Suvaxyn CSF Marker (live Recombinant E2 gene deleted Bovine...) – Označevanje - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Suvaxyn CSF Marker
ATC: QI09AD04
Substanca: live Recombinant E2 gene deleted Bovine Viral Diarrhoea Virus containing Classical Swine Fever E2 (CP7_E2alf)
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla z 1 vialo z 10 ali 50 odmerki

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn CSF Marker liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI

Živi rekombinatni virus goveje virusne driske z izbrisanim genom E2,

104,8 do 106,5 TCID50

ki vsebuje gen E2 klasične prašičje kuge (CP7_E2alf)

 

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje za prašiče

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 odmerkov

50 odmerkov

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rekonstituirano zdravilo uporabite uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/14/179/001 (10 odmerkov)

EU/2/14/179/002 (50 odmerkov)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Viala (10 in 50 odmerekov liofilizata)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn CSF Marker liofilizat za suspenzijo za injiciranje za prašiče

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Živi rekombinatni (CP7_E2alf)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 odmerkov

50 odmerkov

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot{številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Viala (10 ml in 50 ml vehikla)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vehikel za Suvaxyn CSF Marker

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

50 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot{številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Uporabite takoj po odprtju..

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Komentarji