CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Märkning - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Namn på medicinering: CaniLeish
ATC: QI070AO
Ämne: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Tillverkare: Virbac S.A

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ask med 1 injektionsflaska frystorkat pulver och 1 injektionsflaska lösningsvätska.

Ask med 1 injektionsflaska frystorkat pulver och 1 injektionsflaska lösningsvätska, 1 spruta och 1 nål. Ask med 3 injektionsflaskor frystorkat pulver och 3 injektionsflaskor lösningsvätska.

Ask med 5 injektionsflaskor frystorkat pulver och 5 injektionsflaskor lösningsvätska.

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

CaniLeish frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, för hundar.

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En dos på 1 ml vaccin innehåller:

L.eishmania infantum utsöndrat/avsöndart protein (ESP) ≥ 100 µg

3.LÄKEMEDELSFORM

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 dos.

3 doser.

5 doser.

5.DJURSLAG

Hund.

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Användning omedelbart efter beredning.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln före användning.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE

TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frankrike

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ask med 10 injektionsflaskor frystorkat pulver och 10 injektionsflaskor lösningsvätska. Ask med 15 injektionsflaskor frystorkat pulver och 15 injektionsflaskor lösningsvätska. Ask med 25 injektionsflaskor frystorkat pulver och 25 injektionsflaskor lösningsvätska. Ask med 30 injektionsflaskor frystorkat pulver och 30 injektionsflaskor lösningsvätska. Ask med 50 injektionsflaskor frystorkat pulver och 50 injektionsflaskor lösningsvätska

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

CaniLeish frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, för hundar.

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje dos på 1 ml vaccin innehåller:

L. infantum protein (ESP) ≥ 100 µg

3.LÄKEMEDELSFORM

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

10 doser.

15 doser.

25 doser.

30 doser.

50 doser.

5.DJURSLAG

Hund.

6.INDIKATION(ER)

Läs bipacksedeln före användning.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Subkutan användning.

Läd bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Använd omedelbart efter beredning.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln före användning.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE

TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, i förekommande fall

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frankrike

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Injektionsflaska med 1 dos frystorkat pulver

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

CaniLeish frystorkat pulver

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

L. infantum ESP ≥ 100 µg

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 dos

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

s.c.

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats: {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat. {månad/år}

Använd omedelbart efter beredning.

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Injektionsflaska med 1 dos lösningsvätska

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

CaniLeish spädningsvätska

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Natriumklorid 9 mg/ml (0,9%)

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

5.KARENSTID

Ej relevant.

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats: {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat. {månad/år}

Använd omedelbart efter beredning.

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer