Pirsue (pirlimycin) – Navodilo za uporabo - QJ51FF90

Vsebina članka

NAVODILO ZA UPORABO

Pirsue 5 mg/ml intramamarna raztopina za govedo

1.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

VELIKA BRITANIJA

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Pirsue 5 mg/ml intramamarna raztopina za govedo

3.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN

Pirlimicin hidroklorid, ekvivalentno 50 mg pirlimicina na 10 ml injektor.

4.INDIKACIJA(E)

Za zdravljenje subkliničnega mastitisa pri kravah v obdobju laktacije, ki ga povzročajo grampozitivni koki, občutljivi na pirlimicin, vključno s stafilokoki kot so Staphylococcus aureus (penicilinaza pozitivni, penicilinaza negativni in koagulaza negativni stafilokoki), streptokoki, vključno

Streptococcus agalctiae, Streptococcus dysgalactiae in Streptococcus uberis.

5.KONTRAINDIKACIJE

Rezistenca na pirlimicin.

Zdravljenje infekcij, ki jih povzroča gramnegativne bakterija kot je E.coli.

Ne zdravite krav, ki imajo otipljive spremembe na vimenu zaradi kroničnega subkliničnega mastitisa.

6.NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo (krave v laktaciji).

8.ODMEREK ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TERPOT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Intramamarna uporaba.

Vnesite vsebino enega injektorja (50 mg pirlimicina) v vsako okuženo vimensko četrt.

Zdravljenje je sestavljeno iz osmih vnosov, en injektor vsakih 24 ur.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Pazite, da pri vnosu ne vnašate patogenih mikroorganizmov, saj s tem zmanjšate možnost infekcije z E. coli. Pred vnosom zagotovite ustrezno čiščenje seskov (in vimena, če je to potrebno). Natančno

upoštevajte navodila za uporabo. Pred prijemanjem vimena si operite roke. Operite vime, če je umazano.

Kadar je treba, temeljito operite vime s toplo vodo, ki vsebuje primerno čistilno sredstvo (namenjeno čiščenju vimena) in ga nato temeljito osušite. Konico seska nato razkužite s primernim čistilnim sredstvom. Konico seska čistite toliko časa, da na krpi ne ostajajo več sledovi umazanije. Za čiščenje vsakega seska uporabimo nov razkužilni robček. Čistih konic seskov se ne dotikajte vse do vnosa zdravila.

Vnos: s potegom odstranite bel pokrovček. Nežno vstavite konico injektorja v seskov kanal; previdno vnesite zdravilo.

Potiskajte bat injektorja z enakomernim pritiskom, nežno in počasi, da izpraznite celotno vsebino v

mlečno žlezo in masirajte vimensko četrt tako dolgo, da se zdravilo razporedi po mlečni cisterni. Po končanem vnosu, vse seske potopite v razkužilno kopel za seske.

10.KARENCA

Meso in organi: 23 dni.

Mleko: 5 dni.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25°C. Shranjujte injektorje v originalni ovojnini.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na nalepki oziroma zunanji ovojnini.

12.POSEBNO(A) OPOZORIL(O)A

Izogibajte se direktnemu stiku z intramamarno raztopino. Ob morebitnem stiku rok ali kože z intramamarno raztopino, si morate umiti roke z vodo in milom in odstraniti onesnažena oblačila takoj

po uporabi.

Če pride infuzija v kontakt z očmi, moramo oči spirati z vodo 15 minut. Veke držite široko odprte, da zagotovite spiranje celotne površine z vodo.

Možna je navzkrižna rezistenca med pirlimicinom in ostalimi linkozamidi ali makrolidi.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neuporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z nacionalnimi zahtevami.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

15.DRUGE INFORMACIJE

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România S.R.L.

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Komentarji