zgoden program izkoreninjenja bolezni.

Posebni previdnostni ukrepi pri prašičih

Pri uporabi zdravila Econor pri prašičih so se pojavili neželeni učinki, predvsem pri prašičih pasme danski in/ali švedski landrace ter pri njihovih križancih, zato je pri zdravljenju le-teh potrebna skrajna previdnost, še posebno pri mladih prašičih. Pri zdravljenju okužb, ki jih povzroča Brachyspira spp., mora le-to temeljiti na lokalnih (regionalnih, na ravni kmetije) epidemioloških podatkih o dovzetnosti ciljnih bakterij.

Posebna opozorila za kunce

Klinična diagnoza se naj potrdi z obdukcijo. Zdravilo se naj uporablja kot del programa, vključno z ukrepi, ki so usmerjeni k nadzoru bolezni na kmetiji, kot so biološka varnost in živinoreja.

Zdravilo uporabljajte samo v primerih potrjenega izbruha epizootične enteropatije kuncev, pri čemer je bila diagnoza postavljena klinično in potrjena z obdukcijo. Ne uporabljajte profilaktično.

Pri uporabi tega zdravila upoštevajte uradne, državne in regionalne pravilnike glede protimikrobnih sredstev.

Uporaba zdravila, ki odstopa od navodil, navedenih v navodilu za uporabo, lahko poveča razširjenost bakterij, odpornih na valnemulin, ter zmanjša učinkovitost plevromutilinov.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Pri mešanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini in pri ravnanju s končno krmo, ki vsebuje zdravilo, se je treba izogibati direktnemu stiku s kožo in sluznicami. Pri ravnanju z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini je treba nositi rokavice.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino.

Osebe z znano preobčutljivostjo na valnemulin naj zdravilo dajejo previdno.

Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Shranjujte v originalnem vsebniku.

Vsebnik z neporabljenim zdravilom je treba po uporabi tesno zapreti.

Rok uporabnosti, ko je zdravilo dodano v mleto krmo za prašiče in zaščiteno pred svetlobo in vlago: 3 mesece.

Rok uporabnosti, ko je zdravilo dodano v peletirano krmo za prašiče in zaščiteno pred svetlobo in vlago: 3 tedne.

Rok uporabnosti, ko je zdravilo dodano v običajno krmo za kunce in zaščiteno pred svetlobo in vlago: 4 tedne.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO ”ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/98/010/017 (1 kg)

EU/2/98/010/018 (25 kg)

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

Z ALUMINIJEM PODLOŽENE PLASTIČNE VREČE

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Econor 50 % predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice za prašiče valnemulin

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

valnemulin

500 mg/g (enakovredno količini 532,5 mg/g valnemulinijevega klorida)

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice.

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 kg

25 kg

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Dajanje v krmni mešanici.

Navodila za pripravo mešanice:

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 1 dan.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite zdravila za uporabo v veterinarski medicini pri prašičih, ki dobivajo ionofore.

Kot dodatek zdravljenju je treba uvesti prakso dobrega upravljanja in higiene, da se zmanjša tveganje za okužbo in nadzira morebiten razvoj odpornosti.

Še posebno v primeru prašičje dizenterije je treba vzeti v obzir ciljan zgoden program izkoreninjenja bolezni.

Posebni previdnostni ukrepi pri prašičih

Pri uporabi zdravila Econor pri prašičih so se pojavili neželeni učinki, predvsem pri prašičih pasme danski in/ali švedski landrace ter pri njihovih križancih, zato je pri zdravljenju le-teh potrebna skrajna previdnost, še posebno pri mladih prašičih. Pri zdravljenju okužb, ki jih povzroča Brachyspira spp., mora le-to temeljiti na lokalnih (regionalnih, na ravni kmetije) epidemioloških podatkih o dovzetnosti ciljnih bakterij.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Pri mešanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini in pri ravnanju s končno krmo, ki vsebuje zdravilo, se je treba izogibati direktnemu stiku s kožo in sluznicami. Pri rokovanju z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini je treba nositi rokavice.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino.

Osebe z znano preobčutljivostjo na valnemulin naj zdravilo dajejo previdno.

Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Shranjujte v originalnem vsebniku.

Vsebnik z neporabljenim zdravilom je treba po uporabi tesno zapreti.

Rok uporabnosti, ko je zdravilo dodano v mleto krmo za prašiče in zaščiteno pred svetlobo in vlago: 3 mesece.

Rok uporabnosti, ko je zdravilo dodano v peletirano krmo za prašiče in zaščiteno pred svetlobo in vlago: 3 tedne.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO ”ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/98/010/021 (1 kg)

EU/2/98/010/022 (25 kg)

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

Z ALUMINIJEM PODLOŽENE PLASTIČNE VREČE

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Econor 10 % peroralni prašek za prašiče valnemulin

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

valnemulin

100 mg/g (enakovredno količini 106,5 mg/g valnemulinijevega klorida)

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralni prašek.

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 kg

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 1 dan.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Ne uporabite zdravila za uporabo v veterinarski medicini pri prašičih, ki prejemajo monenzin, salinomicin ali narazin.

Kot dodatek zdravljenju je treba uvesti prakso dobrega upravljanja in higiene, da se zmanjša tveganje za okužbo in nadzira morebiten razvoj odpornosti.

Pri uporabi zdravila Econor pri pasmah danski in švedski landrace ter križancih, ki vključujejo katero od teh pasem, je treba biti zelo previden, še posebej pri mlajših prašičih.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Pri mešanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini in ravnanju s končno krmo, ki vsebuje zdravilo, se je treba izogibati direktnemu stiku s kožo in sluznicami. Pri ravnanju z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini je treba nositi rokavice.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino.

Osebe z znano preobčutljivostjo na valnemulin naj zdravilo dajejo previdno.

Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

Po odprtju zdravilo porabite v 6 mesecih.

Medicirano krmo je treba zamenjati, če ni bila použita v 24 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Shranjujte v originalnem vsebniku.

Vsebnik z neporabljenim zdravilom je treba po uporabi tesno zapreti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

13.BESEDILO „SAMO ZA ŽIVALI“ IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO „ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM“

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/98/010/025

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

Komentarji