Acticam (meloxicam) – Märkning - QM01AC06

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Acticam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt.

Meloxikam.

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Meloxikam 5 mg/ml.

Etanol 150 mg/ml.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 ml.

5.DJURSLAG

6.INDIKATIONER

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Läs bipacksedlen före användning.

8.KARENSTID

9.SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Används inte till dräktiga eller digivande djur.

10.UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

Hållbarhet för öppnad flaska: 28 dagar.

Använd öppnad förpackning senast .....

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Inga särskilda förvaringsanvisningar gäller för detta veterinärmedicinska läkemedel.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Kassera avfall enligt gällande anvisningar.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur - receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgien

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/08/088/004

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Acticam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt.

Meloxikam.

2.MÄNGD AKTIV SUBSTANS

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

10 ml.

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Hund: IV eller SC

Katt: SC

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

7.UTGÅNGSDATUM

EXP: {MM/ÅÅÅÅ}

Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dagar.

8.EXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer