Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Märkning - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Namn på medicinering: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Ämne: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Tillverkare: Intervet International B.V.

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

ASK

Plasttråg med 10 eller 50 injektionsflaskor om 1 ml

Kartong med 1 injektionsflaska om 10 ml

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Canigen L4 injektionsvätska, suspension för hund

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Läs bipacksedeln före användning.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

10x 1 ml (1 dos)

50x 1 ml (1 dos)

1x 10 ml (10 doser)

5.DJURSLAG

Hund.

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID(ER)

Ej relevant.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.:

Bruten injektionsflaska ska användas inom 10 timmar.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läs bipacksedeln före användning.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederländerna

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/15/183/001 – 10 injektionsflaskor (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 injektionsflaskor (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 injektionsflaska (10 ml)

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETIKETT

1 ml och 10 ml injektionsflaska

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Canigen L4

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Läs bipacksedeln.

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 ml (1 dos)

10 ml (10 doser)

4.ADMINISTRERINGSVÄG

s.c.

5.KARENSTID(ER)

Ej relevant.

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

7.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.:

Bruten injektionsflaska ska användas inom 10 timmar (Gäller endast 10 ml injektionsflaskor).

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer