Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – Označevanje - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Substanca: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA; 

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA 10 x 1 ml enoodmerna brizga, 20 x 1 ml enoodmerna brizga, 25 x 1 ml enoodmerna brizga

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Fevaxyn Pentofel suspenzija za injiciranje za mačke

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 odmerek (1 ml) vsebuje:

Inaktiviran FPV (R.P. 8,50 – 12,25); FCV (R.P. 1,26 – 2,40); FVR (R.P. 1,39 – 2,10); Chlam (R.P. 1,69 – 3,50); FeLV (R.P. 1,45 – 2,0)

Dodatek: mineralno olje.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 x 1 ml enoodmerna brizga

20 x1 ml enoodmerna brizga

25 x1 ml enoodmerna brizga

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno injiciranje je nevarno.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP{ mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C-8 °C).

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO ”ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/96/001 10x 1 ml

EU/2/96/002 20x 1 ml

EU/2/96/003 25x 1 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Enoodmerna briza

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Fevaxyn Pentofel za mačke

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

FPV, FCV, FVR, Chlam, FeLV

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

s.c.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP{mesec, leto}

8.BESEDILO ˝SAMO ZA ŽIVALI˝

Samo za živali.

Komentarji