Improvac (synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing...) - QI09AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Improvac
ATC: QI09AX
Substanca: synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing factor conjugated to dipthheria toxoid
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA

Vsebina članka

Improvac

analog gonadotropin sproščajočega faktorja (GnRF) – konjugiran protein

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Improvac. Pojasnjuje, kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi.

Za praktične informacije o uporabi zdravila Improvac naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Kaj je zdravilo Improvac in za kaj se uporablja?

Improvac je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja pri prašičjih samcih za zmanjševanje vonja po merjascu v mesu, ki ga od njih pridobijo po zakolu. Vonj po merjascu je neprijeten vonj ali okus, ki je lahko prisoten v svinjini ali izdelkih iz prašičjega mesa nekastriranih dozorelih prašičih. Vonj po merjascu je posledica nastajanja in kopičenja naravnih spojin androstenona in skatola v mesu teh živali. Zdravilo Improvac se uporablja kot alternativa fizični kastraciji (odstranitvi mod) za zmanjšanje prisotnosti teh spojin. Prav tako zmanjša agresivno in spolno vedenje

(zaskakovanje) pri prašičih.

Zdravilo Improvac vsebuje zdravilno učinkovino analog gonadotropin sproščajočega faktorja (GnRF) – konjugiran protein.

Kako se zdravilo Improvac uporablja?

Zdravilo Improvac je na voljo v obliki raztopine za injiciranje, njegovo predpisovanje in izdaja pa je le na recept. Zdravilo se prašičem daje v obliki dveh injekcij z vsaj štiritedenskim razmakom. Prva injekcija se daje pri starosti od osem tednov dalje, druga pa od štiri do šest tednov pred zakolom. Injekcija se vbrizga pod kožo v vrat neposredno za ušesom. Zdravilo Improvac začne učinkovati v enem tednu po drugi injekciji. Ravni androstenona in skatola se znižajo v štirih do šestih tednih po drugi injekciji, agresivnost in spolno vedenje pa v enem do dveh tednih po drugi injekciji.

Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

Kako zdravilo Improvac deluje?

Zdravilna učinkovina v zdravilu Improvac je analog (tj. podobna snov) gonadotropin sproščajočega faktorja (GnRF), vezan na nosilno beljakovino, pridobljeno iz bakterije Corynebacterium diphtheriae.

Zdravilo Improvac spodbudi imunski sistem prašiča k tvorbi protiteles proti gonadotropin sproščajočemu hormonu (GnRH), ki je del sistema, ki nadzoruje spolni razvoj. S tem se začasno zavre sproščanje steroidov iz mod, vključno z androstenonom, ki je eden od dveh povzročiteljev vonja po merjascu. Skatol, drugi glavni povzročitelj vonja po merjascu, nastaja v črevesju, njegova količina pa se zmanjša zaradi znižanih ravni spolnih hormonov, kar omogoča, da ga jetra učinkoviteje presnavljajo

(razgrajujejo).

Zdravilo Improvac kot dodatek (sestavino, ki okrepi imunski odziv) vsebuje tudi spojino, pridobljeno iz sladkorja dekstrana.

Kakšne koristi je zdravilo Improvac izkazalo v študijah?

V več terenskih študijah so imeli prašiči, zdravljeni z zdravilom Improvac, ob zakolu primerljive ravni androstenona in skatola kot kirurško kastrirani prašiči. Poleg tega so imeli prašiči, zdravljeni z zdravilom Improvac, nižje ravni testosterona v krvi. Prva injekcija je imela omejen učinek, drugi injekciji pa je sledilo nastajanje protiteles proti GnRF. Količina protiteles sčasoma upada, vendar jih je še vedno dovolj, da so zanesljivo učinkovita od štiri do šest tednov po drugi injekciji.

V treh terenskih študijah so proučevali učinkovitost zdravila Improvac pri zmanjševanju agresivnosti in spolnega vedenja pri prašičih. V dveh študijah so dokazali zmanjšanje agresivnosti in zaskakovanja v enem do dveh tednih po drugi injekciji zdravila Improvac, v tretji študiji pa so proučevali samo dolgoročni učinek na agresivnost in zaskakovanje po štirih tednih.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Improvac?

Najpogostejša neželena učinka zdravila Improvac (ki lahko prizadeneta več kot 1 prašiča od 10) sta oteklina na mestu injiciranja, ki sicer postopno izzveni, a pri 20 do 30 % živalih vseeno traja več kot šest tednov, in kratkotrajno povišanje telesne temperature za približno 0,5 ˚C v 24 urah po cepljenju.

Za celoten seznam omejitev in neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Improvac, glejte navodilo za uporabo.

Zdravilo Improvac se ne sme dajati svinjam ali prašičem, namenjenim za vzrejo.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

V povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za njegovo uporabo so bile vključene informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in lastniki ali skrbniki živali.

Nenamerno samoinjiciranje zdravila Improvac lahko pri ljudeh povzroči podobne učinke kot pri prašičih. To lahko vključujejo začasno zmanjšanje ravni spolnih hormonov in zmanjšano zmožnost razmnoževanja pri moških in ženskah, vključno s težavami z nosečnostjo. Tveganje za pojav teh učinkov je večje po drugem ali poznejšem nenamernem injiciranju kot po prvem injiciranju. Da bi se izognili samoinjiciranju, je potrebna še posebna previdnost. Zdravilo Improvac se lahko uporablja samo z varnostnim pripomočkom, ki vključuje varovalo za iglo in mehanizem za preprečevanje naključnega delovanja sprožilca. V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite

zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodilo za uporabo ali nalepko.

Zdravila Improvac prašičem ne smejo dajati ženske, ki so ali bi lahko bile noseče.

V primeru stika s kožo ali očmi je treba prizadeto področje nemudoma izprati z vodo.

Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane?

Karenca je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za prehrano ljudi.

Karenca za meso prašičev, zdravljenih z zdravilom Improvac, je nič dni, kar pomeni, da ni obvezne čakalne dobe.

Zakaj je bilo zdravilo Improvac odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila Improvac večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU.

Druge informacije o zdravilu Improvac

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Improvac, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 11. maja 2009.

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila Improvac je na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Improvac naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen septembra 2017.

Komentarji