Palladia (toceranib) – Označevanje - QL01XE91

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla/tablete

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Palladia 10 mg filmsko obložene tablete za pse.

Palladia 15 mg filmsko obložene tablete za pse.

Palladia 50 mg filmsko obložene tablete za pse.

Toceranib

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsaka tableta vsebuje 10 mg toceraniba (kot toceranibov fosfat) Vsaka tableta vsebuje 15 mg toceraniba (kot toceranibov fosfat) Vsaka tableta vsebuje 50 mg toceraniba (kot toceranibov fosfat)

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Filmsko obložene tablete.

4.VELIKOST PAKIRANJA

20 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Za peroralno uporabo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/09/100/001

EU/2/09/100/002

EU/2/09/100/003

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

{Alu-PVC/Pretisni omot}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Palladia 10 mg tablete za pse.

Palladia 15 mg tablete za pse.

Palladia 50 mg tablete za pse.

Toceranib

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji