Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) – Označevanje - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Vectra Felis
ATC: QP53A
Substanca: pyriproxyfen / dinotefuran
Proizvajalec: Ceva Sante Animale

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla z 1, 3, 4, 6, 12, 24 in 72 aplikatorjev za kožni nanos

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vectra Felis 423 mg/42,3 mg kožni nanos, raztopina za mačke dinotefuran/piriproksifen

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsak 0,9 ml aplikator za kožni nanos vsebuje dinotefuran 423 mg in piriproksifen 42,3 mg.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina.

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 aplikator za kožni nanos

3 aplikatorji za kožni nanos

4 aplikatorji za kožni nanos

6 aplikatorjev za kožni nanos

12 aplikatorjev za kožni nanos

24 aplikatorjev za kožni nanos

72 aplikatorjev za kožni nanos

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke.

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Kožni nanos.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Po odprtju uporabite takoj.

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/14/165/001 (1 aplikator za kožni nanos)

EU/2/14/165/002 (3 aplikatorji za kožni nanos)

EU/2/14/165/006 (4 aplikatorji za kožni nanos)

EU/2/14/165/003 (6 aplikatorjev za kožni nanos)

EU/2/14/165/004 (12 aplikatorjev za kožni nanos)

EU/2/14/165/007 (24 aplikatorjev za kožni nanos)

EU/2/14/165/005 (72 aplikatorjev za kožni nanos)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka na aplikatoju za kožni nanos

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vectra Felis kožni nanos

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Kožni nanos.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji