Aivlosin (tylvalosin) – Produktresumé - QJ01FA92

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Aivlosin 42,5 mg/g premix till medicinfoder för svin.

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv(a) substans:

Tylvalosin42,5 mg/g (som tylvalosintartrat)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Premix till medicinfoder.

Beige granulärt pulver.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Djurslag

Svin

4.2Indikationer, specificera djurslag

Behandling och metafylax av enzootisk pneumoni hos svin orsakad av känsliga stammar av Mycoplasma hyopneumoniae. Vid den rekommenderade dosen reduceras lunglesioner och viktminskning men infektion med Mycoplasma hyopneumoniae elimineras inte.

Behandling av porcin proliferativ enteropati (ileit) orsakad av Lawsonia intracellularis i besättning där det finns en diagnos baserat på klinisk anamnes, post mortem-fynd och resultat från diagnostiska tester.

Behandling och metafylax av svindysenteri, orsakad av Brachyspira hyodysenteriae i hjordar där sjukdomen har diagnostiserats.

4.3Kontraindikationer

Inga

4.4Särskilda varningar för respektive djurslag

Akuta fall och allvarligt sjuka grisar med reducerat intag av föda eller vatten ska först behandlas med en lämplig produkt i injektionsform.

I allmänhet har stammar av B. hyodysenteriae högre MIC-värden (minsta hämmande koncentration) vid förekomst av resistens mot andra makrolider, såsom tylosin. Den kliniska relevansen av denna reducerade mottaglighet är inte helt klarlagd. Korsresistens mellan tylvalosin och andra makrolider kan inte uteslutas.

4.5Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

God skötsel- och hygienpraxis ska införas för att minska risken för återinfektion.

Det är god klinisk praxis att basera behandlingen på känslighetstestning av bakterierna som isolerats

från djuret. Om detta inte är möjligt bör terapin baseras på lokal (regional, gårdsnivå) epidemiologisk information om känslighet för målbakterier.

Om det veterinärmedicinska läkemedlet används på ett sätt som avviker från anvisningarna i produktresumén kan det öka risken för utveckling och selektion av resistenta bakterier och minska effektiviteten av behandling med andra makrolider på grund av potentialen för korsresistens.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tylvalosin har visat sig orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) hos laboratoriedjur, därför bör personer med känd överkänslighet mot tylvalosin undvika all kontakt med detta läkemedel .

Vid blandning av det veterinärmedicinska läkemedlet och hantering av den medicinerade premixen ska direktkontakt med ögon, hud och slemhinnor undvikas. Skyddsutrustning som består av ogenomsläppliga handskar samt en halvmask som överensstämmer med europeisk standard EN 149 eller ett andningsskydd för flergångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN 140, med ett filter som överensstämmer med SS-EN 143 ska användas vid hantering av detta läkemedel. Tvätta kontaminerad hud.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

4.6Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Inga kända.

4.7Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Säkerheten för det veterinärmedicinska medlet under dräktighet och laktation har inte fastställts på svin. Använd endast läkemedlet i enlighet med bedömningen av nytta-risk som görs av ansvarig veterinär.

Laboratoriestudier på djur har inte gett några bevis på teratogenisk effekt. Maternell toxicitet hos gnagare har observerats vid doser på 400 mg tylvalosin per kg kroppsvikt och däröver. På möss har man sett en liten reduktion av fosterkroppsvikten vid doser som orsakade maternell toxicitet.

4.8Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända

4.9Dos och administreringssätt

Användning i foder.

Endast för inblandning i torrfoder.

För behandling och metafylax av enzootisk pneumoni hos svin

Dosen är 2,125 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i fodret under 7 dagar i följd.

Sekundär infektion med sådana organismer som Pasteurella multocida och Actinobacillus pleuropneumoniae kan komplicera enzootisk pneumoni och kräva specifik medicinering.

För behandling av porcin proliferativ enteropati (ileit)

Dosen är 4,25 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i fodret under 10 dagar i följd.

För behandling och metafylax av svindysenteri

Dosen är 4,25 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i fodret under 10 dagar i följd.

Indikation

Dos av aktiv

Behandlingens

Inblandningsmängd i foder

 

substans

varaktighet

 

Behandling och

2,125 mg/kg

7 dagar

1 kg/ton*

metafylax av

kroppsvikt/dag

 

 

enzootisk

 

 

 

pneumoni hos svin

 

 

 

Behandling av PPE

4,25 mg/kg

10 dagar

2 kg/ton*

(ileit)

kroppsvikt/dag

 

 

Behandling och

4,25 mg/kg

10 dagar

2 kg/ton*

metafylax av

kroppsvikt/dag

 

 

svindysenteri

 

 

 

* Viktigt: inblandningsmängderna förutsätter att en gris äter motsvarande 5 % av sin kroppsvikt per dag.

För äldre grisar, eller grisar med reducerad aptit, eller med restriktioner i foderintaget, kan inblandningsnivåerna behöva ökas för att måldosen ska uppnås. Vid reducerat foderintag, använd följande formel:

Kg premix/ton foder =

Dosmängd (mg/kg kroppsvikt) x kroppsvikt (kg)

Dagligt foderintag (kg) x premixstyrka (mg/g)

 

Som ett komplement till medicinering ska goda skötsel- och hygienrutiner införas för att minska risken för infektion och för att kontrollera utvecklingen av resistens.

Använd en foderblandare (med horisontell blandningsmekanism) för att blanda produkten med fodret. Det rekommenderas att Aivlosin först blandas med 10 kg av fodret, sedan tillsätts resten av fodret, och alltsammans blandas väl. Foder som är blandat med medicin kan sedan pelleteras. Vid pelleteringen ska ingredienserna först konditioneras i ett steg med ånga i 5 minuter och sedan formas till pellets vid

högst 70 °C under normala förhållanden.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Man har inte observerat några tecken på intolerans hos växande svin vid upp till 10 gånger den rekommenderade dosen.

4.11 Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter: Två dagar

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, makrolid ATC vet-kod: QJ01FA92

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Tylvalosintartrat är ett makrolidantibiotikum med antibakteriell verkan mot grampositiva och vissa gramnegativa organismer samt mot mykoplasma. Det verkar genom att hämma bakteriecellens proteinsyntes.

Makrolidantibiotika är metaboliterna eller de semisyntetiska derivaten av metaboliter av markorganismer som erhållits via fermentering. De har laktonringar med olika storlekar och på grund av dimetylaminogruppen är de baser. Tylvalosin har en sextonledad ring.

Makrolider stör proteinsyntesen genom att de binds reversibelt till 50S-ribosom-subenheten. De binds till givarstället och förhindrar den translokation som är nödvändig för att peptidkedjan ska fortsätta växa. Deras effekt är väsentligen begränsad till organismer som delar sig snabbt. Makrolider anses generellt vara bakteriostatiska och mykoplasmastatiska.

Man anser att det finns flera ansvariga mekanismer för resistensutveckling mot makrolidföreningarna, nämligen förändring av bindningsstället på ribosomen, användning av aktiv efflux(utpumpnings)- mekanism och produktion av inaktiverande enzymer.

Till dags dato har man inte rapporterat eller hittat någon resistens mot tylvalosin hos fältisolat av

Mycoplasma hyopneumoniae och Lawsonia intracellularis. Ingen brytpunkt har kunnat fastställas för Brachyspira hyodysenteriae.

I allmänhet har stammar av B. hyodysenteriae högre MIC-värden (minsta hämmande koncentration) vid förekomst av resistens mot andra makrolider, såsom tylosin. Den kliniska relevansen av denna reducerade mottaglighet är inte helt klarlagd Korsresistens mellan tylvalosin och andra makrolidantibiotika kan inte uteslutas.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Tylvalosintartrat absorberas snabbt efter oral administration av Aivlosin.

Efter administrering av den rekommenderade dosen fann man lungkoncentrationer på 0,060–0,066 µg/ml 2 respektive 12 timmar efter behandling. Distributionen av modersubstansen är omfattande i vävnaderna där de högsta koncentrationerna återfanns i lungor, galla, tarmmukosa, mjälte, njurar och lever.

Det finns belägg för att koncentrationen av makrolider är högre vid infektionsstället än i plasma, i synnerhet i neutrofiler, alveolära makrofager och alveolära epitelceller.

In vitro-studier av metabolism har bekräftat att modersubstansen omsätts snabbt till 3-O-acetyltylosin. I en studie där 14C-aivlosin administrerades i dosen 2,125 mg/kg till svin i 7 dagar utsöndrades över 70 % av dosen i faeces, medan utsöndringen i urinen stod för 3 till 4 % av dosen.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Magnesiumtrisilikat (sepiolit)

Fodervetemjöl

Hydroxypropylcellulosa

Fettfritt sojabönpulver

6.2Viktiga inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: använd omedelbart. Öppnade påsar ska inte sparas. Hållbarhet efter inblandning i fodermjöl eller pellets: 1 månad i fodermjöl eller pellets.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras under 30 °C.

Tillslut förpackningen väl.

Förvaras i originalförpackningen.

6.5Inre förpackning (förpackningstyp och material)

En aluminiumfolie/polyesterlaminerad påse som innehåller 5 eller 20 kg.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska bortskaffas enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Storbritannien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/04/044/001 – 20 kg

EU/2/04/044/002 – 5 kg

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 9 september 2004

Datum för förnyat godkännande: 9 september 2014

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Officiella riktlinjer för inblandning av premix till medicinfoder bör beaktas.

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Aivlosin 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för svin

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv substans:

 

Tylvalosin (som tylvalosintartrat)

625 mg/g

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Granulat för användning i dricksvatten.

Vitt granulat.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Svin

4.2 Indikationer, specificera djurslag

Behandling och metafylax av porcin proliferativ enteropati (ileit) orsakad av Lawsonia intracellularis.

Förekomst av sjukdomen i flocken ska fastställas innan metafylax sätts in.

4.3 Kontraindikationer

Inga.

4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

Om grisarna är svårt sjuka och vattenintaget är reducerat ska grisarna behandlas med ett lämpligt veterinärmedicinskt läkemedel i injektionsform.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

God hanterings- och hygienpraxis ska följas för att minska risken för återinfektion.

Det är god klinisk praxis att basera behandlingen på känslighetstestning av bakterierna som isolerats från djuret. Om detta inte är möjligt bör terapin baseras på lokal (regional, gårdsnivå) epidemiologisk information om känslighet för målbakterier.

Om det veterinärmedicinska läkemedlet används på ett sätt som avviker från anvisningarna i produktresumén kan det öka risken för utveckling och selektion av resistenta bakterier och minska effektiviteten av behandling med andra makrolider på grund av potentialen för korsresistens.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tylvalosin orsakar överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) hos laboratoriedjur. Därför bör

personer som är överkänsliga mot tylvalosin undvika kontakt med detta läkemedel.

Vid blandning av det veterinärmedicinska läkemedlet och hantering av det medicinerade vattnet ska direktkontakt med ögon, hud och slemhinnor undvikas. Skyddskläder bestående av ogenomsläppliga handskar samt antingen en halvmask för engångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN 149 eller en gasmask för flergångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN 140, med ett filter som överensstämmer med SS-EN 143 ska användas när produkten blandas. Tvätta kontaminerad hud.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Inga kända.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation hos svin. Ska endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta-riskbedömning

Laboratoriestudier på djur har inte givit belägg för teratogenisk effekt. Maternell toxicitet hos gnagare har observerats vid doser på 400 mg tylvalosin per kg kroppsvikt och däröver. Hos möss sågs en liten reduktion av fosterkroppsvikten vid doser som orsakar maternell toxicitet.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dos och administreringssätt

För användning i dricksvatten.

Dosen är 5 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i dricksvatten under 5 dagar i följd.

Beräkna den totala mängden läkemedel som behövs med följande formel:

Total vikt läkemedel i gram = total kroppsvikt för grisar som ska behandlas i kg x 5/625.

Välj rätt antal dospåsar enligt mängden läkemedel som behövs.

Dospåsen med 40 g räcker för att behandla totalt 5 000 kg grisar (t.ex. 250 grisar med en medelkroppsvikt på 20 kg).

Dospåsen med 160 g räcker för att behandla totalt 20 000 kg grisar (t.ex. 400 grisar med en medelkroppsvikt på 50 kg).

Dospåsen med 400 g räcker för att behandla totalt 50 000 kg grisar (t.ex. 1 000 grisar med en medelkroppsvikt på 50 kg).

För att få fram en korrekt dos kan man behöva bereda en koncentrerad lösning (moderlösning) (t.ex. för att behandla 2 500 kg total grisvikt ska endast 50 % av den beredda moderlösningen som beretts från dospåsen med 40 g användas).

Läkemedlet ska tillsättas till en volym vatten som grisarna dricker upp under en dag. Ingen annan dricksvattenkälla ska vara tillgänglig under behandlingen.

Blandningsanvisningar:

Det veterinärmedicinska läkemedlet kan blandas direkt i dricksvattensystemet eller först blandas som en moderlösning i en mindre mängd vatten, vilken sedan tillsätts i dricksvattensystemet.

När läkemedlet blandas direkt i dricksvattensystemet ska dospåsens innehåll strös över vattenytan och blandas noga tills en klar lösning erhållits (vanligtvis inom 3 minuter).

Vid beredning av en moderlösning ska den maximala koncentrationen vara 40 g läkemedel per

1 500 ml, 160 g läkemedel per 6 000 ml eller 400 g läkemedel per 15 000 ml och lösningen måste blandas i 10 minuter. Efter denna tid påverkar inte en eventuell kvarvarande grumlighet effekten av det veterinärmedicinska läkemedlet.

Bered endast den mängd medicinerat dricksvatten som behövs för att täcka de dagliga behovet. Medicinerat dricksvatten ska bytas ut en gång per dygn.

4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Inga tecken på intolerans har observerats hos grisar vid upp till 100 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag under 5 dagar.

4.11 Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter: 1 dag.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, makrolid ATCvet-kod: QJ01FA92

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Tylvalosin är ett makrolidantibiotikum. Makrolider är metaboliter eller derivat av metaboliter av markorganismer som erhållits via fermentering. De stör proteinsyntesen genom att bindas reversibelt till 50S-ribosomsubenheten. De betraktas i allmänhet som bakteriostatiska.

Tylvalosin är aktivt mot patogena organismer som isolerats från flera olika djurarter – främst grampositiva organismer och mykoplasma men även vissa gramnegativa organismer, däribland

Lawsonia intracellularis.

Bakterier kan utveckla resistens mot antimikrobiella substanser. Det finns flera mekanismer som ligger bakom resistensutveckling mot makrolidföreningar.

Korsresistens inom makrolidgruppen av antibiotika kan inte uteslutas.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Tylvalosintartrat absorberas snabbt efter oral administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet. Tylvalosin fördelas utbrett i vävnaderna med de högsta koncentrationerna i de respiratoriska vävnaderna, galla, intestinal mukosa, mjälte, njure och lever. Tmax för tylvalosin är cirka 2,2 timmar; den terminala halveringstiden för eliminering är cirka 2,2 timmar.

Man har visat att tylvalosin koncentreras i fagocytiska celler och tarmepitelceller. Koncentrationer (upp till 12x) uppnåddes i cellerna (intracellulärt) jämfört med den extracellulära koncentrationen. In vivo-studier har visat att tylvalosin förekommer i högre koncentrationer i slemhinnebeklädnaden i lung- och tarmvävnader jämfört med i plasma.

Den huvudsakliga metaboliten av tylvalosin är 3-acetyltylosin (3-AT), vilken även är mikrobiologiskt aktiv.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

6.2 Viktiga inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning 40 g dospåse - 3 år.

160 g dospåse - 2 år.

400 g dospåse - 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 5 veckor.

Hållbarhet för medicinerat dricksvatten: 24 timmar

6.4.Särskilda förvaringsanvisningar

40 g dospåse: Förvaras vid högst 25 °C.

160 g dospåse: Förvaras vid högst 25 °C.

400 g dospåse: Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Aluminiumfolielaminerad dospåse innehållande 40 g, 160 g eller 400 g granulat.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Storbritannien

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/04/044/009 – 40 g

EU/2/04/044/010 – 160 g

EU/2/04/044/017 – 400 g

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 9 september 2004

Datum för förnyat godkännande: 9 september 2014

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Aivlosin 625 mg/g granulat för användning i dricksvatten för fasan

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv substans:

 

Tylvalosin (som tylvalosintartrat)

625 mg/g

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Granulat för användning i dricksvatten.

Vitt granulat.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Fasan

4.2 Indikationer, specificera djurslag

Behandling av respiratorisk sjukdom associerad med Mycoplasma gallisepticum hos fasan.

4.3 Kontraindikationer

Inga.

4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

Behandla så snabbt som möjligt efter att kliniska tecken som pekar på mykoplasmos har observerats. Behandla alla fåglar i drabbad flock.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Goda rutiner för skötsel och hygien bör introduceras för att minska risken för återinfektion.

Användningen av det veterinärmedicinska läkemedlet bör baseras på känslighetstestning av bakterierna som isolerats från djuret. Om detta inte är möjligt bör behandlingen baseras på lokal (regional, gårdsnivå) epidemiologisk information om känslighet för målbakterierna.

Om produkten används på ett sätt som avviker från anvisningarna kan det öka risken för utveckling och selektion av resistenta bakterier och minska effektiviteten av behandling med andra makrolider på grund av potentialen för korsresistens.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tylvalosin har visat sig orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) hos laboratoriedjur därför bör personer som är överkänsliga för tylvalosin undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Vid blandning av det veterinärmedicinska läkemedlet och hantering av det medicinerade orala pulvret ska direktkontakt med ögon, hud och slemhinnor undvikas. Skyddsutrustning som består av ogenomsläppliga handskar samt en halvmask som överensstämmer med europeisk standard EN 149 eller ett andningsskydd för flergångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN 140, med ett filter som överensstämmer med SS-EN 143 ska användas vid hantering av detta läkemedel. Tvätta kontaminerad hud.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna bipacksedeleller etiketten.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Inga kända.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under äggläggning.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända

4.9 Dos och administreringssätt

För användning i dricksvatten.

Dosen är 25 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i dricksvatten under tre dagar i följd.

Fastställ kombinerad kroppsvikt (i kg) av alla fåglar som ska behandlas. Till exempel, en dospåse på 40 g räcker för att behandla totalt 1 000 fåglar med en genomsnittlig kroppsvikt på 1 kg; en dospåse på 400 g räcker för att behandla totalt 10,000 fåglar med en genomsnittlig kroppsvikt på 1 kg.

För att uppnå korrekt dos kan en beredning av ett koncentrat (stamlösning) krävas (t.ex. för att behandla totalt 500 kg fågelvikt ska endast 50 % av den färdiga stamlösningen beredd från dospåsen på 40 g användas).

Det veterinärmedicinska läkemedlet ska tillsättas den vattenmängd som fåglarna dricker upp under en dag. Intaget av det medicinerade vattnet beror på fåglarnas kliniska tillstånd. Koncentrationen av Aivlosin måste justeras i enlighet med detta för att rätt dos ska uppnås.

Inget annat dricksvatten ska finnas tillgängligt under medicineringsperioden.

Blandningsanvisningar:

Det veterinärmedicinska läkemedlet kan blandas direkt i dricksvattensystemet eller först blandas som en stamlösning i en mindre mängd vatten som sedan tillsätts dricksvattensystemet.

När det veterinärmedicinska läkemedlet blandas direkt i dricksvattensystemet ska dospåsens innehåll strös över vattenytan och blandas noga tills en klar lösning erhålls (vanligtvis inom tre minuter).

När en stamlösning förbereds ska den maximala koncentrationen vara 40 g produkt till 1 500 ml och lösningen måste blandas i tio minuter. Efter den tiden kommer eventuell resterande grumlighet inte att påverka produktens effekt.

Bered endast den mängd medicinerat dricksvatten som behövs för att täcka de dagliga behovet. Medicinerat dricksvatten ska bytas ut en gång per dygn.

4.10 Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Det har inte observerats några tecken på intolerans hos höns vid upp till 150 mg tylvalosin per kg

kroppsvikt per dag i fem dagar.

4.11 Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter: Två dagar

Släpp inte ut fasanerna i minst två dagar efter att medicineringen har fullbordats.

Använd inte till fjäderfä som producerar eller är avsedda för produktion av ägg för humankonsumtion.

Använd inte inom 14 dagar före äggläggningens början.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, makrolid. ATCvet-kod: QJ01FA92

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Tylvalosin är ett makrolidantibiotikum. Makrolider är metaboliter eller derivat av metaboliter av markorganismer som erhållits via fermentering. De stör proteinsyntesen genom att de binds reversibelt till 50S-ribosom-subenheten. De betraktas i allmänhet som bakteriostatiska.

Tylvalosin är aktivt mot patogena organismer isolerade från ett urval av djurarter – främst grampositiva organismer och mykoplasma men även en del gramnegativa organismer. Tylvalosin har aktivitet mot följande mykoplasmaarter som återfinns i höns: Mycoplasma gallisepticum.

Den minsta hämmande koncentrationen (MIC-värdet) av tylvalosin för M gallisepticum ligger mellan 0,007 och 0,25 µg/ml. Makrolider (däribland tylvalosin) har visats ha effekt på det medfödda immunsystemet, vilket kan förstärka de direkta effekterna av antibiotikan på patogenet och underlätta den kliniska situationen.

Bakterier kan utveckla resistens mot antimikrobiska substanser. Det finns flera mekanismer som styr resistensutvecklingen mot makrolidföreningar.

Korsresistens inom makrolidgruppen av antibiotika kan inte uteslutas. Minskad känslighet för tylvalosin observerades allmänt bland tylosinresistenta stammar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Tylvalosintartrat absorberas snabbt efter oral administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet. Tylvalosin distribueras allmänt i vävnader med de högsta koncentrationerna i lungvävnader, galla, tarmslemhinna, mjälte, njure och lever.

Det har visat sig att tylvalosin koncentrerar sig i fagocytiska celler och tarmepitelceller. Koncentrationer (upp till 12 gånger) uppnåddes i cellerna (intracellulärt), jämfört med den extracellulära koncentrationen. Studier in vivo har visat att tylvalosin finns i högre koncentrationer i slemhinnebeklädnaden i lung- och tarmvävnader jämfört med plasma.

Tylvalosinets huvudsakliga metabolit är 3-AT (3-acetyltylosin), vilket också är mikrobiologiskt verksamt.

Den terminala halveringstiden för eliminering av tylvalosin och dess aktiva metabolit 3-AT ligger mellan 1 och 1,45 timmar. Sex timmar efter behandlingen är koncentrationen av tylvalosin i magtarmskanalens slemhinna i genomsnitt 133 ng/g och i magtarmkanalens innehåll 1 040 ng/g. Den aktiva metaboliten 3-AT har en genomsnittlig koncentration på 57,9 ng/g respektive 441 ng/g.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

6.2 Viktiga inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 40 g dospåse - 3 år.

400 g dospåse - 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 5 veckor.

Det medicinerade dricksvattnets hållbarhet: 24 timmar

6.4.Särskilda förvaringsanvisningar

40 g dospåse: Förvaras vid högst 25 °C.

400 g dospåse: Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Aluminiumfolielaminerade dospåsar som innehåller . 40 g eller 400 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Storbritannien

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/04/044/012 – 40 g

EU/2/04/044/014 – 400 g

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande:9 september 2004

Datum för förnyat godkännande: 9 september 2014

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Aivlosin 42,5 mg/g oralt pulver för svin

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv substans:

Tylvalosin42,5 mg/g (som tylvalosintartrat)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Oralt pulver.

Beigefärgat kornigt pulver.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Svin

4.2 Indikationer, specificera djurslag

Behandling och metafylax av enzootisk pneumoni hos svin orsakad av känsliga stammar av Mycoplasma hyopneumoniae. Vid den rekommenderade dosen reduceras lunglesioner och viktminskning men infektion med Mycoplasma hyopneumoniae elimineras inte.

Behandling av porcin proliferativ enteropati orsakad av Lawsonia intracellularis i hjordar där det finns en diagnos baserat på klinisk anamnes, post mortem-fynd och resultat från klinisk patologi.

Behandling och metafylax av svindysenteri, orsakad av Brachyspira hyodysenteriae i hjordar där sjukdomen har diagnostiserats.

4.3 Kontraindikationer

Inga

4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

Akuta fall och allvarligt sjuka grisar med reducerat intag av foder och vatten ska först behandlas med ett lämpligt veterinärmedicinskt läkemedel i injektionsform.

I allmänhet har stammar av B. hyodysenteriae högre MIC-värden (minsta hämmande koncentration) vid förekomst av resistens mot andra makrolider, såsom tylosin. Den kliniska relevansen av denna reducerade mottaglighet är inte helt klarlagd. Korsresistens mellan tylvalosin och andra makrolider kan inte uteslutas.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Det är god klinisk praxis att basera behandlingen på känslighetstestning av bakterierna som isolerats från djuret. Om detta inte är möjligt bör terapin baseras på lokal (regional, gårdsnivå) epidemiologisk

information om känslighet för målbakterier.

Om det veterinärmedicinska läkemedlet används på ett sätt som avviker från anvisningarna i produktresumén kan det öka risken för utveckling och selektion av resistenta bakterier och minska effektiviteten av behandling med andra makrolider på grund av potentialen för korsresistens.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tylvalosin har visat sig orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) hos laboratoriedjur, därför bör personer med känd överkänslighet mot tylvalosin undvika all kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Vid blandning av det veterinärmedicinska läkemedlet och hantering av det medicinerade vattnet ska direktkontakt med ögon, hud och slemhinnor undvikas. Skyddsutrustning som består av ogenomsläppliga handskar samt en halvmask som överensstämmer med europeisk standard EN 149 eller ett andningsskydd för flergångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN 140, med ett filter som överensstämmer med SS-EN 143 ska användas vid hantering av detta läkemedel. Tvätta kontaminerad hud.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Inga kända.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Säkerheten för det veterinärmedicinska läkemedlet under dräktighet och laktation har inte fastställts på svin. Använd endast läkemedlet i enlighet med bedömningen av nytta-risk som görs av ansvarig veterinär.

Laboratoriestudier på djur har inte gett några bevis på teratogenisk effekt. Modertoxiska effekter hos gnagare har observerats vid doser på 400 mg tylvalosin per kg kroppsvikt och däröver. På möss har man sett en liten reduktion av fosterkroppsvikten vid doser som orsakade modertoxiska effekter.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dos och administreringssätt

För behandling av enskilda svin vid lantbruk där endast ett litet antal grisar ska få läkemedlet. Större grupper ska behandlas med medicinerat foder som innehåller premix.

För behandling och metafylax av enzootisk pneumoni hos svin

Dosen är 2,125 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag under 7 dagar i följd.

Sekundär infektion med sådana organismer som Pasteurella multocida och Actinobacillus pleuropneumoniae kan komplicera enzootisk pneumoni och kräva specifik medicinering.

För behandling av porcin proliferativ enteropati (ileit)

Dosen är 4,25 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag under 10 dagar i följd.

För behandling och metafylax av svindysenteri

Dosen är 4,25 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag under 10 dagar i följd.

Detta uppnås genom att man noga blandar Aivlosin med ungefär 200–500 g av fodret, sedan tillsätts resten av dagsransonen, och alltsammans blandas väl.

Skopor i två storlekar medföljer så att man kan mäta upp rätt mängd Aivlosin som ska blandas med dagsransonen enligt nedanstående schema. Fodret som innehåller det orala pulvret ska ges som enda ranson under de perioder som rekommenderas ovan.

Väg svinet som ska behandlas och beräkna hur stor fodermängd svinet sannolikt äter, baserat på ett dagligt intag som är ekvivalent med 5 % av kroppsvikten. Ta hänsyn till att vissa grisar kan ha ett reducerat eller begränsat dagligt födointag. Tillsätt korrekt mängd Aivlosin till den beräknade dagliga fodermängden för varje svin, i en hink eller liknande kärl, och blanda noga.

Det veterinärmedicinska läkemedlet ska endast tillsättas till torrfoder som inte är i pelletsform.

Enzootisk pneumoni hos svin

 

PPE (ileit) & Svindysenteri

2,125 mg/kg kroppsvikt

 

4,25 mg/kg kroppsvikt

Kroppsvikt

Skopans

Antal

 

Kroppsvikt

Skopans

Antal

(kg)

storlek

skopor

 

(kg)

storlek

skopor

7,5–12

1 ml

 

7,5–12

1 ml

13–25

1 ml

 

13–19

1 ml

26–38

1 ml

 

20–33

5 ml

39–67

5 ml

 

34–67

5 ml

68–134

5 ml

 

68–100

5 ml

135–200

5 ml

 

101–134

5 ml

201–268

5 ml

 

135–200

5 ml

 

 

 

 

201–268

5 ml

Obs! Mät upp strukna mått av produkten.

Som ett komplement till medicinering ska goda skötsel- och hygienrutiner införas för att minska risken för infektion och för att kontrollera utvecklingen av resistens.

4.10 Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Man har inte observerat några tecken på intolerans hos växande svin vid upp till 10 gånger den rekommenderade dosen.

4.11 Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter: Två dagar

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, makrolid. ATC vet-kod: QJ01FA92

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Tylvalosintartrat är ett makrolidantibiotikum med antibakteriell verkan mot grampositiva och vissa gramnegativa organismer samt mot mykoplasma. Det verkar genom att hämma bakteriecellens proteinsyntes.

Makrolidantibiotika är metaboliterna eller de semisyntetiska derivaten av metaboliter av markorganismer som erhållits via fermentering. De har laktonringar med olika storlekar och på grund av dimetylaminogruppen är de baser. Tylvalosin har en sextonledad ring.

Makrolider stör proteinsyntesen genom att de binds reversibelt till 50S-ribosom-subenheten. De binds till givarstället och förhindrar den translokation som är nödvändig för att peptidkedjan ska fortsätta växa. Deras effekt är väsentligen begränsad till organismer som delar sig snabbt. Makrolider anses generellt vara bakteriostatiska och mykoplasmastatiska.

Man anser att det finns flera ansvariga mekanismer för resistensutveckling mot makrolidföreningarna, nämligen förändring av bindningsstället på ribosomen, användning av aktiv efflux(utpumpnings)- mekanism och produktion av inaktiverande enzymer.

Till dags dato har man inte rapporterat eller hittat någon resistens mot tylvalosin hos fältisolat av

Mycoplasma hyopneumoniae och Lawsonia intracellularis. Ingen brytpunkt har kunnat fastställas för

Brachyspira hyodysenteriae. I allmänhet har stammar av B. hyodysenteriae högre MIC-värden (minsta hämmande koncentration) vid förekomst av resistens mot andra makrolider, såsom tylosin. Den kliniska relevansen av denna reducerade mottaglighet är inte helt klarlagd.

Korsresistens mellan tylvalosin och andra makrolidantibiotika kan inte uteslutas.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Tylvalosintartrat absorberas snabbt efter oral administration av Aivlosin.

Efter administrering av den rekommenderade dosen fann man lungkoncentrationer på 0,060– 0,066 µg/ml 2 respektive 12 timmar efter behandling. Distributionen av modersubstansen är omfattande i vävnaderna där de högsta koncentrationerna återfanns i lungor, galla, tarmmukosa, mjälte, njurar och lever.

Det finns belägg för att koncentrationen av makrolider är högre vid infektionsstället än i plasma, i synnerhet i neutrofiler, alveolära makrofager och alveolära epitelceller.

In vitro-studier av metabolism har bekräftat att modersubstansen omsätts snabbt till 3-O-acetyltylosin. I en studie där 14C Aivlosin administrerades i dosen 2,125 mg/kg till svin i 7 dagar utsöndrades över 70 % av dosen i faeces, medan utsöndringen i urinen stod för 3 till 4 % av dosen.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Magnesiumtrisilikat (sepiolit)

Fodervetemjöl

Hydroxypropylcellulosa

Fettfritt sojabönpulver

6.2 Viktiga inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel

6.3 Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år. Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 4 veckor.

Foder med tillsatt oralt pulver bör bytas ut om det inte konsumerats inom 24 timmar.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras under 30 °C.

Tillslut förpackningen väl.

Förvaras i originalförpackningen.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

En aluminiumfolie/polyesterlaminerad påse som innehåller 500 g. Skopor om 1 ml och 5 ml medföljer.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Storbritannien

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/04/044/013

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 9 september 2004

Datum för förnyat godkännande: 9 september 2014

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Aivlosin 625 mg/g Granulat för användning i dricksvatten för höns och kalkon

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv substans:

 

Tylvalosin (som tylvalosintartrat)

625 mg/g

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Granulat för användning i dricksvatten.

Vitt granulat.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Djurslag

Höns och kalkon

4.2 Indikationer, specificera djurslag

Höns

Behandling och metafylax av respiratoriska infektioner orsakade av Mycoplasma gallisepticum hos höns. Förekomsten av sjukdomen i flocken ska fastställas före metafylaktisk behandling.

Som hjälp för att minska utvecklingen av kliniska tecken på och mortaliteten av respiratorisk sjukdom i flockar, där infektion in ovum med Mycoplasma gallisepticum är sannolik eftersom sjukdomen finns i föräldragenerationen. Denna strategi bör innefatta insatser för att eliminera infektionen i föräldragenerationen.

Kalkon

Behandling av respiratorisk sjukdom associerad med tylvalosinkänsliga stammar av Ornithobacterium rhinotracheale hos kalkon

4.3 Kontraindikationer

Inga.

4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag

I fältstudier som undersökte effekten av behandling och metafylax på mykoplasmos fick alla fåglar (cirka 3 veckor gamla) produkten när kliniska tecken var tydliga hos 2-5 % av flocken. Vid 14 dagar efter insättning av behandling observerades 16,7-25,0 % morbiditet och 0,3-3,9 % mortalitet i den behandlade gruppen jämfört med 50,0-53,3 % morbiditet och 0,3-4,5 % mortalitet i en obehandlad grupp.

I ytterligare fältstudier fick fortplantningskycklingar med tecken på infektion med Mycoplasma gallisepticum behandling med Aivlosin under de första tre levnadsdagarna följt av en andra kur vid 16-19 dagars ålder (en period av skötselpåfrestning). Vid 34 dagar efter insättning av behandling observerades 17,5-20,0 % morbiditet och 1,5-2,3 % mortalitet i de behandlade grupperna jämfört med

50,0-53,3 % morbiditet och 2,5-4,8 % mortalitet i de obehandlade grupperna.

4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

God skötsel- och hygienpraxis ska införas för att minska risken för återinfektion.

Det är god klinisk praxis att basera behandlingen på känslighetstestning av bakterierna som isolerats från djuret. Om detta inte är möjligt bör terapin baseras på lokal (regional, gårdsnivå) epidemiologisk information om känslighet för målbakterier.

Om det veterinärmedicinska läkemedlet används på ett sätt som avviker från anvisningarna kan det öka risken för utveckling och selektion av resistenta bakterier och minska effektiviteten av behandling med andra makrolider på grund av potentialen för korsresistens.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tylvalosin har visats orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) hos laboratoriedjur; därför ska personer som är överkänsliga för tylvalosintartrat undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Vid blandning av det veterinärmedicinska läkemedlet och hantering av det medicinerade vattnet ska direktkontakt med ögon, hud och slemhinnor undvikas. Bär personlig skyddsutrustning bestående av ogenomsläppliga handskar och antingen en halvmask som överensstämmer med europeisk standard EN 149 eller en andningsmask för flergångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN 140, med ett filter som överensstämmer med SS-EN 143, vid blandning av det veterinärmedicinska läkemedlet. Tvätta kontaminerad hud.

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)

Inga kända.

4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under äggläggning hos kalkoner. Produkten kan användas till äggläggande hönor som producerar ägg för humankonsumtion eftersom den inte har visat några biverkninar på äggbildning eller äggläggningen vid den rekommenderade behandlingsdosen.

Eftersom effekten på fertilitet, kläckbarhet eller kycklingöverlevnad inte har undersökts, rekommenderas inte användning till avelsfåglar som producerar ägg för slaktkycklingar eller som värphöns.

4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

4.9 Dos och administreringssätt

Användning i dricksvatten.

Höns

För behandling av respiratorisk sjukdom associerad med Mycoplasma gallisepticum: Dosen är 25 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i dricksvatten under 3 dagar i följd.

Vid användning som hjälp för att minska utvecklingen av kliniska tecken och mortalitet (där infektion in ovum med Mycoplasma gallisepticum är sannolik):

Dosen är 25 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i dricksvatten under 3 dagar i följd för dagsgamla höns. Detta följs av en andra behandling med 25 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i dricksvatten under 3 dagar i följd vid riskperioden, dvs. vid skötselpåfrestningar såsom vaccinadministrering (vanligtvis när fåglarna är 2–3 veckor gamla).

Fastställ den kombinerade kroppsvikten (i kg) på alla höns som ska behandlas. Välj rätt antal dospåsar enligt mängden produkt som behövs.

En dospåse på 40 g räcker för att behandla totalt 1 000 kg höns (t.ex. 20 000 fåglar med en medelkroppsvikt på 50 g).

En dospåse på 400 g räcker för att behandla totalt 10 000 kg höns (t.ex. 20 000 fåglar med en medelkroppsvikt på 500 g).

För att uppnå rätt dos kan man behöva blanda en koncentrerad lösning (moderlösning) (t.ex. för att behandla totalt 500 kg fågelvikt ska endast 50 % av den blandade moderlösningen som beretts från dospåsen på 40 g användas).

Produkten ska tillsättas till en vattenvolym som hönsen dricker under en dag. Ingen annan dricksvattenkälla ska vara tillgänglig under medicineringsperioden.

Kalkon

För behandling av respiratorisk sjukdom associerad med Ornithobacterium rhinotracheale: Dosen är 25 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i dricksvatten under fem dagar i följd.

Fastställ kombinerad kroppsvikt (i kg) av alla kalkoner som ska behandlas. Välj korrekt förpackningsstorlek och antal dospåsar efter mängd produkt som krävs.

Endospåse på 40 g räcker för att behandla totalt 1 000 kg kalkoner (t.ex. 10 000 fåglar med en genomsnittlig kroppsvikt på 100 g).

En dospåse på 400 g räcker för att behandla totalt 10 000 kg kalkoner (t.ex. 10 000 fåglar med en genomsnittlig kroppsvikt på 1 kg).

För att uppnå korrekt dos kan en beredning av ett koncentrat (stamlösning) krävas (t.ex. för att behandla totalt 500 kg fågelvikt bör endast 50 % av den färdiga stamlösningen beredd från dospåsen på 40 g användas).

Den veterinärmedicinska produkten bör tillsättas den vattenmängd som kalkonerna dricker upp under en dag. Inget annat dricksvatten bör finnas tillgängligt under medicineringsperioden.

Blandningsanvisningar:

Det veterinärmedicinska läkemedlet kan blandas direkt i drickvattensystemet eller först blandas som en moderlösning i en mindre mängd vatten, vilken sedan tillsätts till dricksvattensystemet.

När produkten blandas direkt i dricksvattensystemet ska innehållet i dospåsen först strös på vattenytan och blandas noga tills en klar lösning framställts (vanligtvis inom 3 minuter).

Vid framställning av en moderlösning ska den maximala koncentrationen vara 40 g per 1 500 ml eller 400 g av produkten per 15 liter och lösningen måste blandas i 10 minuter. Efter denna tid kommer en eventuell kvarvarande grumlighet inte att påverka produktens effekt.

Bered endast den mängd medicinerat dricksvatten som behövs för att täcka de dagliga behovet.

Medicinerat dricksvatten ska bytas ut en gång per dygn.

4.10 Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Inga tecken på intolerans har observerats hos höns vid upp till 150 mg tylvalosin per kg kroppsvikt per dag i 5 dagar.

Effekterna av överdosering på äggbildning och äggläggningen har inte fastställts hos höns.

4.11 Karenstid(er)

Kött och slaktbiprodukter: 2 dagar Ägg (höns): noll dagar

Kalkon: Använd inte till fjäderfä som producerar eller är avsedda för produktion av ägg för humankonsumtion.

Använd inte inom 21 dagar före äggläggningens början.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, makrolid. ATCvet-kod: QJ01FA92

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Tylvalosin är ett makrolidantibiotikum. Makrolider är metaboliter eller derivat av metaboliter av markorganismer som erhållits via fermentering. De stör proteinsyntesen genom att de binds reversibelt till 50S-ribosom-subenheten. De betraktas i allmänhet som bakteriostatiska.

Tylvalosin är aktivt mot patogena organismer isolerade från ett urval av djurarter – främst grampositiva organismer och mykoplasma men även en del gramnegativa organismer. Tylvalosin är aktivt mot följande mykoplasma-arter som återfinns hos höns: Mycoplasma gallisepticum.

Makrolider (däribland tylvalosin) har visats ha effekt på det medfödda immunsystemet, vilket kan förstärka de direkta effekterna av antibiotikan på patogenet och underlätta den kliniska situationen.

Höns

Tylvalosin har aktivitet mot följande mykoplasmaarter som återfinns i höns: Mycoplasma gallisepticum. Den minsta hämmande koncentrationen (MHK)av tylvalosin för M gallisepticum ligger mellan 0,007 och 0,25 µg/ml.

Kalkon

Tylvalosin är aktivt mot Ornithobacterium rhinotracheale, en gramnegativ organism som hittats hos kalkon och höns.

Den (MHK) av tylvalosin för Ornithobacterium rhinotracheale ligger mellan 0,016 och 32 µg/ml.

Effekten av tylvalosin mot O. rhinotracheale hos kalkoner visades i en testmodell som använde samtidig infektion med metapneumovirus som infekterar fåglar och en enstaka stam av O. rhinotracheale under strängt kontrollerade förhållanden.

Dessa studier visar en blygsam men statistiskt betydande minskning i förekomsten av lesioner i de nedre luftvägarna (lungsäck och lungblåsor) och kliniska tecken hos kalkoner som behandlats med tylvalosin jämför med negativa kontroller. Effektstudier under fältförhållanden har inte utförts.

Bakterier kan utveckla resistens mot antimikrobiella substanser. Det finns flera mekanismer som styr resistensutvecklingen mot makrolidföreningar.

Korsresistens inom makrolidgruppen av antibiotika kan inte uteslutas. Reducerad mottaglighet för tylvalosin noterades allmänt i tylvalosinresistenta stammar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Tylvalosintartrat absorberas snabbt efter oral administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet. Tylvalosin distribueras allmänt i vävnader med de högsta koncentrationerna i lungvävnader, galla, tarmslemhinna, mjälte, njure och lever.

Tylvalosin har visats koncentreras i fagocytiska celler och tarmepitelceller. Koncentrationer (upp till 12 gånger) uppnåddes i cellerna (intracellulärt) jämfört med den extracellulära koncentrationen. Studier in vivo har visat att tylvalosin finns i högre koncentrationer i slemhinnebeklädnaden i lung- och tarmvävnader jämfört med plasma.

Den huvudsakliga metaboliten av tylvalosin är 3-acetyltylosin (3AT), vilken även är mikrobiologiskt aktiv.

De terminala halveringstiderna för elimineringen av tylvalosin och dess aktiva metabolit 3-AT varierar från 1 till 1,45 timmar. Sex timmar efter behandlingen har koncentrationen av tylvalosin i mag- tarmkanalens slemhinnor en medelkoncentration på 133 ng/g och i magtarminnehållet 1 040 ng/g. Den aktiva metaboliten 3-AT har en medelkoncentration på 57,9 ng/g respektive 441 ng/g.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

6.2 Viktiga inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

Det veterinärmedicinska läkemedlets hållbarhet i oöppnad förpackning: 40 g dospåse - 3 år.

400 g dospåse - 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 5 veckor.

Hållbarhet för medicinerat dricksvatten: 24 timmar

Blanda bara till den mängd medicinerat dricksvatten som går åt under en dag. Medicinerat dricksvatten ska ersättas med 24 timmars mellanrum.

6.4.Särskilda förvaringsanvisningar

40 g dospåse: Förvaras vid högst 25 °C.

400 g dospåse: Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Dospåse av laminerad aluminiumfolie innehållande 40 g eller 400 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Storbritannien

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Höns och kalkon EU/2/04/044/018 – 40 g

EU/2/04/044/019 – 400 g

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 9 september 2004

Datum för förnyat godkännande: 9 september 2014

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, TILLHANDAHÅLLANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING

Ej relevant.

Kommentarer