CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Namn på medicinering: CaniLeish
ATC: QI070AO
Ämne: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Tillverkare: Virbac S.A

Artikelns innehåll

A.TILLVERKARE AV DEN(DE) AKTIVA SUBSTANSEN(SUBSTANSERNA) AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn på och adress till tillverkare av aktiv(a) substans(er) av biologiskt ursprung

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frankrike

Namn på och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frankrike

B.VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt.

Enligt artikel 71 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG förbjuder eller kan medlemsstaterna förbjuda import, försäljning, tillhandahållande och/eller användning av det veterinärmedicinska läkemedlet inom hela eller delar av sitt territorium om följande fastställs:

a)Administreringen av detta läkemedel till djur kommer att försvåra genomförandet av nationella program för diagnostisering, övervakning eller utrotning av djursjukdom eller medför svårigheter att intyga frånvaron av kontamination hos levande djur eller livsmedel eller andra produkter, som härrör från behandlade djur.

b)Den sjukdom som detta läkemedel är avsett att ge immunitet mot förekommer i stort sett inte inom det området.

C.FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER (MRL)

Ej relevant.

Kommentarer