Pexion (imepitoin) – Označevanje - QN03AX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Pexion
ATC: QN03AX90
Substanca: imepitoin
Proizvajalec: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Pexion 100 mg tablete za pse Pexion 400 mg tablete za pse imepitoin

2.NAVEDBA UČINKOVIN

imepitoin

100 mg

imepitoin

400 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

tablete

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 tablet

250 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

pes

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Na veterinarski recept.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/2/12/147/001 100 tablet

EU/2/12/147/002 250 tablet

EU/2/12/147/003 100 tablet

EU/2/12/147/004 250 tablet

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Pexion 100 mg tablete za pse Pexion 400 mg tablete za pse imepitoin

2.NAVEDBA UČINKOVIN

imepitoin

100 mg

imepitoin

400 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

tablete

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 tablet

250 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

pes

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/2/12/147/001 100 tablet

EU/2/12/147/002 250 tablet

EU/2/12/147/003 100 tablet

EU/2/12/147/004 250 tablet

17.PROIZVAJALČEVAŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

Komentarji