Swedish
Välj språk

Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Märkning - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Namn på medicinering: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Ämne: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Tillverkare: CZ Veterinaria S.A.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong (52 ml, 100 ml and 252 ml)

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

BLUEVAC BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml av vaccinet innehåller: BTV8 antigen 106,5 CCID50

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension.

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

52 ml

100 ml

252 ml

5.DJURSLAG

Får och nötkreatur

6.INDIKATIONER

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För subkutan användning.

Skakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

9.SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

11/21

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Bruten förpackning ska användas inom 10 timmar.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPANIEN

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/11/122/001 flaska 52 ml

EU/2/11/122/002 flaska 100 ml

EU/2/11/122/003 flaska 252 ml

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats: {nummer}

12/21

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE FÖRPACKNINGEN

Flaska 100 ml och 252 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

BLUEVAC BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANXSER

BTV 8 antigen ……… 106,5 CCID50/ml

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension.

4. FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 ml

252 ml

5. DJURSLAG

Får och nötkreatur

6. INDIKATIONER

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

SC

Läs bipacksedeln före användning.

8. KARENSTID

Karenstid: Noll dagar.

9. SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

13/21

10. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Bruten förpackning ska användas inom 10 timmar.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13. TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPANIEN

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats: {nummer}

14/21

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Flaska 52 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

BLUEVAC BTV8 injektionsvätska, suspension för nötkreatur och får

2.MÄNGD AKTIV SUBSTANS

BTV 8 antigen ……… 106,5 CCID50/ml

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

52 ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

SC

5.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats: {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Bruten förpackning används inom 10 timmar.

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

15/21

Kommentarer