SevoFlo (sevoflurane) – Označevanje - QN01AB08

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

SevoFlo 100-odstotna para za inhaliranje, tekočina za psein mačke. sevofluran

2.NAVEDBA UČINKOVINE

100 % sevofluran

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Para za inhaliranje, tekočina

4.VELIKOST PAKIRANJA

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke.

6.INDIKACIJA(E)

Za uvedbo in vzdrževanje anestezije.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo. Za uporabo z vdihavanjem preko hlapilnika, kalibriranega za sevofluran.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabljajte pri živalih z znano preobčutljivostjo za sevofluran ali druge halogenirane anestetike.

Ne uporabljajte pri živalih z znano genetsko preobčutljivostjo za maligno hipertermijo ali sumom nanjo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo, kjer boste našli opozorila za kirurga.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Ne shranjujte v hladilniku.

Steklenico shranjujte tesno zaprto.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/02/035/007

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

STEKLENICA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

SevoFlo 100-odstotna para za inhaliranje, tekočina za psein mačke. sevofluran

2.NAVEDBA UČINKOVINE

100 % sevofluran

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Para za inhaliranje, tekočina

4.VELIKOST PAKIRANJA

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke.

6.INDIKACIJA(E)

Za uvod v anestezijo in vzdrževanje anestezije.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Opozorila za kirurga: Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Ne shranjujte v hladilniku.

Steklenico shranjujte tesno zaprto.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/02/035/007

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

Komentarji