Fungitraxx (itraconazole) – Označevanje - QJ02AC02

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Fungitraxx 10 mg/ml peroralna raztopina za okrasne ptice itrakonazol

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

itrakonazol 10 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

peroralna raztopina

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

50 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

okrasne ptice

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabljajte pri pticah, namenjenih za prehrano ljudi.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku.

Steklenico shranjujte v zunanji škatli za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Samo na veterinarski recept.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Avimedical B.V.

Abbinkdijk 1

7255 LX Hengelo (Gld)

NIZOZEMSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/13/160/001

EU/2/13/160/002

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklenica (10 ml in 50 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Fungitraxx 10 mg/ml peroralna raztopina itrakonazol

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

itrakonazol 10 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

50 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji