Masivet (masitinib mesylate) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - QL01XE90

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

MASIVET 50 mg filmsko obložene tablete za pse.

MASIVET 150 mg filmsko obložene tablete za pse.

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje:

Zdravilna učinkovina:

50 mg masitiniba (enakovredno 59,6 mg masitinibovega mesilata).

150 mg masitiniba (enakovredno 178,9 mg masitinibovega mesilata).

Pomožne snovi:

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Filmsko obložena tableta

Svetlo oranžna, okrogla, filmsko obložena tableta z vtisnjeno oznako „50“ ali „150“ na eni strani in logotipom družbe na drugi strani.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Ciljne živalske vrste

Psi.

4.2Indikacije za uporabo pri ciljnih živalskih vrstah

Zdravljenje neodstranljivih tumorjev mastocitov (stopnje 2 ali 3) s potrjeno mutacijo receptorja c-KIT tirozin kinaze.

4.3Kontraindikacije

Ne uporabite pri psicah v obdobju brejosti ali laktacije (glejte poglavje 4.7).

Ne uporabite pri psih, mlajših od 6 mesecev, ali s telesno maso, manjšo od 4 kg.

Ne uporabite pri psih z okvaro jeter, opredeljeno kot AST ali ALTkratnika> 3- zgornje meje normalnih vrednosti (ULN – Upper Limit of Normal).

Ne uporabite pri psih z okvarjeno ledvično funkcijo, opredeljeno kot razmerje med beljakovinami in kreatininom v urinu (UPC) > 2 ali vrednostjo albumina < 1-kratnika spodnje meje normalnih vrednosti (LLN - Lower Limit of Normal).

Ne uporabite pri psih z anemijo (hemoglobin < 10 g/dl).

Ne uporabite pri psih z nevtropenijo, opredeljeno kot absolutno število nevtrofilcev < 2000/mm3. Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali na katero koli pomožno snov.

4.4Posebna opozorila

V primeru tumorja mastocitov, ki ga je mogoče operirati, predstavlja operacija zdravljenje prve izbire. Zdravljenje z masitinibom se sme uporabljati samo pri psih z neodstranljivimi tumorji mastocitov z izraženim mutiranim receptorjem c-KIT tirozin kinaze. Pred zdravljenjem mora biti potrjena prisotnost mutiranega receptorja c-KIT tirozin kinaze (glejte tudi poglavje 5.1).

4.5Posebni previdnostni ukrepi

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Pse je treba skrbno spremljati; po potrebi se zdravljenje prilagodi ali preneha.

Nadzor ledvične funkcije

Ledvično funkcijo je treba vsak mesec ustrezno nadzirati s testiranjem urina s testnimi lističi.

V primeru pozitivnega rezultata testiranja s semikvantitivnimi testnimi lističi (beljakovine ≥ 30 mg/dl) je treba izvesti preiskavo urina za določitev razmerja beljakovin in kreatinina ter odvzeti vzorec krvi za meritev vsebnosti kreatinina, albumina in dušika sečnine v krvi (BUN).

Če je razmerje UPC > 2 ali vsebnost kreatinina > 1,5-kratnika zgornje meje normalnih vrednost (ULN) ali vsebnost albumina < 0,75kratnika- spodnje meje normalnih vrednost (LLN) ali vsebnost dušika

sečnine v krvi (BUN) > 1,5-kratnika zgornje meje normalnih vrednost, je treba z zdravljenjem prenehati.

Nadzor sindroma izgube beljakovin

Vsak mesec izvedite testiranje urina s testnimi lističi. V primeru pozitivnega rezultata testiranja s semikvantitativnimi testnimi lističi (beljakovine ≥ 30 mg/dl) izvedite preiskavo urina za določitev razmerja beljakovin in kreatinina (UPC).

Vsak mesec izvedite meritev vsebnosti albumina v krvi.

Pri razmerju UPC > 2 ali vsebnosti albumina < 0,75-kratnika spodnje meje normalnih vrednosti (LLN) je treba zdravljenje prekiniti, dokler se vrednosti albumina in razmerja UPC ne vrnejo na mejne vrednosti (razmerje UPC < 2 in vrednost albumina > 0,75-kratnika LLN), nato je mogoče zdravljenje nadaljevati z istim odmerkom.

Če kateri od teh dogodkov (razmerje UPC > 2 ali vsebnost albumina < 0,75-kratnika LLN) nastopi ponovno, je treba z zdravljenjem dokončno prenehati.

Anemija in/ali hemoliza

Pse je treba skrbno spremljati glede znakov (hemolitične) anemije. V primeru kliničnih znakov anemije ali hemolize je treba izmeriti vrednosti hemoglobina, prostega bilirubina ali haptoglobina ter izdelati krvno sliko (vključno z retikulociti).

Z zdravljenjem je treba prenehati v primeru:

hemolitične anemije, tj. vrednosti hemoglobina < 10 g/dl, in hemolize,

tj. vrednosti prostega bilirubina > 1,5-kratnika ULN in haptoglobina < 0,1 g/dl,

anemije zaradi pomanjkljive regeneracije, tj. vrednosti hemoglobina < 10 g/dl in retikulocitov < 80.000/mm3.

Hepatotoksičnost (povišana vrednost ALT ali AST), nevtropenija

V primeru povečanja vrednosti ALT ali AST > 3 ULN, znižanja števila nevtrofilcev < 2000/mm3 ali katerega drugega neželenega učinka je treba zdravljenje spremeniti kot sledi:

Ob prvem pojavu je treba zdravljenje prekiniti, dokler neželeni učinki ne izzvenijo, in nato nadaljevati z enakim odmerkom.

Ob drugem pojavu istega dogodka je treba zdravljenje prekiniti, dokler neželeni učinki ne izzvenijo; zdravljenje je treba nato nadaljevati z zmanjšanim odmerkom 9 mg/kg telesne mase/dan.

Ob tretjem pojavu istega dogodka je treba zdravljenje prekiniti, dokler neželeni učinki ne izzvenijo zdravljenje je treba nato nadaljevati z zmanjšanim odmerkom 6 mg/kg/dan.

Če se neželene reakcije pojavljajo tudi pri odmerku 6 mg/kg/dan, je treba z zdravljenjem prenehati.

Drugi previdnostni ukrepi

Z zdravljenjem je treba dokončno prenehati v primeru škodljivih učinkov na ledvice, imunsko pogojene hemolitične anemije (IMHA) in/ali anemije zaradi pomanjkljive regeneracije oz. če huda nevtropenija in/ali huda driska in/ali hudo bruhanje ne izginejo tudi po zmanjšanju odmerka.

Med zdravljenjem se psi ne smejo uporabljati za razplod.

Povzetek mejnih vrednosti za laboratorijska vrednotenja, ki privedejo do kontraindikacije ali spremembe zdravljenja (prekinitve, zmanjšanja odmerka ali prenehanja zdravljenja)

OBVLADOVANJE HEPATOTOKSIČNOSTI (ALT ali AST)

 

Kontraindikacija

 

Prekinitev

Zmanjšanje odmerka

 

Prenehanje

 

> 3 ULN

 

> 3ULN

> 3 ULN

 

> 3ULN

 

 

(prvič)

(drugič/tretjič)

 

(četrtič)

 

 

 

 

 

 

OBVLADOVANJE NEVTROPENIJE (število nevtrofilcev)

 

Kontraindikacija

 

Prekinitev

Zmanjšanje odmerka

 

Prenehanje

 

< 2000/mm3

 

< 2000/mm3

< 2000/mm3

 

< 2000/mm3

 

 

 

(prvič)

(drugič/tretjič)

 

(četrtič)

 

OBVLADOVANJE SINDROMA IZGUBE BELJAKOVIN (albuminemija in/ali UPC)

 

Kontraindikacija

 

Prekinitev

Zmanjšanje odmerka

 

Prenehanje

 

albumin < 1 LLN

 

albumin < 0,75 LLN

 

 

albumin < 0,75 LLN

 

 

ali UPC > 2

navedba ni smiselna

 

ali UPC > 2

 

ali UPC > 2

 

 

 

 

(prvič)

 

 

(drugič)

 

 

 

 

 

 

O

BVLADOVANJE HEMOLITIČNE IN AREGENERATIVNE ANEMIJE

 

 

 

(hemoglobin, bilirubin, haptoglobin, retikulociti)

 

 

Kontraindikacija

 

Prekinitev

Zmanjšanje odmerka

 

Prenehanje

 

 

 

 

 

 

hemoglobin < 10 g/dl

 

 

 

 

 

 

in bodisi

 

hemoglobin < 10 g/dl

 

navedba ni smiselna

navedba ni smiselna

 

prosti bilirubin > 1,5

 

 

 

ULN in haptoglobin <

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 g/dl

 

 

 

 

 

 

ali

 

 

 

 

 

 

retikulociti< 80.000/mm3

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Ponavljajoči se stik masitiniba s kožo lahko negativno vpliva na plodnost žensk in razvoj zarodka. Zdravilna učinkovina zdravila Masivet lahko povzroči senzibilizacijo kože.

Preprečite stik kože z blatom, urinom in izbruhano vsebino zdravljenih psov.

Nosite zaščitne rokavice pri odstranjevanju izbruhane vsebine, urina ali blata zdravljenih psov.

Če pridejo zlomljene tablete, izbruhana vsebina, urin ali blato zdravljenih psov v stik s kožo, takoj izperite z veliko količino vode.

Zdravilna učinkovina zdravila Masivet lahko povzroči hudo draženje oči in resne poškodbe oči.

Preprečite stik z očmi.

Pazite, da se ne dotikate oči, dokler ne snamete in odstranite rokavic ter si temeljito ne umijete rok.

Če pride zdravilo v stik z očmi, takoj izperite z veliko količino vode.

Osebe z znano preobčutljivostjo na masitinib naj ne rokujejo z zdravilom.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino. Pri zdravljenju psa ne jejte, ne pijte in ne kadite.

Otrokom preprečite tesen stik z zdravljenimi psi ter blatom ali izbruhano vsebino zdravljenega psa.

4.6Neželeni učinki (pogostost in resnost)

Zelo pogosti

Blage do zmerne gastrointestinalne reakcije (driska in bruhanje) v povprečnem trajanju približno 21 oz. 9 dni.

Blaga do zmerna alopecija v povprečnem trajanju približno 26 dni.

Pogosti

Huda toksičnost za ledvice lahko nastopi pri psih, ki imajo ob začetku zdravljenja ledvične motnje (vključno z visoko koncentracijo kreatinina v krvi ali proteinurijo).

Blaga do huda anemija (aplastična/hemolitična) v povprečnem trajanju približno 7 dni.

Sindrom izgube beljakovin (predvsem zaradi znižanja serumskega albumina).

Blaga ali zmerna nevtropenija v povprečnem trajanju približno 24 dni.

Povišanje aminotransferaze (ALT ali AST) v povprečnem trajanju približno 29 dni.

Posebni ukrepi, ki jih je treba izvesti v primeru zgoraj naštetih reakcij, so opisani v poglavju 4.5. Drugi pogosto opaženi neželeni učinki so bili v večini primerov blagi ali zmerni:

Letargija in astenija v povprečnem trajanju približno 8 oz. 40 dni.

Zmanjšanje teka ali anoreksija v povprečnem trajanju 45 oz. 18 dni.

Kašelj (povprečno trajanje 23 dni).

Limfadenopatija (povprečno trajanje 47 dni).

Edem (povprečno trajanje edema je bilo 7 dni).

Lipom (povprečno trajanje 53 dni).

Pogostost neželenih reakcij je določena v skladu s konvencijo, kot sledi:

-zelo pogosto (več kot 1na 10 živalih, pri katerih nastane neželena reakcija(-e) med potekom enega zdravljenja),

-pogosto (več kot 1, vendar na manj kot 10 od 100 živali).

4.7Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti

Ne uporabite

pri psicah v obdobju brejosti ali laktacije (glejte poglavje 4.3). Zatorijskimilabor

študijami na

podganah so bili dokazani negativni učinki na plodnost samic pri odmerku

100 mg/kg/dan ter embriotoksičnost in toksičnost za razvoj pri odmerku nad 30 mg/kg/dan. Študije na kuncih nasprotno niso izkazale embriotoksičnosti ali toksičnosti za razvoj.

4.8Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

In vitro testi s človeškimi mikrosomi so pokazali, da lahko sočasno zdravljenje z učinkovinami, ki se presnavljajo z izooblikami CYP450, povzroči višje ali nižje plazemske koncentracije masitiniba ali teh učinkovin. Za pse ustreznih informacij ni. Iz tega razloga je pri sočasni uporabi masitiniba in drugih učinkovin priporočljiva previdnost.

Sočasna uporaba drugih učinkovin z visoko stopnjo vezave na beljakovine lahko konkurira vezavi masitiniba in tako povzroči neželene učinke.

Pri psih, ki so bili predhodno zdravljeni s kemoterapijo in/ali obsevanjem, utegne biti učinkovitost zdravila Masivet manjša. Informacije o morebitni navzkrižni rezistenci z drugimi citostatiki niso na voljo.

4.9Odmerjanje in pot uporabe

Za peroralno dajanje.

Priporočeni odmerek je 12,5 mg/kg (z razponom odmerka od 11 do 14 mg/kg) enkrat dnevno, kot je prikazano v tabeli spodaj.

Pri psih s telesno maso pod 15 kg točno odmerjanje ni vedno možno. Te pse je dopustno zdraviti s 50, 100 ali 150 mg, če je mogoče doseči ciljni odmerek 11 do 14 mg/kg telesne mase.

Tablete je treba dajati cele in se jih ne sme deliti, lomiti ali zdrobiti. Če pes zlomljeno tableto po žvečenju zavrne, jo je treba odstraniti. Tablete je treba vedno dajati na enak način, s hrano.

 

12,5 mg/kg tel.

 

 

 

 

 

 

 

mase

 

 

Število tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

na dan

 

Odmerek mg/kg

 

Tel. masa psa v

 

 

spodnja

zgornja

 

kg

 

 

mg

-

mg

masa

masa

 

> 15

 

 

plus

13,7

11,1

 

> 18

 

 

plus

13,9

11,4

 

> 22

 

 

-

-

13,6

11,5

 

> 26

 

 

plus

13,5

11,7

 

> 30

 

 

plus

13,3

11,8

 

> 34

 

 

-

-

13,2

11,8

 

> 38

 

 

plus

13,2

11,9

 

> 42

 

 

plus

13,1

12,0

 

> 46

 

 

-

-

13,0

12,0

 

> 50

 

 

plus

13,0

12,0

 

> 54

 

 

plus

13,0

12,1

 

> 58

 

 

-

-

12,9

12,1

 

> 62

 

 

plus

12,9

12,1

 

> 66

 

 

plus

12,9

12,1

 

> 70

 

 

-

-

12,9

12,2

 

> 74

 

 

plus

12,8

12,2

 

> 78

 

-

 

plus

12,8

-

Če pes tableto izpljune ali izbruha v 10 minutah po dajanju, je treba zdravljenje ponoviti. Če pes tableto izpljune ali izbruha po več kot 10 minutah po dajanju, zdravljenja ni treba ponoviti.

Zdravljenje je treba ponovno preveriti po 4 do 6 tednih, da bi ocenili začetni odziv. Trajanje zdravljenja je odvisno od odziva na zdravljenje. Z zdravljenjem je treba nadaljevati v primeru stabilne bolezni, tj. statičnega, delnega ali popolnega odziva tumorjev, če pes zdravilo dovolj dobro prenaša. V primeru napredovanja tumorjev ni verjetno, da bi bilo zdravljenje uspešno, zato ga je treba ponovno preučiti.

Zmanjšanje odmerka, prekinitev zdravljenja in prenehanje zdravljenja:

Pse je treba skrbno spremljati in na podlagi strokovne presoje je treba določiti potrebo po zmanjšanju odmerka v primeru morebitnih pomembnih neželenih učinkov (glejte poglavje 4.5). Odmerke je mogoče zmanjšati na 9 mg/kg telesne mase (razpon 7,5 – 10,5 mg/kg) ali 6 mg/kg telesne mase (razpon 4,5 – 7,5 mg/kg) v skladu s spodnjimi tabelami.

Med kliničnimi študijami je bil dnevni odmerek zmanjšan zaradi neželenih učinkov pri približno 16 % zdravljenih psov in sicer predvsem zaradi zvišanja transaminaz.

9 mg na kg telesne mase enkrat dnevno, kot je prikazano v spodnji tabeli.

 

 

 

Število tablet

 

 

 

 

 

 

na dan

 

Odmerek mg/kg

 

Tel. masa psa

 

spodnja

zgornja

 

v kg

mg

-

mg

masa

masa

 

> 15,0

19,4

-

-

10,0

7,7

 

> 19,4

25,0

plus

10,3

8,0

 

> 25,0

30,6

plus

10,0

8,2

 

> 30,6

36,1

-

-

9,8

8,3

 

> 36,1

41,7

plus

9,7

8,4

 

> 41,7

47,2

plus

9,6

8,5

 

> 47,2

52,8

-

-

9,5

8,5

 

> 52,8

58,3

plus

9,5

8,6

 

> 58,3

63,9

plus

9,4

8,6

 

> 63,9

69,4

-

-

9,4

8,6

 

> 69,4

75,0

plus

9,4

8,7

 

> 75,0

80,6

plus

9,3

8,7

6 mg na kg telesne mase enkrat dnevno, kot je prikazano v spodnji tabeli.

 

 

 

Število tablet

 

 

 

 

 

 

na dan

 

Odmerek mg/kg

 

Tel. masa psa

 

spodnja

zgornja

 

v kg

mg

-

mg

masa

masa

 

> 15,0

20,8

-

-

6,6

4,8

 

> 20,8

29,2

-

-

7,2

5,1

 

> 29,2

37,5

plus

6,9

5,3

 

> 37,5

45,8

plus

6,7

5,5

 

> 45,8

54,2

-

-

6,5

5,5

 

> 54,2

62,5

plus

6,5

5,6

 

> 62,5

70,8

plus

6,4

5,6

 

> 70,8

79,2

-

-

6,4

5,7

 

> 79,2

-

plus

6,3

-

4.10Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi) (če je potrebno)

Priporočeni dnevni odmerek 12,5 mg/kg telesne mase ustreza največjemu tolerančnemu odmerku (MTD - Maximum Tolerated Dose), ki je bil izpeljan iz toksikoloških študij s ponovljenimi odmerki, izvedenih z zdravimi psi pasme Beagle.

Znake prekomernega odmerjanja so opazovali v toksikoloških študijah z zdravimi psi, zdravljenimi 39 tednov z odmerki, približno dvakrat višjimi od priporočenega odmerka (25 mg masitiniba), zdravljenimi 13 in 4 tedne z odmerki, približno trikrat višjimi od priporočenega odmerka (41,7 mg masitiniba), ter zdravljenimi 4 tedne z odmerki, približno desetkrat višjimi od priporočenega odmerka (125 mg masitiniba). Glavni ciljni organi za toksičnost pri psih so prebavni trakt, krvotvorni sistem, ledvice in jetra.

V primeru neželenih učinkov zaradi prevelikega odmerjanja je treba z zdravljenjem prenehati, dokler ti ne izzvenijo, in nato nadaljevati s priporočenim terapevtskim odmerkom.

4.11 Karenca

Ni smiselno.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

Farmakoterapevtska skupina: zaviralec protein tirozin kinaze. oznaka ATC vet: QL01XE90.

5.1Farmakodinamične lastnosti

Masitinib je zaviralec protein tirozin kinaze, ki in vitro učinkovito in selektivno zavira mutirano obliko v jukstamembranskem (JM) območju receptorja c-KIT. Prav tako zavira receptor trombocitnega rastnega faktorja (PDGF - Platelet Derived Growth Factor) in receptor fibroblastnega rastnega faktorja (FGFR3 - Fibroblast Growth Factor Receptor).

V osrednji klinični terenski študiji so bili psi različnih pasem, starosti od dveh do sedemnajst let, naključno zdravljeni z zdravilom Masivet v odmerku 12,5 mg/kg ali s placebom. Pri psih z neodstranljivimi tumorji mastocitov (stopnje 2 ali 3) z izraženim mutiranim receptorjem c-KIT tirozin kinaze je zdravljenje z zdravilom Masivet izkazalo bistveno daljši čas do napredovanja tumorja (TTP) s srednjo vrednostjo 241 dni v primerjavi s 83 dnevi za placebo. Odziv na zdravljenje z masitinibom je bil opredeljen kot stabilna bolezen, tj. statični, delni ali popolni odziv.

Zdravljenje z masitinibom se lahko uporablja samo pri psih z neodstranljivimi tumorji mastocitov z izraženim mutiranim receptorjem c-KIT tirozin kinaze. Pred zdravljenjem mora biti potrjena prisotnost mutiranega receptorja c-KIT tirozin kinaze.

5.2Farmakokinetični podatki

Pri peroralnem dajanju pri psih v odmerku 11,2 mg (±0,5 mg) na kg telesne mase se masitinib hitro absorbira, čas, v katerem je dosežena maksimalna koncentracija, (Tmax), pa znaša približno 2 uri. Razpolovni čas izločanja (t½) je približno 3 – 6 ur. Masitinib je v približno 93 % vezan na plazemske beljakovine.

Masitinib se presnavlja predvsem z N-dealkilacijo. Izloča se v žolč.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

mikrokristalna celuloza povidon K30

prašek prašičjih jeter krospovidon magnezijev stearat

Obloga tablete: makrogol 3350 polivinilalkohol smukec

titanov dioksid (E171)

oranžno rumeni (E110) aluminijev lak.

6.2Inkompatibilnosti

Ni smiselno.

6.3Rok uporabnosti

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 3 leta.

6.4.Posebna navodila za shranjevanje

Stekleničko shranjujte tesno zaprto.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Bela steklenička iz polietilena z visoko gostoto (HDPE), zaprta s toplotno tesnilnim filmom in pokrita s pokrovčkom, ki ga otroci ne morejo odpreti.

30 ml steklenička vsebuje 30 filmsko obloženih tablet Masivet 50 mg. 40 ml steklenička vsebuje 30 filmsko obloženih tablet Masivet 50 mg. 60 ml steklenička vsebuje 30 filmsko obloženih tablet Masivet 150 mg.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje neporabljenega zdravila ali odpadnih snovi

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

AB Science S.A. 3 avenue George V 75008 Pariz Francija

Tel.:+33 (0)1 47 20 00 14 Faks:+33 (0)1 47 20 24 11 MASIVET@ab-science.com

8.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/002

EU/2/08/087/003

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prvega dovoljenja: 17/11/2008

Datum zadnjega podaljšanja:

10.DATUM REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

PREPOVED PRODAJE, OSKRBE IN/ALI UPORABE

Ni smiselno.

Komentarji