Pirsue (pirlimycin) – Označevanje - QJ51FF90

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI, PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

8×10 ml injekorji

24×10 ml injektorji, dodana 3 navodila za uporabo 120×10 ml injektorji, dodanih 15 navodil za uporabo

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Pirsue 5 mg/ml intramamarna raztopina za govedo

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Pirlimicin hidroklorid, ekvivalentno 50 mg pirlimicina na 10 ml injektor.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarna raztopina.

4.VELIKOST PAKIRANJA

8 x 10 ml intramamarnih injektorjev.

24 x 10 ml intramamarnih injektorjev.

120 x 10 ml intramamarnih injektorjev.

5.CILJNA ŽIVALSKA VRSTE

Govedo (krave v obdobju laktacije).

6.INDIKACIJA(E)

Za zdravljenje subkliničnega mastitisa pri kravah v obdobju laktacije, ki ga povzročajo grampozitivni

koki, občutljivi na pirlimicin, vključno s stafilokoki kot so Staphylococcus aureus (penicilinaza pozitivni, penicilinaza negativni in koagulaza negativni stafilokoki), streptokoki, vključno

Streptococcus agalctiae, Streptococcus dysgalactiae in Streptococcus uberis.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramamarna uporaba.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

Vnesite vsebino enega injektorja (50 mg pirlimicina) v vsako okuženo vimensko četrt. Zdravljenje je sestavljeno iz osmih vnosov, en injektor vsakih 24 ur.

Pazite, da pri vnosu ne vnašate patogenih mikroorganizmov, saj s tem zmanjšate možnost infekcije z E. coli. Pred vnosom zagotovite ustrezno čiščenje seskov (in vimena, če je to potrebno).

Vnos: s potegom odstranite bel pokrovček. Nežno vstavite konico injektorja v seskov kanal; previdno vnesite zdravilo.

Potiskajte bat injektorja z enakomernim pritiskom, nežno in počasi, da izpraznite celotno vsebino v

mlečno žlezo in masirajte vimensko četrt tako dolgo, da se zdravilo razporedi po mlečni cisterni. Po končanem vnosu, vse seske potopite v razkužilno kopel za seske.

8.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 23 dni.

Mleko: 5 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Izogibajte se direktnemu stiku z intramamarno raztopino. Ob morebitnem stiku rok ali kože z

intramamarno raztopino, si morate umiti roke z vodo in milom in odstraniti onesnažena oblačila takoj po uporabi.

Če pride infuzija v kontakt z očmi, moramo oči spirati z vodo 15 minut. Veke držite široko odprte, da zagotovite spiranje celotne površine z vodo.

Možna je navzkrižna rezistenca med pirlimicinom in ostalimi linkozamidi ali makrolidi.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25°C.

Shranjujte injektorje v originalni ovojnini.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/00/027/001

EU/2/00/027/002

EU/2/00/027/003

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Nalepka na injektorju

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Pirsue 5 mg/ml

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

50 mg pirlimicina

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramamarna uporaba.

5.KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 23 dni.

Mleko: 5 dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji