Semintra (telmisartan) – Označevanje - QC09CA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Semintra
ATC: QC09CA07
Substanca: telmisartan
Proizvajalec: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za 30 ml in 100 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Semintra 4 mg/ml peroralna raztopina za mačke telmisartan

2.NAVEDBA UČINKOVINE

Telmisartan 4 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna raztopina

4.VELIKOST PAKIRANJA

30 ml

100 ml

1 merilna brizga

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo porabite v roku 6 mesecev.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/12/146/001

EU/2/12/146/002

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Plastenka za 100 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Semintra 4 mg/ml peroralna raztopina za mačke telmisartan

2.NAVEDBA UČINKOVINE

Telmisartan 4 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna raztopina

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite do....

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

NEMČIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/12/146/002

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Plastenka za 30 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Semintra 4 mg/ml peroralna raztopina za mačke telmisartan

2.KOLIČINA UČINKOVINE

Telmisartan 4 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

30 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite do....

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji